Voorwaarden

Een schouwspelartiest (zie artikel 1,17° van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster) (BVR)) die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft, kan met een arbeidskaart en arbeidsvergunning voor een periode van maximaal 90 dagen in Vlaanderen werken. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Hij moet daarvoor aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Hij krijgt een loon voor zijn artistieke prestaties of werken.
 • Hij creëert, voert uit of interpreteert artistieke oeuvres in de:
  • audiovisuele kunsten
  • beeldende kunsten
  • muziek
  • literatuur
  • spektakel
  • theater
  • choreografie...
 • Hij voert die prestaties of werken uit in opdracht van een rechtspersoon of natuurlijk persoon
 • Hij verdient jaarlijks minstens 35.104 euro in 2020. Dit bedrag wordt verhoogd naar 35.535 euro in 2021 – berekend en aangepast conform artikel 78 van het BVR (PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Hij werkt maximaal 90 dagen in België.

Gaat het om een artiest met internationale faam of om een begeleider van wie de aanwezigheid vereist is? Dan komt de artiest of begeleider in aanmerking voor een vrijstelling, zolang hij niet meer dan 21 dagen per kwartaal in België verblijft voor zijn activiteiten.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Arbeidsovereenkomst voor schouwspelartiest, met daarin:
   • beschrijving van prestaties die werknemer moet leveren
   • data en plaatsen van optreden(s)

   • uren die hij presteerde

   • op welke dagen en in welke weken hij uren presteerde

   • bruto dagloon, weekloon of maandloon

   • plaats, betaalwijze en periode van loon

   • brief waarin u uitleg geeft over aard van artistieke activiteiten (nodig voor toegang tot arbeid).

  Werkt werknemer via detachering?

  • 1 van de volgende documenten.
   • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
   • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
  • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
   • duur van detachering
   • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering
  • Arbeidsovereenkomst bij buitenlandse werkgever en vertaalde versie daarvan.

 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vernieuwing

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.