Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Subsidies

VGT of Vlaamse Gebarentaal is de gebarentaal die in Vlaanderen wordt gebruikt. In 2006 werd VGT door de Vlaamse overheid erkend als de taal van de Vlaamse Dovengemeenschap – een linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de taal een identificerende rol speelt. 

Gebarentalen zijn volwaardige talen. VGT is geen afgeleide van het gesproken Nederlands, of Nederlands uitgedrukt met gebaren. Gebarentalen hebben een eigen grammatica en woordenschat en evolueren op een natuurlijke manier, net zoals gesproken talen. 

De Vlaamse Dovengemeenschap kan gedefinieerd worden als een netwerk van dove mensen en hun verenigingen, dat zich vertakt over heel Vlaanderen. Het merendeel van deze dove mensen hebben de Vlaamse Gebarentaal als moedertaal en/of eerste of tweede taal. Voor zo’n 26.000 tot 30.000 Vlamingen speelt VGT een rol in het dagelijkse leven. Naast de groep van dove en slechthorende mensen, zijn er ongeveer 5.000 kinderen van dove ouders Children of Deaf Adults (CODA), van wie een groot deel VGT als moedertaal meekrijgt. Er zijn ook een 7000-tal horende VGT-taligen in de periferie van de Dovengemeenschap. Daarnaast zijn er nog ongeveer 8.000 geïnteresseerde VGT-gebruikers, zoals studenten.  

Wat

Het decreet Vlaamse Gebarentaal voorziet jaarlijks ongeveer 30.000 euro voor projecten die bijdragen aan de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.  Daarvoor verschijnt er jaarlijks in november een projectoproep.
 

Projectoproep 2021

Ook in 2021 stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking voor projecten die de positie van Vlaamse Gebarentaal in de samenleving verstevigen. Een jubileumjaar, want de Vlaamse Gebarentaal is dan precies 15 jaar erkend.

In de projectoproep 2021 staat geen specifiek thema centraal. Het moet wel gaan om projecten die bijdragen aan de maatschappelijke verankering van VGT of die een sensibiliserend doel hebben. 

Opgelet: projecten die louter een vertaling of vertolking naar Vlaamse Gebarentaal omvatten, komen niet in aanmerking.

Subsidieaanvragen moeten vóór 1 februari 2021 worden ingediend. Meer info over de aanvraag- en beoordelingsprocedure vind je verder op deze pagina.

Voor wie

Ben je organisator, medeorganisator of ondersteuner van projecten die bijdragen aan de maatschappelijke verankering van VGT of van sensibiliserende initiatieven, zoals educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten? Dan kun je een projectsubsidie aanvragen.

De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De subsidie wordt aan de aanvragende organisatie toegekend. Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in in naam van het samenwerkingsverband.

Op zoek naar meer informatie in Vlaamse Gebarentaal?

Bezoek de website van de adviescommissie VGT

Hoe en wanneer aanvragen

Gebruik het standaard aanvraagformulier om je subsidieaanvraag in te dienen. Daarin vermeld je  de contactgegevens en financiële gegevens van je organisatie en geef je een algemene beschrijving  van je initiatief, met ten minste deze elementen:  

 • de inhoud van het project; 
 • de doelstellingen van het project; 
 • de doelgroep van het project; 
 • de concrete realisaties die het project beoogt; 
 • de fasering en duur (maximaal 12 maanden) van de subsidiëringstermijn die je wil verkrijgen; 
 • een gemotiveerde raming van inkomsten en uitgaven, met aanduiding en bestemming van de gewenste ondersteuning. 

Het aanvraagdossier moet in het Nederlands worden ingediend. Uit respect voor de Dovengemeenschap wordt gevraagd om het inhoudelijke luik van het dossier ook in Vlaamse Gebarentaal te bezorgen. 

Dien het aanvraagformulier vóór 1 februari  in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Je vindt de contactgegevens bovenaan in het formulier.

 • Stuur twee exemplaren aangetekend op met de post of lever ze af tegen afgiftebewijs.
 • Verstuur terzelfdertijd ook een digitale versie van het formulier naar tine.vandevondele@vlaanderen.be 

Beoordeling

De ingediende projecten worden aan de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voorgelegd. Bij de beoordeling van de dossiers houdt de adviescommissie rekening met:

 •  de sensibiliserende kracht van het project en bijdrage tot maatschappelijke verankering van VGT;
 •  de beoogde doelgroep, doelstellingen en concrete realisaties van het project;
 • de betrokkenheid van dove mensen en organisaties in het project;
 • de haalbaarheid van het project;
 • de kwaliteit van de begroting en inspanningen die de aanvrager levert om eigen middelen (financieel, personeel en materieel) in het project in te brengen;
 • de aandacht voor duurzame effecten in de inhoudelijke aanvraag en de begroting;
 • de expertise op het vlak van projectwerking;
 • de fasering en de duur van het project (het project mag maximaal 12 maanden duren).

Toekenning en uitbetaling

De minister van Cultuur neemt ten laatste op 15 maart  een beslissing over de ingediende aanvragen, op basis van het advies van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.  In de loop van de maand april ontvangen de aanvragers  daarover een brief met een gemotiveerd antwoord.

De toegekende subsidie wordt in twee schijven uitbetaald:

 • een eerste schijf van 80% wordt onmiddellijk na de toekenning van de subsidie uitbetaald;
 • het resterend saldo van 20% wordt uitbetaald nadat het departement de besteding van de middelen gecontroleerd heeft op basis van een inhoudelijk en financieel verslag van het project. 

Na toekenning

Je toegekende subsidies moet je verantwoorden door een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen met daarin:  

 • een beschrijving van de gerealiseerde acties en initiatieven; 
 • een evaluatie van de beoogde resultaten en doelstellingen; 
 • een overzicht van je inkomsten en uitgaven. 

Voor het inhoudelijke luik geef je een duidelijk en volledig overzicht van alle stappen die je hebt gezet om tot het eindproduct te komen, de betrokken partners, eventueel de bekendmaking en verspreiding en een evaluatie van de beoogde resultaten. Kortom, een verslag dat de dossierbehandelaars mogelijk maakt om in te schatten of de vooropgestelde projectdoelstellingen zijn verwezenlijkt en welke bijsturingen eventueel gebeurd zijn. 

Voor het financiële luik maak je een afrekening met vermelding van alle uitgaven en inkomsten die aan het project verbonden zijn. Je moet geen financiële verantwoordingsstukken zoals facturen toevoegen, maar die moeten wel beschikbaar zijn bij de organisatie en kunnen later nog worden opgevraagd. 

Het inhoudelijk en financieel verslag moet je indienen ten laatste twee maanden na afloop van de subsidiëringsperiode. 

Het eindverslag moet ondertekend worden en "voor waar en echt verklaard" zijn door minstens twee leden van de raad van bestuur. Het moet eenmaal per post of tegen afgiftebewijs worden afgeleverd én digitaal opgestuurd naar het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Vragen

Heb je vragen over subsidies binnen het decreet Vlaamse Gebarentaal?
Contacteer Tine VandeVondele.

Tine VandeVondele
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 51
Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk