Overslaan en naar de inhoud gaan
Steun aan structureel gesubsidieerde jeugdorganisaties Steun aan structureel gesubsidieerde jeugdorganisaties

Steun aan structureel gesubsidieerde jeugdorganisaties

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor deze bijkomende subsidie. De deadline was 31 augustus 2020.

Wat

Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis hebben heel wat organisaties te kampen met een onevenwicht tussen kosten en opbrengsten. Met een bijkomende subsidie wil de Vlaamse Regering dat onevenwicht gedeeltelijk compenseren. Zo verhoogt ze de overlevingskansen van organisaties die ze met een meerjarige werkingssubsidie ondersteunt. 

Voor wie

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid komen in aanmerking voor deze bijkomende subsidie.

Overzicht gesubsidieerde jeugdorganisaties

Hoe en wanneer aanvragen

Als hoofdvertegenwoordiger van een doelgroeporganisatie heb je op 27 juli 2020 een financieel sjabloon via KIOSK ontvangen.

Daarin moet je onder andere de volgende zaken invullen:

 • de resultatenrekening 2019 (die is vooraf ingevuld bij organisaties die al een financiële verantwoording 2019 hebben ingediend);
 • een begroting die opgemaakt is voor een normaal budgettair jaar 2020;
 • de geschatte spreiding van de kosten en opbrengsten voor een normaal boekjaar 2020;
 • een schatting van de impact van de coronacrisis op elke boekhoudpost in de begroting 2020, dit voor de periode van verbod op en/of beperking van publieke activiteiten van 14 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Je kunt de financiële sjabloon vanaf 27 juli 2020 indienen in KIOSK. De uiterste indiendatum is 31 augustus 2020.

Herbekijk het webinar

Op 4 augustus organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar over de bijkomende subsidie voor structureel gesubsidieerde organisaties. Tijdens dit webinar legden medewerkers de voorwaarden, de aanvraagprocedure en het financiële sjabloon uit.

> Herbekijk de infosessie.

Beoordeling

Het Departement CJM wijst elke ontvankelijke aanvraag toe aan een groep op basis van de financieringsbehoefte van de organisatie. We berekenen die behoefte aan de hand van de sjabloon die je organisatie bij de aanvraag heeft ingediend.

Er zijn twee groepen:

 • Groep 1: Er is geen financieringsbehoefte of de financieringsbehoefte is lager dan vijf procent van de oorspronkelijk begrote eigen inkomsten voor 2020. 
 • Groep 2: Er is een financieringsbehoefte die minstens gelijk is aan vijf procent van de oorspronkelijk begrote eigen inkomsten voor 2020.

Opgelet! Als we de financieringsbehoefte niet kunnen berekenen omdat je de structuur van het ingevulde sjabloon (met automatische formules en berekeningen) hebt gewijzigd, delen we je organisatie in bij groep 1. 

We tellen tot slot alle berekende financieringsbehoeften op om de totale financieringsbehoefte te kennen. Als de financieringsbehoefte van een doelgroeporganisatie in groep 2 hoger is dan 400.000 euro, wordt ze voor de optelling geplafonneerd op 400.000 euro.   

  Subsidieverdeling

  Het Departement CJM bepaalt voor elke organisatie de maximale subsidie. We hanteren daarbij de volgende regels:  

  1. Organisaties die toegewezen zijn aan groep 1, ontvangen geen subsidie. 
  2. Als er voldoende budget beschikbaar is om de totale financieringsbehoefte te compenseren, ontvangt elke organisatie uit groep 2 een subsidiebedrag dat gelijk is aan de voor haar berekende financieringsbehoefte.  
  3. Als er onvoldoende budget beschikbaar is om de totale financieringsbehoefte te compenseren, reduceren we elke berekende financieringsbehoefte tot een definitieve gedeeltelijke compensatie. We houden daarbij rekening met de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte en het beschikbare budget.

  Toekenning en uitbetaling

  Het Departement CJM betaalt elke subsidie volledig uit na ondertekening van het subsidiebesluit. De subsidie is pas definitief verworven als het toezicht op de besteding ervan in 2021 positief is. (zie "Verantwoording en toezicht").

  De beslissing bevat voor elke aanvrager een oproep om zoveel mogelijk: 

  1. activiteiten uit te stellen;  
  2. gebruikers op te roepen tot solidariteit om opbrengstenverlies in te perken.

  Toegekende middelen

  Vanuit het noodfonds jeugd ontvangen 23 jeugdverenigingen in totaal 3.149.314,52 euro aan bijkomende middelen.  

  De organisaties worden hiervan op de hoogte gebracht via KIOSK.

  Verantwoording en toezicht

  Voor organisaties die reeds een rapportering moeten indienen voor hun werkingsmiddelen, zal er geen aparte afrekening voor het noodfonds zijn. Aanvragers dienen gewoon hun jaarlijkse afrekening in, maar voegen de extra subsidie toe aan inkomstenzijde (met tegelijk een lagere inkomst door COVID-19 en/of een uitgave aan derden). De afrekening volgt dan ook de algemene regels van het decreet. 

  > Download het overzicht van begrotingsposten per decreet.

  Bovendien moet je alle bewijsstukken ter beschikking houden van het Departement CJM. Op vraag van het departement moet je aan de hand van relevante bewijsstukken kunnen aantonen:

  1. dat je stappen hebt ondernomen om geplande activiteiten zoveel mogelijk uit te stellen;
  2. dat je stappen hebt ondernomen om gebruikers te stimuleren om geen terugbetaling van toegangsbewijzen te vragen of om vouchers te aanvaarden;
  3. dat en in welke mate je andere steunmaatregelen in het kader van COVID-19 hebt aangevraagd en ontvangen, met inbegrip van de maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
    

  Geen sprake van staatssteun

  De werkingssubsidies die de jeugdorganisaties ontvangen op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid worden niet beschouwd als staatssteun.

  Ook de subsidies op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan (deze ) jeugdorganisaties in het kader van het noodfonds beschouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media niet als staatssteun.

  Dit betekent dat de ontvangers van deze subsidies ook geen verklaring op eer moeten indienen, in het kader van de de-minimis verordening.

  Contact

  Heb je vragen over deze subsidie? Raadpleeg het document met veelgestelde vragen of stuur een mail naar subsidiedossierjeugd@vlaanderen.be.