Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Visie en beleid

Digitale technologie doet meer en meer de lijnen tussen verschillende sectoren en disciplines vervagen. Binnen het brede domein van de cultuur, bieden recente technologieën enorme mogelijkheden om nieuw publiek te betrekken, eigen bedrijfsmodellen te innoveren, kunst en culturele inhoud te creëren en verspreiden en onze toegang tot rijke archieven en collecties te vergroten. 

Met die nieuwe mogelijkheden komen ook uitdagingen voor de sector. Hoe gaan we om met infrastructuur? Hoe kunnen we resources delen? Hoe werken we aan digitale vaardigheden en geletterdheid? Hoe stimuleren we leiderschap in deze veranderende context? 

Vanuit alle sectoren komt een grote vraag naar gecoördineerde acties. De toenmalige minister van cultuur lanceerde eind 2017 dan ook de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk (pdf).

De nota schetst een langetermijnvisie die de sector handvaten moet bieden om met digitale en andere vormen van cultuurcreatie,  -beleving en kunst om te gaan. Er wordt op een efficiënte gezocht naar (financiële) impulsen. De visienota concentreert zich op zeven speerpunten:

  • Open en toegankelijke digitale culturele content
  • Digitale innovatie
  • Expertiseontwikkeling en -deling
  • Radicaal digitale organisaties
  • Digitale netwerkinfrastructuur voor Vlaanderen
  • Digitale contentcreatie
  • Beleidsinstrumenten voor een digitale toekomst

2019-2024

Deze ideeën werden hernomen in de beleidsnota cultuur 2019-2024 (pdf) waarin de minister-president aandacht vraagt voor het stimuleren van een performantere digitale sector. Een efficiënt strategisch beleid rond digitale transformatie zal in samenwerking met VIAA, publiq en Cultuurconnect geoperationaliseerd worden rond volgende pijlers: digitale infrastructuur, digitale content, digitale innovatie en digitale competenties.

Op woensdag 4 maart 2020 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media het startmoment digitale transformatie. Het doel van dit startmoment was om, samen met een beperkte groep culturele organisaties, na te denken over hoe een digitaal cultureel ecosysteem eruit zou moeten zien. Wat bestaat er al? Hoe en rond welke specifieke thema’s kunnen we (beter) samenwerken? Wat zijn de dromen voor de toekomst?

Op basis van de input die uit dit startmoment kwam, ging het departement het gesprek aan met het agentschap Informatie Vlaanderen om een digitaal transformatietraject voor de culturele sector vorm te geven. Dit gesprek leidde intussen tot een concreet project dat in twee fases zal verlopen. In een eerste fase (juli – november 2020) wordt er een preanalyse uitgevoerd waarin twee belangrijke sporen gedefinieerd worden, een voor burgers en een voor professionele actoren.

Vragen

Wil je meer info over het digitale transformatietraject of heb je vragen over digitale cultuur? Neem contact op met Hans van der Linden of Leen Driesen.