Projectoproep broedplekken

Datum
02-09-2021

De oproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’ moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken.

De doelstelling is drieledig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak.

De focus ligt op (inter)sectorale samenwerking over gemeenschapsbevoegdheden heen of op het snijpunt ervan. Om die (inter)sectorale samenwerking te bevorderen, wordt gericht geïnvesteerd in gedeelde infrastructuur. Die gedeelde ruimtes vormen als het ware broedplekken waar nieuwe samenwerkingen en nieuwe initiatieven kunnen groeien.

Om dat te bereiken, brengen we de infrastructurele noden en opportuniteiten van het Nederlandstalige netwerk in Brussel in kaart en stemmen ze op elkaar af. Organisaties kunnen hun infrastructuur herdenken, om ze daarna te optimaliseren, te delen en op een duurzamere en toekomstgerichte manier vorm te geven.

mensen in een gemeenschap

In de toelichting bij de projectoproep (pdf) staat alle informatie over de ambities van de projectoproep, het verloop ervan en de voorwaarden om deel te nemen.

In de eerste fase kunnen geïnteresseerde organisaties zich kandidaat stellen via een kandidaatstellingsformulier (docx). Ze doen dat op basis van een infrastructurele nood die ze ervaren, bijvoorbeeld een tekort aan ruimte of de nood aan een specifiek type ruimte. Anderen beschikken dan weer over infrastructuur die ze graag (deels) willen openstellen of zijn op zoek naar een concrete inhoudelijke samenwerking. Vervolgens zullen gedetecteerde noden en opportuniteiten op elkaar worden afgestemd en wordt er gezocht naar mogelijke ‘matches’ voor het delen van infrastructuur.

PDF
Toelichting (pdf)
DOCX

Hieronder kan je een informatiesessie bekijken over de oproep Broedplekken.

Veel gestelde vragen: 

  1. Kan ik zowel infrastructuur aanbieden als er zoeken?

Dat is mogelijk maar in dat geval vul je twee aparte kandidaatstellingsformulieren in.

 

  1. Is samenwerking met organisaties mogelijk die niet erkend of gefinancierd zijn door de VG of de VGC? 

Die organisaties kunnen zich niet formeel kandidaat stellen. Wanneer een organisatie haar infrastructuur wil aanpassen zodat meerdere andere (kleinere) organisaties er gebruik van kunnen maken en die organisatie zich alleen kandidaat stelt (mits een intentieverklaring van de toekomstige gebruikers), is het wel mogelijk dat één of meerdere van die toekomstige gebruikers niet erkend en/of gefinancierd is door de VG of de VGC (kandidaatstellingsformulier: vraag twee, derde aankruisvak).

 

  1. Is het mogelijk een kandidaatstellingsformulier in te dienen als er mogelijke infrastructuur gedefinieerd is, maar hiervoor nog geen lange termijn overeenkomst (eigendom, huur, erfpacht,…) is afgesloten op 18/10/2021?

Dat is niet mogelijk.

 

  1. Kan een privé-eigenaar een kandidaatstelling indienen?

Neen, deze projectoproep is enkel gericht op publieke- of privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk.

 

  5. Wij zijn een samenwerkingsverband van evenwaardige partners en hebben reeds oog op infrastructuur. Toch zoeken wij nog bijkomende partners omdat er nog ruimte over is binnen ons project. Hoe stellen wij ons kandidaat?

Je vult het kandidaatstellingsformulier in als aanbieder van infrastructuur en bij vraag 2 vink je het tweede aankruisvak aan. In het formulier geef je niet enkel informatie over de noden die uit het eigen samenwerkingsverband voortvloeien, maar geef je ook aan dat er nog ruimte over is, over hoeveel ruimte het gaat, enz.