Voorwaarden stagiair

Een buitenlandse stagiair die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft, kan voor een periode van maximaal 12 maanden in Vlaanderen stage lopen met een arbeidskaart, als hij aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • De stagiair legt een praktische opleiding af bij de werkgever.
 • Zijn stage is de voortzetting van een opleiding waarvoor hij al een diploma of studiegetuigschrift kreeg (zie hoofdstuk VI, afdeling I, artikel 20-23 van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 ((opent in nieuw venster))).
 • Hij verbindt zich ertoe geen ander werk uit te voeren in België tijdens de stage.
 • Hij is tussen 18 en 30 jaar oud op het moment dat arbeidsvergunning en arbeidskaart wordt goedgekeurd. Die leeftijdsvoorwaarde geldt niet als het om een stage gaat bij een:
  • universiteit
  • instelling van hoger onderwijs
  • erkende wetenschappelijke instelling.

Voorwaarden stage

 • De stage is een voltijdse betrekking die maximaal 12 maanden duurt. De werkgever kan daarvoor geen gecombineerde vergunning aanvragen, ook al duurt de stage langer dan 90 dagen.
 • Het loon (eventuele beursbedragen inbegrepen) is niet lager dan het toepasselijke wettelijk gewaarborgde minimumloon.
 • De werknemer oefent tijdens zijn stage geen andere dienstbetrekking uit.

Uitzonderingen

 • Zit de stagiair onder of boven de leeftijdsgrens?
 • Of duurt de stage langer dan 12 maanden?

Dan kan de gewestminister in individuele gevallen een uitzondering toestaan, als de werkgever gegronde sociale of economische redenen inroept in zijn beroepsschrift.
Van de andere voorwaarden kan de minister nooit afwijken.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Door beide partijen ondertekende (Nederlandstalige) stageovereenkomst met:

   • door beide partijen ondertekend gedetailleerd opleidingsprogramma

   • aantal stage-uren

   • loon, eventuele beursbedragen inbegrepen, dat niet lager is dan het toepasselijke wettelijk gewaarborgde minimumloon.

  • Door beide partijen ondertekende vertaling van stageovereenkomst en opleidingsprogramma in een taal die u begrijpt.

  • Verklaring waarin werknemer bevestigt dat hij tijdens stage geen ander werk in België zal uitvoeren.

  • Diploma of studiegetuigschrift dat betrekking heeft op de stage.

  • Curriculum vitae waarin de kwalificaties van de werknemer staan.

  Werkt werknemer via detachering?

  • 1 van de volgende documenten.
   • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
   • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
  • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
   • duur van detachering
   • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.
 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

Is de stageovereenkomst gewijzigd ten opzichte van de vorige periode waarvoor de arbeidskaart en arbeidsvergunning toegekend werden? Voeg dan dit nog toe:

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (Word bestand)
 • Belgische verblijfsvergunning werknemer.

 • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of van dat van uw volmachthouder.

 • Door beide partijen ondertekende (Nederlandstalige) stageovereenkomst en door beide partijen ondertekend gedetailleerd opleidingsprogramma, als die niet meer overeenstemmen met die van vorige tewerkstellingsperiode.

 • Door beide partijen ondertekende vertaling van stageovereenkomst en opleidingsprogramma in een taal die u begrijpt, als die niet meer overeenstemmen met die van vorige tewerkstellingsperiode.

 • Verklaring waarin werknemer bevestigt dat hij tijdens stage geen ander werk in België zal uitvoeren.

 • Loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor arbeidstoelating verstrijkt of individuele rekening als werknemer volledig kalenderjaar heeft gewerkt.

Werkt werknemer via detachering?

 • 1 van de volgende documenten.
  • Verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
  • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.
 • Bewijs van inschrijving in Limosakadaster als werknemer als gedetacheerde werkt.
 • Werkt werknemer via detachering?

 • 1 van de volgende documenten.
  • Verklaring dat socialezekerheidswetgevingvan land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
  • Als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
 • Door u (werkgever) ondertekend attest met:
  • duur van detachering
  • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.