Overslaan en naar de inhoud gaan
Protocollen Protocollen

Protocollen

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector haar activiteiten zonder publiek vanaf 8 juni terug mag hervatten. Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers als voor het personeel. Daarvoor zijn, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, en in overleg met de sector.

  Basisprotocol cultuur

  De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz. Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

  Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf.

  Vanaf 29 juli geldt de vierde versie van het basisprotocol.

  Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol. Meer info vind je op www.infocoronavirus.be.

  Wat is nieuw?

  Vanaf 29 juli geldt de vierde versie van het basisprotocol cultuur. Waarin verschilt die van de vorige versie? 

  Het aantal personen dat toegelaten is op een evenement werd aangepast. Vanaf 29 juli mogen er slechts 100 personen binnen en 200 personen buiten aanwezig zijn.

  Protocol Professionele Kunsten

  Op 12 juni keurde de minister van Cultuur het protocol voor de professionele kunsten goed. Dit document is tot stand gekomen dankzij goede samenwerking tussen het kabinet van de minister van Cultuur, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de kunstensector, en in overleg met de GEES. De kunstensector heeft, onder leiding van oKo, het traject op een co-creatieve manier aangepakt en werkte daarvoor samen met meer dan tachtig cultuurwerkers uit de brede culturele sector. Je vindt ook meer info op sectorgidscultuur.be.

  Aanvullende sectorgidsen en protocollen

  Hieronder vind je een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit onze sectoren. Sommige sectorgidsen vertrekken vanuit preventie binnen een arbeidscontext. Er is dus een verschil tussen een professionele context en een niet-professionele context.