Brusseldecreet goedgekeurd

Datum
26-02-2021

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 voert vanaf 1 januari 2022 een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Daarbij wordt uitgegaan van het stelsel van de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse lokale besturen. Dit stelsel werd bepaald in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC van de lokale en provinciale besturen.

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere positie en het unieke karakter van de VGC en de specifieke rol van de Vlaamse overheid in Brussel.

Het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium omvat een aantal beleidsrapporten:

  • het meerjarenplan (strategische nota, financiële nota en toelichting);
  • de aanpassing van het meerjarenplan;
  • de jaarrekening.

Deze beleidsdocumenten stimuleren de VGC om geïntegreerd te plannen en te werken. Daarbij staan de beleidskeuzes van de VGC centraal. Ook wordt verwacht dat zij over deze beleidskeuzes voor de komende lokale beleidscyclus overlegt met de Vlaamse Regering hoe ze invulling zal geven aan:

  • het duurzaam Vlaams gemeenschapsbeleid;
  • de afstemming van haar beleid met het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Het decreet dat op 24 februari 2021 in het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, vervangt nu ook het bestaande goedkeuringstoezicht op de jaarlijkse begroting en de jaarrekening door een goedkeuringstoezicht op het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening van de VGC. Ook het bestuurlijk toezicht door de Vlaamse overheid – geregeld in het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de VGC – was immers aan vernieuwing toe, wou de VGC kunnen beschikken over een modern beleids- en beheersinstrumentarium.

Ten slotte worden de schriftelijke kennisgevingen of verzendingen van besluiten en beslissingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap vervangen door verplichte digitale kennisgevingen of verzendingen.