Voorwaarden

Buitenlandse postdoctoraal onderzoekers die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland hebben, kunnen voor een periode van maximaal 90 dagen in Vlaanderen werken als ze daarvoor een arbeidskaart met arbeidsvergunning hebben. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Voldoet een postdoctoraal onderzoeker aan de volgende voorwaarden (zie artikel 17,5° van het besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster) (BVR))? Dan kan zijn werkgever arbeidskaart en arbeidsvergunning aanvragen.

 • De postdoctoraal onderzoeker werkt maximaal 90 dagen in België.
 • Hij krijgt maximaal 3 jaar lang tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Hij heeft minimaal kwalificatieniveau 8 (doctoraat).
 • Hij voert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uit in gastuniversiteit of erkende onderzoeksinstelling:
  • in kader van internationale mobiliteit
  • om wetenschappelijke kennis die hij opdeed tijdens doctoraat te valoriseren.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Bewijs van 1 van volgende 2 elementen:

   • doctorsgraad van werknemer

   • dat werknemer uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteiten heeft die gastuniversiteit bevestigt.

  • Bewijs dat werknemer tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek krijgt – met vermelding van bedrag van tegemoetkoming.

  • Bewijs dat werknemer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoert in gastuniversiteit – met vermelding van duur van onderzoek.

  • Werkt werknemer via detachering? Voeg dan ook de volgende documenten toe.

   • Verklaring waarin staat dat socialezekerheidswetgeving van zijn land blijft gelden tijdens zijn werk in België
   • of, als daarover geen internationale overeenkomst bestaat, een verklaring van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin staat dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat de voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
   • Door u ondertekend attest met:
    • duur van detachering
    • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem deze documenten op in uw dossier.

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (Word bestand)'
 • Belgische verblijfsvergunning werknemer
 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder.
 • Arbeidsovereenkomst als die niet meer overeenstemt met die uit zijn vorige tewerkstellingsperiode.
 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.
 • Werkt werknemer via detachering?

 • 1 van de volgende documenten.
  • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
  • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering
 • Arbeidsovereenkomst bij buitenlandse werkgever en vertaalde versie daarvan.

Loon en toeslagen

Het loon is een vergoeding voor de arbeidsprestaties. Alleen de bedragen die met zekerheid bekend zijn van bij de start van de tewerkstelling in België komen in aanmerking.

De toeslagen die aan de detachering verbonden zijn, beschouwt de overheid als een deel van de loonvoorwaarden. Dat is niet het geval als de werknemer ze uitgekeerd krijgt om onkosten tijdens de detachering te vergoeden. Bijvoorbeeld: reiskosten, verblijfskosten en voedingskosten.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.