Gedaan met laden. U bevindt zich op: Btw voor startende ondernemers

Btw voor startende ondernemers

Als zelfstandige of ondernemer krijgt u ongetwijfeld te maken met btw. De btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die stapsgewijs, bij elke stap in het productie- en distributieproces, wordt geïnd. De btw is dus de toegevoegde waarde die bij elke stap wordt belast(opent in nieuw venster).

Barista schenkt koffie
© Tyler Nix

Wat betekent dat concreet?

 • Als zelfstandige of ondernemer bent u in de meeste gevallen btw-plichtig. Dat betekent dat u btw moet aanrekenen op de facturen voor uw klanten.
 • De btw die u zelf moet betalen (omdat u ook zelf goederen of materialen of diensten moet aankopen voor uw zaak), mag u in mindering brengen van de btw die u van uw klanten hebt ontvangen. Dat noemt men de btw-aftrek.
 • U moet bij de overheid een periodieke btw-aangifte indienen, waarin u zowel de ontvangen als de betaalde btw aangeeft. Het verschil tussen de btw die u ontving en de btw die u zelf betaalde, stort u door aan de btw-administratie.

Btw aanrekenen

Als zelfstandige, zowel in hoofdberoep als in bijberoep, moet u btw aanrekenen op de facturen die u aan uw klanten aanrekent. Welk btw-tarief u moet aanrekenen(opent in nieuw venster), wordt bepaald door wat er wordt verhandeld. In principe zijn alle prestaties (levering van diensten of goederen) btw-plichtig, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het gaat om sommige vrije beroepen en beroepen met een sociaal of cultureel karakter, zoals:

 • (tand)artsen
 • acteurs
 • kinesitherapeuten
 • vroedvrouwen ...

Deze beroepen hoeven geen btw aan te rekenen. Om zeker te weten of u al of niet btw-plichtig(opent in nieuw venster) bent, kunt u het best uw plaatselijke btw-kantoor(opent in nieuw venster) om raad vragen.

Bijzondere regelingen

Omdat de normale btw-regeling voor kleine ondernemingen een hele opgave kunnen betekenen, bestaan er voor hen bijzondere regelingen(opent in nieuw venster) die hun fiscale verplichtingen kunnen verlichten. Ze hebben de keuze tussen zo'n bijzondere regeling of de normale regeling. De bekendste zijn:

 • de forfaitaire btw-regeling: voor sommige sectoren en beroepen mag de btw forfaitair berekend worden op basis van aankopen of uurtarieven, en dus niet op basis van facturen. U kunt voor het forfaitaire btw-stelsel(opent in nieuw venster) kiezen als
  • uw onderneming een natuurlijke persoon, bv of vof is
  • minstens 75 procent van de omzet moet bestaan uit handelingen waarvoor geen factuur moet worden uitgereikt;
  • de jaarlijkse omzet, exclusief btw, mag niet meer bedragen dan 750.000 euro.
 • de vrijstelling van btw bij lage omzet: u kunt ervoor kiezen geen btw aan te rekenen als uw omzet minder dan 25.000 euro bedraagt. Daartegenover kan de belastingplichtige in geen enkel geval de btw die hij aan zijn leveranciers heeft betaald, in aftrek brengen. De btw-vrijstellingsregeling(opent in nieuw venster) is populair bij mensen die zelfstandig zijn in bijberoep.
  Als u voor de btw-vrijstellingregeling kiest, betekent dat concreet dat u:
  • geen btw aanrekent aan uw klanten
  • geen btw betaalt aan de overheid
  • geen periodieke btw-aangifte indient.

Periodieke btw-aangifte indienen

Als u zelfstandige wordt, moet u een btw-identificatie aanvragen(opent in nieuw venster). Uw plaatselijke btw-kantoor kan u daarbij helpen. U hebt daarvoor uw ondernemingsnummer nodig. Vul het formulier 'Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit' in en stuur het op naar uw btw-kantoor.

Daarna, als u als zelfstandige aan de slag bent, moet u een periodieke btw-aangifte indienen(opent in nieuw venster) bij de overheid. Afhankelijk van de aard en de omzet van uw onderneming dient u uw btw-aangifte maandelijks of driemaandelijks in. Voor de meeste starters is de btw-aangifte driemaandelijks, omdat hun omzet lager ligt dan een miljoen euro.

 • In de btw-aangifte geeft u de btw aan die u hebt ontvangen van uw klanten.
 • U vult ook het bedrag van btw in dat u aan leveranciers hebt betaald voor prestaties of goederen die direct met uw handelsactiviteit te maken hebben. De betaalde btw mag u in mindering brengen van de ontvangen btw.
 • Het resterende bedrag betaalt u aan de btw-administratie.

U dient uw periodieke btw-aangifte elektronisch in via de Intervat-toepassing(opent in nieuw venster), een online toepassing van de btw-administratie. Als dat niet mogelijk is voor u, kunt u een papieren aangifte indienen. Daarvoor moet u een schriftelijke motiveringsbrief bezorgen aan uw btw-controlekantoor. Daar moet u dan blanco aangifte-formulieren aanvragen en die ingevuld naar het scanningcentrum sturen.

Het is zeer belangrijk dat u de btw-aangifte correct invult. Neem daarom bij twijfel contact op met het plaatselijke btw-kantoor. Doe dat ook als u niet zeker weet welk btw-tarief u moet hanteren. Het is ook nuttig dat u voor het invullen van de btw-aangifte een beroep doet op een boekhouder of een accountant. Zeker omdat foute en/of laattijdige aangiften tot fikse boetes kunnen leiden, die een flinke streep door de rekening van een zelfstandige kunnen betekenen.

Jaarlijkse klantenlisting

De btw-administratie vraagt ook dat u jaarlijks een lijst van belastingplichtige klanten(opent in nieuw venster) ('klantenlisting') indient. De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (exclusief btw). U moet de klantenlisting elk jaar indienen voor 31 maart.

Als uw onderneming periodieke btw-aangiften moet indienen, moet u in principe de klantenlisting elektronisch indienen via Intervat(opent in nieuw venster). Als u uw periodieke btw-aangiften op papier indient, kunt u dat op dezelfde manier doen voor de klantenlisting. U moet het formulier aanvragen bij uw btw-kantoor en het indienen bij het scanningcentrum.