Overslaan en naar de inhoud gaan

Amateurkunstendecreet

De sector van de amateurkunsten wordt erkend en gesubsidieerd op basis van het amateurkunstendecreet en het uitvoeringsbesluit

Wijzigingen

2021

De Vlaamse Regering keurde op 19 maart 2021 een aanpassing van het Amateurkunstendecreet goed. Het gaat om een technische aanpassing rond reservevorming. Met deze wijziging zullen amateurkunstenorganisaties op dezelfde manier een reserve kunnen aanleggen als de andere culturele organisaties, conform de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën. De regels rond reservevorming worden zo dus gelijkgetrokken voor alle culturele organisaties.
 

2006

In 2006 onderging het decreet een aantal beperkte wijzigingen. Die hadden vooral betrekking op de internationale werking, de verbreding en verdieping van de werking van de organisaties, het doelgroepenbeleid, de interculturaliteit en de samenwerking met de professionele kunsten.
 

Internationale projecten

Vroeger werden internationale projecten ondersteund op basis van het reglement 'gecoördineerde reglementering voor subsidiëring van internationale culturele projecten in de amateurkunstensector'. Op basis van dat reglement konden amateurkunstenaars en amateurkunstengroepen subsidies aanvragen voor internationale projecten in binnen- of buitenland of voor punctuele tussenkomsten in de reiskosten.

Met de decreetswijziging van 2006 kwam er voor het eerst een decretale basis voor de subsidiëring van internationale projecten. Die regeling werd van kracht in 2007.
 

Belangenbehartiger en steunpunt

Daarnaast werd de werking van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) inhoudelijk opgesplitst. Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel (Zinnema) richt zich sinds 1 januari 2007 op de amateurkunstenaars in de regio Brussel. De vroegere steunpuntfunctie van het VCA werd in aangepaste vorm overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten, dat operationeel werd in november 2006. Het Forum kreeg bijkomend de opdracht om als belangenbehartiger voor de sector op te treden. Op 1 januari 2019 hield het Forum voor Amateurkunsten op met bestaan. Sindsdien behartigt De Federatie de belangen van de landelijke amateurkunstenorganisaties. De steunpunttaken van het Forum werden overgenomen door het Steunpunt voor bovenlokale cultuur

Historiek

Het eerste decreet

Tot 1999 bestond de Vlaamse amateurkunstensector uit 21 gesubsidieerde organisaties, op basis van het decreet van 24 juli 1991 “houdende de subsidieregeling van verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening”. 

De Vlaamse overheid kende de subsidie toe volgens: 

  • het aantal aangesloten actieve groepen;
  • het aantal uren kwalitatieve begeleiding; 
  • het aantal cursusuren;
  • en de georganiseerde regionale activiteiten.
     

Decreet van 2000

Het decreet op de amateurkunsten van 22 december 2000 herleidde het aantal gesubsidieerde organisaties tot één per (sub)discipline. De herstructurering lag aan de basis van de ontzuiling en schaalvergroting van de amateurkunsten en betekende een serieuze ommezwaai voor de sector.

Er ontstonden 9 landelijk erkende amateurkunstenorganisaties. Sommige kwamen tot stand uit een fusie tussen al eerder gesubsidieerde amateurkunstenverenigingen. Samen bereiken zij nu meer dan 6.000 lokale groepen.

Ze hebben een dienstverlenende, adviserende en coördinerende rol voor hun genre. Zowel de artistieke kwaliteit als de sociale component komen aan bod. Leden, maar ook niet-leden kunnen er terecht voor vragen en advies.

Tegelijkertijd werden in het decreet een aantal instrumenten geïntroduceerd die zorgden voor een nieuwe dynamiek. De eerder kwantitatieve criteria voor subsidiëring werden in het decreet vervangen door kwalitatieve criteria. De nadruk kwam dan ook sterk te liggen op de verdere professionalisering van de sector, met aandacht voor de kwaliteitsvolle uitbouw van de werking van de organisaties.

De eerste beleidsperiode liep oorspronkelijk van 2001 tot 2005, maar werd met een jaar verlengd. De tweede beleidsperiode liep van 2007 tot en met 2011. De derde beleidsperiode liep van 2012 tot 2016, de vierde van 2017 tot 2021. De huidige beleidsperiode ging van start op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2026.”