Beheersprogramma

Als uit de inventaris blijkt dat er wel asbesthoudend materiaal aanwezig is, dan moet er een beheersprogramma opgesteld worden. In het beheersprogramma moet worden opgenomen wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren en hoe de blootstelling van de werknemers zo laag mogelijk kan gehouden worden.

Het beheersprogramma omvat:

  • een regelmatige beoordeling, minstens eenmaal per jaar, door middel van visuele inspectie van de toestand van het asbest en het asbesthoudend materiaal
  • de preventiemaatregelen die moeten toegepast worden
  • de maatregelen (bv. fixeren, inkapselen of verwijderden) die zullen genomen worden als blijkt dat het asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of zich bevindt op plaatsen waar het beschadigd kan worden

Renovatie- en onderhoudswerken mogen nooit starten als er geen inventaris beschikbaar is.

Meer informatie