Wijzigingen renovatiekredietovereenkomst

Voor wijzigingen met betrekking tot de renovatiekredietovereenkomst en de betaling van de rentesubsidie (bijvoorbeeld de wijziging van het rekeningnummer, wijziging van uw adres , wijziging van uw rekeningnummer, …), betwistingen, … moet u zich rechtstreeks wenden tot het VEKA:

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
Koning Albertlaan II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
renovatiekrediet@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Beëindigen renovatiekredietovereenkomst

 • Wanneer u de renovatiekredietovereenkomst wil beëindigden, bijvoorbeeld bij een volledige vervroegde terugbetaling, moet u niet langer interesten betalen aan de financiële instelling en leidt dit tot de stopzetting van de betaling van de rentesubsidie (behalve bij voorafgaande betalingen in het kader van de kredietovereenkomst).
 • Ook de financiële instelling kan, bijvoorbeeld bij wanbetaling, de renovatiekredietovereenkomst ingevolge opeisbaarheid ontbinden met als gevolg het verval van termijnbepaling. Aangezien dit leidt tot de beëindiging van de renovatiekredietovereenkomst, zal dit als gevolg hebben dat de betaling van de rentesubsidie voor de toekomst wordt stopgezet.

Voorbeelden

 • Overlijden kredietnemer:
  • Indien de erfgenamen het renovatiekrediet niet overnemen, loopt dit ten einde en zal er ook geen uitbetaling van rentesubsidie meer zijn voor de periode volgend op het overlijden.
  • Indien de erfgenamen het renovatiekrediet overnemen, moeten de erfgenamen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) hierover informeren en, indien gewenst, een ander rekeningnummer voor uitbetaling van de rentesubsidie meedelen.
 • In geval van tenlasteneming van een lopend Vlaams renovatiekrediet door een van de kredietnemers, zal de kredietnemer het VEKA eventueel moeten contacteren om, indien nodig, het rekeningnummer waarop de uitbetaling van de rentesubsidie moet gebeuren, te laten aanpassen.
 • In geval van verkoop van de woning/het appartement voor het einde van de controleperiode van 5 jaar zal in de meeste gevallen het renovatiekrediet worden stopgezet wegens volledige terugbetaling ervan als gevolg van de verkoop.
 • In geval van verkoop met pandwissel zal de rentesubsidie met betrekking tot het betrokken renovatiekrediet verder worden betaald indien de pandwissel gebeurt na de controleperiode van 5 jaar en daarbij de beoogde verbetering van het energielabel werd bereikt.
 • In geval van externe herfinanciering (dit is herfinanciering van een lening bij een andere kredietgever) neemt het betrokken renovatiekrediet bij de oorspronkelijke financiële instelling een einde als gevolg van de vervroegde terugbetaling en zal te rekenen vanaf dan de rentesubsidie ook worden stopgezet.