Overslaan en naar de inhoud gaan
Steun aan regionale televisieomroeporganisaties Steun aan regionale televisieomroeporganisaties

Steun aan regionale televisieomroeporganisaties

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor deze bijkomende subsidie. De deadline was 31 augustus 2020.

Na controle van de aanvragen door het departement bleek dat negen regionale televisieomroeporganisaties in aanmerking komen voor deze subsidie. Zij worden hiervan rechtsreeks op de hoogte gebracht. 

Van het totaal voorziene bedrag van 3,8 miljoen euro werd 2.945.863,43 euro besteed.

Wat

Door de coronacrisis hebben regionale televisieomroeporganisaties te kampen met een onevenwicht tussen kosten en inkomsten, veroorzaakt door het verlies van reclame-inkomsten. Met een bijkomende subsidie wil de Vlaamse Regering hen financieel tegemoetkomen, zodat ze hun decretale opdracht kunnen blijven uitoefenen en kunnen blijven uitzenden.

Voor wie

Elke regionale televisieomroeporganisatie die erkend is door de Vlaamse Regering komt in aanmerking voor ondersteuning uit het noodfonds, met uitzondering van de televisieomroeporganisaties die een beroep kunnen doen op een gelijkaardige steunmaatregel van andere overheden.

Overzicht regionale televisieomroeporganisaties (*)

(*) Vlaams-Brusselse Media is niet opgenomen in dit overzicht omdat die omroep een beroep kan doen op de steunmaatregel van de VGC.

Hoe en wanneer aanvragen

Een aanvraag voor ondersteuning dien je in via KIOSK. Om alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat je  een hoofdvertegenwoordiger voor uw organisatie aanmaakt in KIOSK.  Lees hier meer over in deze handleiding.

Als hoofdvertegenwoordiger van een regionale televisie-omroeporganisatie ontvang je tussen 27 en 30 juli 2020 een financieel sjabloon via KIOSK.

Daarin moet je onder andere de volgende zaken invullen:

 1. de identificatie van de aanvrager;
 2. de identificatie van de persoon die de webtoepassing gebruikt als vertegenwoordiger van de aanvrager;
 3. een resultatenrekening 2019 die de bestuursorganen goedgekeurd hebben of die een gecertificeerde accountant geattesteerd heeft;
 4. een begroting die de bestuursorganen goedgekeurd hebben en die opgemaakt is voor een normaal budgettair jaar 2020;
 5. een toelichting bij de overkoepelende begrotingsposten daarin die meer dan 25% afwijken van de resultatenrekening 2019 die de bestuursorganen goedgekeurd hebben of die een gecertificeerde accountant geattesteerd heeft;
 6. de geschatte spreiding van de kosten en opbrengsten voor een normaal boekjaar 2020;
 7. een schatting van de impact van de periode, vermeld in artikel 8, tweede lid, 2°, op elke boekhoudpost in de begroting 2020;
 8. een verklaring op erewoord over het gebruik van COVID-19-steunmaatregelen.

Je kunt de financiële sjabloon vanaf 27 juli 2020 indienen in KIOSK. De uiterste indiendatum is 31 augustus 2020.

Herbekijk het webinar

Op 4 augustus organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar over de bijkomende subsidie voor structureel gesubsidieerde organisaties. Tijdens dit webinar legden medewerkers de voorwaarden, de aanvraagprocedure en het financiële sjabloon uit.

Herbekijk de infosessie.

Beoordeling

Na de uiterste indiendatum onderzoeken we de ontvankelijkheid van elke aanvraag.

We berekenen voor elke ontvankelijke aanvraag de financieringsbehoefte, op basis van het sjabloon dat je organisatie heeft ingevuld bij de aanvraag.

Voor die berekening hanteren we

 1. de oorspronkelijke begroting voor het jaar 2020 die de bestuursorganen van je regionale televisieomroeporganisatie goedgekeurd hebben;
 2. een periode van minderinkomsten ten gevolge van de coronacrisis van 14 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. Je motiveert afwijkingen van meer dan 25% op aangeduide posten uit de begroting 2020 in vergelijking met de resultatenrekening 2019;
 3. een gelijke spreiding van kosten en opbrengsten 2020 tijdens het jaar, tenzij je een andere schatting meegeeft en motiveert;
 4. een gemotiveerde variabiliteit van kosten en opbrengsten tijdens de periode met een verbod op publieke activiteiten, geschat door je organisatie.

Opgelet! Als we de financieringsbehoefte niet kunnen berekenen omdat je de structuur van het ingevulde sjabloon hebt gewijzigd, adviseren we dat er geen financieringsbehoefte is. 

We tellen tot slot alle individuele financieringsbehoeften op om de totale financieringsbehoefte te kennen. 

Subsidieverdeling

Het Departement CJM berekent per regionale televisieomroeporganisatie de maximale bijkomende subsidie als volgt:

 1. Een gelijk basisbedrag, namelijk het hoogste van de volgende twee bedragen:

        - de laagste berekende financieringsbehoefte;
        - 
300.000 euro;

 1. Als de som van de basisbedragen, vermeld in punt 1°, a), hoger is dan het beschikbare budget, delen we het beschikbare budget door het aantal ontvankelijke aanvragen;

 2. Als de som van die basisbedragen, vermeld in punt 1°, lager is dan het beschikbare budget, verdelen we het overblijvende budget pro rata volgens de overblijvende berekende financieringsbehoeften van elke organisatie.

Toekenning en uitbetaling

Het Departement CJM betaalt elke subsidie volledig uit na ondertekening van het besluit.  De subsidie is pas definitief verworven als het toezicht op de besteding ervan in 2021 positief is (zie "Verantwoording en toezicht").

De beslissing bevat voor elke aanvrager een oproep om zo veel mogelijk: 

 • verliezen aan opbrengsten zo veel mogelijk te beperken door bijkomende inspanningen te leveren om reclame-inkomsten te verwerven;
 • het subsidiebedrag volledig te besteden;
 • eventuele bijkomende eigen opbrengsten die hoger zijn dan het bedrag dat was vastgelegd in de begroting van het jaar 2020, effectief in te zetten om het verlies aan reclame-inkomsten te compenseren.

Verantwoording en toezicht

Ontvang je als organisaties een subsidie, dan moet je de besteding ervan ten laatste op 31 april 2021 verantwoorden, of samen met de werkingssubsidie 2020, via een sjabloon in KIOSK.

Bovendien moet je alle bewijsstukken ter beschikking houden van het Departement CJM. Op vraag van het departement toon je aan de hand van relevante bewijsstukken de volgende elementen aan:

 1. dat en in welke mate je andere steunmaatregelen in het kader van COVID-19 hebt aangevraagd en ontvangen, met inbegrip van de maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht;
 2. dat en in welke mate je bijkomende stappen hebt ondernomen om reclame-inkomsten of andere inkomsten te verwerven.

Contact

Heb je vragen over deze subsidie? Stuur een mail naar media@vlaanderen.be.

Voor vragen over het gebruik van KIOSK mail je naar naar kiosk@vlaanderen.be of raadpleeg je de KIOSK-handleiding of FAQ.