Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidies voor talentontwikkeling

Wat

De minister van Cultuur lanceert een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Dit nieuwe instrument biedt amateurkunstenaars en amateurkunstenverenigingen financiële ondersteuning bij projecten die hun talenten stimuleren. Het kan gaan om projecten die hun artistieke talenten een boost geven, maar ook om projecten die hun competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enzovoort. 

Daarnaast wil het reglement ook de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector stimuleren. De samenwerking met die sectoren kan een belangrijke stimulans zijn voor talentontwikkeling in de amateurkunstensector.

Reglement projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten
Download de infografiek

Waarom

Deze projectondersteuning sluit aan bij het brede Vlaamse talentontwikkelingsbeleid voor de amateurkunstensector, dat Vlaanderen sinds enkele jaren voert als verderzetting van de voormalige provinciale beleidsinitiatieven rond kwaliteitsbevordering. Denken we maar aan de vroegere provinciale wedstrijden en tornooien. Op basis van dat beleid kregen de 9 amateurkunstenorganisaties al de opdracht hun werking rond talentontwikkeling verder uit te breiden. 

Het subsidiereglement is een experimenteel reglement, met een maximale looptijd van 3 jaar. Voor de ronde 2021 is er een budget van 838.000 euro beschikbaar. Het reglement moet ook dienen om de noden rond talentontwikkeling in de sector te onderzoeken en is dan ook een belangrijk element bij de uitwerking van een succesvol toekomstig amateurkunstenbeleid. Daarom zullen de ingediende subsidieaanvragen en de resultaten van de projecten goed gemonitord en geëvalueerd worden door het departement. Ook de sector (De Federatie en de 9 amateurkunstenorganisaties) zal bij dit voorbereidende traject betrokken worden. 

Welke kunstdisciplines

Je kunt een project opzetten in een van de volgende kunstdisciplines

 • muziek
 • dans
 • theater
 • beeldende kunsten
 • fotografie, film en mediakunst
 • schrijven en woord
 • circuskunsten

Voor wie

De projectsubsidie is bedoeld voor

 • individuele amateurkunstenaars: je hebt je woonplaats in Vlaanderen of Brussel;
 • amateurkunstenverengingen: je vereniging of stichting heeft rechtspersoonlijkheid en een maatschappelijke zetel in Vlaanderen of Brussel.

Je kunt deze subsidie niet aanvragen als:

 • jouw project al bezig is op het moment van je subsidieaanvraag;
 • jouw project al een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid;
 • je als organisatie al een werkingssubsidie ontvangt in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Ben je nog niet zeker of jouw project in aanmerking komt voor een subsidie? Bekijk dan zeker ook het overzicht van veelgestelde vragen

Criteria

De subsidieaanvragen worden aan de volgende beoordelingscriteria getoetst:

 1. Hoe draagt het project bij tot de ontwikkeling van de artistieke of omkaderende competenties van de belanghebbende(n)?
 2. Is er sprake van een projectmatige aanpak op het vlak van timing, planning, begroting?
 3. Hoe ze het project in op nazorg na afloop? Hoe wordt op een duurzame manier verder gewerkt met de resultaten van het project?

Werk je voor je project samen met andere partners? Dan beoordelen we ook de inhoudelijke meerwaarde van dat samenwerkingsverband.  In je digitale aanvraagdossier moet je die partners vermelden en ook die meerwaarde duidelijk aantonen. Lees er meer over in het overzicht van veelgestelde vragen.

Je bent niet verplicht om een samenwerking aan te gaan, maar het kan wel nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met een (amateur)kunstenorganisatie, een cultuureducatieve organisatie, een lokale kunstacademie of lokale  vereniging. 

Hoe en wanneer aanvragen

Dien je aanvraag in via de webapplicatie KIOSKIn KIOSK moet je ook de projectbegroting als apart document opladen.

De deadline voor de eerste indienronde is 15 september 2021.

Opgelet!

 • Maak tijdig je KIOSK-account aan, wacht daarmee niet tot de deadline nadert. 
 • Bekijk op voorhand de vragen die in KIOSK gesteld worden in dit blanco aanvraagformulier
 • Je kunt enkel als natuurlijk persoon of als vereniging met rechtspersoonlijkheid een aanvraag indienen in KIOSK. Ben je een feitelijke vereniging en wens je een aanvraag in te dienen? Dan kan dat enkel als natuurlijk persoon. In dat geval moet je iemand van je vereniging aanduiden die de aanvraag als natuurlijk persoon indient.

Projectsubsidies voor talentontwikkeling worden toegekend voor een periode van maximaal 2 jaar. Een project waarvoor je op 15 september 2021 een aanvraag indient, begint ten vroegste op 1 januari 2022 en eindigt ten laatste twee jaar na de start van het project. Een gesubsidieerd project kan ook minder lang duren. Raadpleeg het overzicht van veelgestelde vragen voor meer informatie.

Je kunt verschillende keren een projectsubsidie aanvragen, maar er moet steeds een periode van 12 maanden liggen tussen de einddatum van een al goedgekeurd project en de startdatum van een nieuw project.

Het maximale subsidiebedrag  is 10.000 euro per project.

Online infosessie

Op dinsdag 17 augustus 2021 vond een online infosessie over deze subsidielijn plaats. 
Download de presentatie of bekijk de opname van het webinar hieronder.

Beoordeling van je aanvraag

Ontvankelijkheid

Voor je aanvraag inhoudelijk beoordeeld wordt, toetst de administratie ze aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden zoals bepaald in het reglement. Daarna ontvang je een e-mail vanuit KIOSK waarin staat of je dossier al dan niet ontvankelijk werd verklaard.
 

Beoordeling en advies

Advies

Is je subsidieaanvraag ontvankelijk, dan wordt ze voorgelegd aan een commissie van (al dan niet externe) experten. De commissie beoordeelt je dossier aan de hand van de beoordelingscriteria zoals bepaald in het reglement.

Beslissing

Ten laatste op 15 november bezorgt de administratie het definitieve advies en een ontwerp van beslissing aan de minister, die uiterlijk op 1 december een definitieve beslissing neemt.  Daarna ontvang je een e-mail vanuit KIOSK met de uiteindelijke beslissing over je aanvraag.

Uitbetaling

De projectsubsidie wordt in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 80% ontvang je na de ondertekening van het subsidiebesluit;
 2. Het saldo van maximaal 20% wordt uitbetaald nadat de administratie jouw inhoudelijk en financieel eindverslag heeft gecontroleerd en goedgekeurd.

Na toekenning

Afrekeningsdossier

Ten laatste twee maanden na de einddatum van je project, dien je via KIOSK een afrekeningsdossier in, dat bestaat uit een inhoudelijk en een financieel luik. Voor het inhoudelijke luik beantwoord je de vragen in KIOSK, voor het financiële luik laad je een eindafrekening op aan de hand van het daartoe voorziene sjabloon.
 

Toezicht en controle

Je hebt de subsidie (voorschot en saldo)  pas definitief verworven wanneer de administratie heeft vastgesteld dat je de subsidievoorwaarden hebt nageleefd en de subsidie hebt aangewend  voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Opgelet! In al je communicatie over het gesubsidieerde project moet je het logo van de Vlaamse overheid opnemen.

Meer info

In het overzicht van veelgestelde vragen vind je nog heel wat extra info.

 • Heb je nadien nog inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar amateurkunsten@vlaanderen.be.
   
 • Heb je technische vragen over KIOSK? Richt je dan tot de KIOSK-helpdesk via kiosk@vlaanderen.be. Vermeld in de onderwerpsregel altijd het dossier-ID en de naam van de persoon of de organisatie die je vertegenwoordigt. Neem zeker ook een kijkje op onze KIOSK-pagina.