A. Vergunning/voorschriften

OvertredingTe innen som
a1

Het uitzonderlijk voertuig rijdt zonder vergunning.

aanhangsel 1

a2

Het uitzonderlijk voertuig rijdt met een vergunning die niet wordt afgegeven op naam van de gebruiker voor wie het uitzonderlijk voertuig in het verkeer wordt gebracht.

500 euro

a3

Het uitzonderlijk voertuig rijdt met een verlopen vergunning.

aanhangsel 1

a4

Het uitzonderlijk voertuig rijdt zonder zich te houden aan de voorgeschreven reisweg.

aanhangsel 1

a5

Het uitzonderlijk voertuig rijdt met een vergunning waarin de door de gebruiker ingediende technische gegevens van het voertuig groter zijn dan die van de technische afwijking van het voertuig.

aanhangsel 1

a6

Het uitzonderlijk voertuig rijdt met een vergunning met (een) ander€ chassisnummer(s) dan dat van het/de gecontroleerde voertuig(en).

aanhangsel 1

a7

Meerdere uitzonderlijke voertuigen rijden op hetzelfde ogenblik met dezelfde vergunning.

500 euro
(per extra voertuig)

a8

Het uitzonderlijk voertuig rijdt terwijl het de voorschriften inzake massa of afmetingen, voorzien in de vergunning, overschrijdt.

aanhangsel 2

a9

Zich niet houden aan bepaalde voorschriften van de vergunning om de verkeersveiligheid te verzekeren en het verkeer van het uitzonderlijk voertuig veilig en vlot te laten verlopen.

1° Er is geen begeleiding door een politiedienst zoals voorgeschreven in de vergunning.

2° Het percentage van overschrijding van massa per as ten opzichte van de voorschriften van de vergunning is gelijk aan of lager dan 5 %.

3° Het percentage van overschrijding van massa per as ten opzichte van de voorschriften van de vergunning is hoger dan 5 %.

4° De tussenafstanden van de assen van elk voertuig zijn hoogstens 2 % minder ten opzichte van de voorschriften van de vergunning.

5° De tussenafstanden van de assen van elk voertuig zijn meer dan 2 % minder ten opzichte van de voorschriften van de vergunning.

6° Ieder ander voorschrift dan de voorschriften bedoeld in de punten 1° tot 5°.

500 euro

100 euro

300 euro

100 euro

300 euro

55 euro

a10

De vergunning is niet afgedrukt op wit papier van A4-formaat in gewone zwarte druk; of de vergunning, sommige vermeldingen op de vergunning of de waarmerkingsmiddelen zijn onleesbaar; of de vergunning is onvolledig.

55 euro

a11

Het uitzonderlijk voertuig waarvoor een vergunning bestaat, rijdt zonder vergunning aan boord van het voertuig of van het begeleidingsvoertuig, maar het bestaan ervan kon onmiddellijk bewezen worden.

55 euro

B. Belading

Overtreding

Te innen som

b1

Met uitzondering van het extra gewicht en het geval van de demontage bedoeld in artikel 12, tweede lid, vervoert een uitzonderlijk voertuig meer dan één voorwerp in een afmeting die niet-conform de Wegcode en het Technisch Reglement is;

of

meerdere voorwerpen worden vervoerd met een uitzonderlijk voertuig, waarvan de maximaal toegelaten massa niet-conform het Technisch Reglement is.

aanhangsel 1

b2

Palen, lange elementen of geprefabriceerde balken worden gelijktijdig vervoerd zonder dat artikel 10 wordt nageleefd, en zonder dat hiervoor een rechtvaardiging op grond van technische of stabiliteitsredenen in de bij de vergunning gevoegde nota van de bouwer is opgenomen.

aanhangsel 1

b3

De ondeelbare lading wordt niet zodanig geplaatst dat de uitzonderlijke afmetingen van het voertuig tot een minimum worden beperkt (zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen voorzien in alinea 2 en 3 van het artikel 12).

150 euro

b4

De uitsteek van de lading over het uiterste achtereinde van het uitzonderlijk voertuig groter dan de toegelaten norm door de Wegcode is niet gerechtvaardigd om technische of stabiliteitsredenen geattesteerd door een technische nota van de constructeur, gevoegd bij de vergunning.

150 euro

C. Begeleiding

Overtreding

Te innen som

c1

Er is geen begeleidingsvoertuig als dat vereist is (1), of het aantal begeleidingsvoertuigen of begeleiders is onvoldoende (2).

Eén begeleidingsvoertuig met een verkeerscoördinator is vereist als het uitzonderlijk voertuig aan minstens één van de volgende voorwaarden

voldoet :

1° zijn lengte is groter dan 30,00 meter en kleiner dan of gelijk aan 35,00 meter;

2° zijn breedte is groter dan 3,50 meter en kleiner dan of gelijk aan 4,50 meter;

3° zijn massa is groter dan 90,000 ton;

Twee begeleidingsvoertuigen, waarvan één met een verkeerscoördinator, zijn vereist als het uitzonderlijk voertuig aan minstens één van de volgende voorwaarden of omstandigheden voldoet :

1° zijn lengte is groter dan 35,00 meter en kleiner dan of gelijk aan 40,00 meter;

2° zijn breedte is groter dan 4,50 meter en kleiner dan of gelijk aan 5,00 meter;

3° zijn hoogte is groter dan 4,80 meter;

4° zijn massa is groter dan 180,000 ton;

5° wanneer het uitzonderlijk voertuig een van de bewegingen bedoeld in artikel 29, § 1, moet uitvoeren;

6° wanneer het tegenliggend en/of het in de rijrichting rijdend verkeer moet worden gestopt op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid niet meer dan 70 km per uur bedraagt;

7° wanneer het uitzonderlijk voertuig moet rijden met beperkte snelheid op een autosnelweg of op een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor elke rijrichting en waar de toegelaten maximumsnelheid meer dan 70 km per uur bedraagt.

Drie begeleidingsvoertuigen, waarvan één met een verkeerscoördinator, zijn vereist als het uitzonderlijk voertuig aan minstens één van de volgende voorwaarden of omstandigheden voldoet :

1° zijn lengte is groter dan 40,00 meter;

2° zijn breedte is groter dan 5,00 meter;

3° om een brug over te rijden met behulp van bijkomende voertuigen of voorlopige bruggen. » .

aanhangsel 3 (1) of
aanhangsel 4 (2)

c2

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, teneinde de verplaatsing van het konvooi zonder gevaar voor dit konvooi of voor de andere weggebruikers te laten verlopen: de niet-naleving van de positie van het begeleidingsvoertuig in het uitzonderlijke konvooi.

Als er één begeleidingsvoertuig met een verkeerscoördinator vereist is: het begeleidingsvoertuig rijdt vooraan het konvooi. Het begeleidingsvoertuig rijdt echter achteraan, als het uitzonderlijk voertuig rijdt op een autosnelweg of op een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor elke rijrichting.

Als er twee begeleidingsvoertuigen, waarvan één met een verkeerscoördinator, vereist zijn: één van de begeleidingsvoertuigen rijdt vooraan het konvooi, het andere achteraan. Beide begeleidingsvoertuigen kunnen echter achteraan rijden, als het uitzonderlijk voertuig rijdt op een autosnelweg of op een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor elke rijrichting.

Als er drie begeleidingsvoertuigen, waarvan één met een verkeerscoördinator, vereist zijn: één van de begeleidingsvoertuigen rijdt vooraan het konvooi, de andere achteraan. De drie begeleidingsvoertuigen kunnen echter achteraan rijden, als het uitzonderlijk voertuig rijdt op een autosnelweg of op een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor elke rijrichting. »

300 euro

c3

Er is geen schriftelijke aanwijzing van de verkeerscoördinator.

100 euro

c4

De verkeerscoördinator of een begeleider geeft de bestuurder of de weggebruikers niet de nodige aanwijzingen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren en de doortocht van het uitzonderlijk voertuig te vergemakkelijken, met name :

1° op kruispunten zonder verkeerslichten, door het verkeer uit de dwarsstraten niet stil te leggen;

2° op kruispunten met verkeerslichten, door het voor een rood licht stilstaande verkeer niet staande te houden tot het konvooi het kruispunt heeft ontruimd;

3° door het tegenliggend of in de rijrichting rijdend verkeer niet stil te leggen op de openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid niet meer dan 70 km per uur bedraagt;

4° door het achteropkomend verkeer, dat in dezelfde richting rijdt, niet te verhinderen het uitzonderlijk voertuig in te halen of voorbij te rijden;

5° tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden waar het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, door geen toortslamp met oranje kegel te gebruiken.

500 euro

c5

Niet begeleid worden door een politiedienst :

 • om in tegengestelde zin van het verkeer te rijden op de openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid meer dan 70 km per uur bedraagt;
 • om over te steken door de opening in de middenberm van een autosnelweg of van een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee zijn bestemd voor elke rijrichting;

of

 • wanneer het tegenliggend of het in de rijrichting rijdend verkeer moet worden gestopt op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid meer dan 70 km per uur bedraagt;

of

 • om een brug over te rijden op een autosnelweg of op een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er tenminste twee zijn bestemd voor elke richting en waarop de maximale toegelaten snelheid hoger is dan 70 km/u, indien de vergunning een overschrijding aan maximum 5km/u voorschrijft.

1.400 euro

C.1. Landbouwvoertuigen

Overtreding

Te innen som

c/1.1

Het uitzonderlijk landbouwvoertuig :

 • dat uitsluitend in het kader van een landbouwactiviteit worden gebruikt;
 • met een breedte groter dan 3,50 meter en kleiner dan of gelijk aan 4,25 meter en met een lengte kleiner dan of gelijk aan 27,00 meter en met een hoogte en massa die voldoen aan de Wegcode en het Technisch Reglement;
 • dat zich verplaats binnen een straal van maximum 25 kilometer rond de exploitatiezetel of het erf;

en

 • in geval van een getrokken landbouwvoertuig, wanneer dit beladen is met een landbouwmachine of landbouwmaterieel; wordt niet gesignaleerd door een waarschuwingsvoertuig.

500 euro

c/1.2

Ten minste één paneel conform bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010 is niet op het waarschuwingsvoertuig geplaatst of is niet voor- en achteraan zichtbaar.

150 euro

c/1.3

Het waarschuwingsvoertuig gebruikt niet bestendig de dimlichten (indien niet uitgerust met dagrijlichten bedoeld in artikel 28 van het Technisch Reglement).

150 euro

c/1.4

Het waarschuwingsvoertuig gebruikt niet ten minste één geeloranje knipperlicht op het dak of dit licht is niet rondom zichtbaar.

150 euro

c/1.5

Het paneel en het knipperlicht worden niet verwijderd zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de functie van waarschuwingsvoertuig.

55 euro

c/1.6

Behalve in uitzonderlijke omstandigheden, teneinde de verplaatsing van het konvooi zonder gevaar voor dit konvooi of voor de andere weggebruikers te laten verlopen : de niet-naleving van de positie van het waarschuwingsvoertuig.

Het waarschuwingsvoertuig rijdt vooraan het konvooi.

Het waarschuwingsvoertuig rijdt echter achteraan, als het landbouwvoertuig rijdt op een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor elke rijrichting.

300 euro

D. Tijdvensters

OvertredingTe innen som
d1

Op wegen en autosnelwegen is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen breder dan 4,00 meter verboden van 06.00 u. tot 21.00 u. (Bij uitzondering is dit verbod niet van toepassing op landbouwvoertuigen op de andere wegen dan autosnelwegen).

300 euro

d2

In afwijking van het eerste lid, is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen breder dan 3,50 meter van 06.00 u. tot 21.00 u. verboden op de autosnelwegen bestaande uit minder dan drie rijstroken in de gevolgde rijrichting, behalve op op- en afritten van autosnelwegen met ten minste 3 rijstroken die door het verkeersbord F5 gesignaleerd zijn.

300 euro

d3

Op alle wegen en autosnelwegen is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen langer dan 30,00 meter verboden van 06.00 u. tot 21.00 u. (Bij uitzondering is dit verbod niet van toepassing op landbouwvoertuigen op de andere wegen dan autosnelwegen).

300 euro

d4

Op alle wegen en autosnelwegen is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen verboden op 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december. Het verbod gaat daags voordien in om 16.00 u. en eindigt de dag zelf om middernacht. (Bij uitzondering is dit verbod niet van toepassing op landbouwvoertuigen op de andere wegen dan autosnelwegen).

300 euro

d5

Op alle wegen en autosnelwegen, is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen verboden van zaterdag 12.00 u. tot zondag middernacht, behalve voor kraanauto’s met een massa van ten hoogste 96 ton, die niet breder dan 3,00 meter zijn. (Bij uitzondering is dit verbod niet van toepassing op landbouwvoertuigen op de andere wegen dan autosnelwegen).

300 euro

d6

Op alle wegen en autosnelwegen, is het verkeer van uitzonderlijke voertuigen verboden tussen 07.00 u en 09.00 u en tussen 16.00 u. en 18.00 u., behalve voor uitzonderlijke voertuigen met een massa van ten hoogste 60,00 ton, die niet breder zijn dan 3,50 meter en niet langer zijn dan 27,00 meter, voor zover de vergunning geen voorschriften voorziet die een invloed kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer door op de reisweg specifieke maneuvers op te leggen of de snelheid van het uitzonderlijke voertuig beperken. (Bij uitzondering is dit verbod niet van toepassing op landbouwvoertuigen op de andere wegen dan autosnelwegen).

500 euro

E. Uitrusting

OvertredingTe innen som

e1

Een enkelvoudig uitzonderlijk voertuig langer dan 19,00 meter is vooraan en achteraan niet uitgerust met minstens één gestuurde as.

400 euro

e2

Voor een uitzonderlijke sleep langer dan 27,00 meter is het langst getrokken voertuig niet uitgerust met minstens één gestuurde as.

400 euro

e3

Op het uitzonderlijk voertuig is voor- en achteraan geen paneel of opschrift geplaatst, conform de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010.

150 euro

e4

De onderste rand van het paneel of het opschrift zoals bepaald onder e3 is niet op minstens 0,40 meter boven de grond geplaatst.

55 euro

e5

De panelen of de opschriften zijn niet onzichtbaar gemaakt zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de kenmerken van het uitzonderlijk voertuig.

55 euro

e6

Het uitzonderlijk voertuig is niet uitgerust met :

 • vooraan minstens twee oranjegele knipperlichten, aan weerszijden op de stuurhut gemonteerd, die permanent werken gedurende het uitzonderlijk vervoer en zichtbaar zijn vanuit een hoek van minstens 270 ° graden;
 • achteraan een oranjegeel knipperlicht, gemonteerd op het linkerachteruiteinde van het voertuig of van de lading als die buiten het achtereinde van het voertuig uitsteekt en zichtbaar is naar achteren over een hoek van 180 graden. of deze lichten zijn niet permanent in werking gedurende het uitzonderlijk vervoer.

200 euro

e7

Het uitzonderlijk voertuig is niet uitgerust met het volgende veiligheidstoebehoren:

 • een tweede gevarendriehoek;
 • twee draagbare, oranjegele, enkelgerichte elektronische flashlichten, zichtbaar op een afstand van ten minste 100 meter.

150 euro

e8

Voor een uitzonderlijk voertuig langer dan 22,00 meter is de retroreflecterende markering niet aan beide zijden over de gehele lengte van het geladen uitzonderlijk voertuig aangebracht.

300 euro

e9

Als het uitzonderlijk voertuig (met uitzondering van de kraanauto) breder is dan 2,55 meter worden vier panelen, conform aan artikel 47.1 van de Wegcode, waarvan de witte strepen op de panelen vooraan en de rode strepen op de panelen achteraan retroreflecterend zijn, niet geplaatst, twee vooraan en twee achteraan, om de breedte van het uitzonderlijk voertuig af te bakenen;

of, de panelen vooraan zijn niet uitgerust met minstens een wit licht en de panelen achteraan met minstens een rood licht;

of deze lichten zijn niet voortdurend in werking.

300 euro

e10

De onderste rand van de panelen zoals bepaald onder e9 is niet geplaatst op een hoogte tussen minimaal 0,40 meter en maximaal 2 meter gemeten vanaf de grond. (als de maximumhoogte om technische redenen niet in acht kan worden genomen, kan een grotere hoogte worden toegelaten).

of

ze zijn niet zodanig bevestigd dat ze zelf geen hindernis vormen.

55 euro

e11

Voor een uitzonderlijk voertuig breder dan 4,50 meter is de retroreflecterende markering niet vooraan en achteraan over de gehele breedte van het geladen uitzonderlijk voertuig aangebracht.

300 euro

e12

Het begeleidingsvoertuig is geen auto, een auto voor dubbel gebruik of een lichte vrachtauto, zoals bepaald in artikel 1 van het Technisch Reglement.

400 euro

e13

Op het begeleidingsvoertuig is voor- en achteraan geen paneel of opschrift geplaatst, conform de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010.

150 euro

e14

De onderste rand van het paneel of het opschrift zoals bepaald onder e13 is niet minstens 0,40 meter boven de grond geplaatst.

55 euro

e15

Het begeleidingsvoertuig heeft geen gele kleur RAL codes 1003, 1004, 1023 of equivalent;

of

 • de voor- en achterzijde van het voertuig zijn niet bedekt met afwisselende witte en rode strepen van 75 tot 120 millimeter breedte met een helling van 45 tot 60 graden over een oppervlakte van minstens een halve vierkante meter;

of

 • de witte strepen vooraan en de rode strepen achteraan zijn niet retroreflecterend;

of

 • er zijn geen retroreflecterende vlakken met ″open pijlen″ aangebracht op elke zijde van het voertuig;

of

 • deze vlakken hebben niet minstens de afmetingen van 1,00 meter bij 0,30 meter;

of

 • ze zijn niet rood en wit of rood en geel gekleurd;

of

 • de pijlen wijzen niet naar de voorzijde van het voertuig of zijn niet 0,10 meter breed.

400 euro

e16

De begeleidingsvoertuigen zijn niet uitgerust met minstens twee geeloranje knipperlichten op het dak, die rondom zichtbaar zijn of gedurende het uitzonderlijk vervoer in werking zijn.

300 euro

e17

De achteraan rijdende begeleidingsvoertuigen zijn op het dak niet voorzien van een lichtbalk met gele amberkleurige directionele waarschuwingspijlen of deze zijn niet in werking gedurende het uitzonderlijk vervoer.

300 euro

e18

De begeleidingsvoertuigen zijn niet of niet allemaal zodanig uitgerust dat ze permanent met elkaar in verbinding blijven.

300 euro

e19

Niet minstens één begeleidingsvoertuig is voorzien van de volgende uitrustingen en veiligheidsmaterieel :

 • 1 brandblusser van 3 kilogram;
 • 10 geeloranje reflecterende kegels of geeloranje wegafbakeningslichten;
 • 2 witte toortslampen op batterijen met geeloranje kegels als toebehoren;
 • 2 reflecterende verkeersborden C3 met handvat;
 • 2 verkeersborden A51 op driepikkel;
 • 1 decameter;
 • 1 uitschuifbare meetlat van minimaal 6 meter.

150 euro

e20

Vanaf 1 september 2013, dragen de verkeerscoördinator en de begeleiders de signalisatiekledij, die voldoet aan het type NBN EN 471+A1:2008 en volgende, van klasse 3 of gelijkwaardig en bestaande uit een jas van gele kleur en eventueel een gele broek of uit een overall van dezelfde kleur, niet, indien zij de aanwijzingen bedoeld in artikel 27, 1ste lid buiten het voertuig dienen te geven.

400 euro

e21

een logo van zwarte kleur zoals bepaald in b) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 juni 2010, van minimum 0,25 meter in horizontale afmeting met de juiste verhoudingen, wordt niet centraal op de rug van de jas of op de rug van het bovenste gedeelte van de overall geplaatst;

of

een logo van zwarte kleur zoals bepaald in b) van hetzelfde bijlage, van minimum 0,08 meter in horizontale afmeting met de juiste verhoudingen, wordt niet rechts op de voorzijde van de jas of rechts op de voorzijde van het bovenste gedeelte van de overall geplaatst.

200 euro

F. Bijzondere verkeersregels

OvertredingTe innen som

f1

Als de weg besneeuwd of beijzeld is, bij mist, sneeuwval of regen die de zichtbaarheid tot minder dan 200,00 meter beperkt, stopt de bestuurder of de verkeerscoördinator het uitzonderlijk voertuig niet

zodra mogelijk op een plaats waar het verkeer niet wordt gehinderd;

600 euro

f2

Op de autosnelwegen, evenals op de openbare wegen bestaande uit minstens twee rijstroken in de gevolgde rijrichting, laat het uitzonderlijk voertuig breder dan een rijstrook de tweede rijstrook, te rekenen vanaf de rechter boord van de rijweg, niet vrij voor andere weggebruikers

indien de infrastructuur het toelaat.

100 euro

f3

De reisweg is niet verkend hoogstens 5 kalenderdagen vóór de datum waarop het uitzonderlijk vervoer in het verkeer wordt gebracht.

500 euro

f4

In de gevallen bedoeld in artikel 30, § 3, alsook in de artikelen 51 en 52 van de Wegcode, nemen de bestuurder en, in voorkomend geval, de begeleiders niet alle nodige maatregelen om de veiligheid en de vlotte doorstroming van het verkeer te verzekeren door zich niet te houden aan de bepalingen van artikel 51 van de Wegcode en in geval van ongeval van artikel 52 van deze Code.

300 euro

f5

De voertuigen van het konvooi gebruiken de dimlichten en de rode achterlichten niet bestendig.

100 euro

f6

De bestuurder van het uitzonderlijk voertuig en, in voorkomend geval, de verkeerscoördinator en de begeleiders verzekeren de veiligheid van het konvooi voor het dwarsen van een spooroverweg niet, met name :

 • door zich niet ervan te vergewissen dat zij over voldoende tijd beschikken om op normale wijze een spooroverweg te dwarsen zonder te stoppen;
 • door de plaatsen niet te verkennen alvorens de overweg te dwarsen en niet na te zien of er wijzigingen zijn gebeurd sedert de laatste verkenning;
 • door de lengte- en dwarsprofielen van de wegen in de overwegzone niet te onderzoeken;
 • door niet de nodige maatregelen te nemen om voldoende afstand tussen de onderkant van het uitzonderlijk voertuig en de grond te bewaren om niet in aanraking te komen met de sporen of met het wegdek;
 • door geen waarnemer langs de weg te plaatsen, als de verticale afstand tussen het beschermingsportiek en het hoogste punt van het uitzonderlijk voertuig kleiner dan 10 centimeter is.

700 euro

Aanhangsels

Andere inbreuken

Inbreuk op het verbod om een uitzonderlijk vervoer op de openbare weg uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke vergunning of zonder de vergunningsvoorwaarden na te leven.

Bij inbreuk(en)

Bedrag (art. 14, §1)

Geldende opdeciemen art. 17, §2

TOTAAL

ALLE

50 euro

2020 opdeciem = 8

400 euro