Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Bovenlokaal bibliotheekbeleid

In opdracht van Vlaanderen vormt de cel bovenlokaal bibliotheekbeleid een sectorspecifiek kennis- en expertisecentrum dat (cross-)sectorale verbindingen maakt om bibliotheken in hun ontwikkelpotentieel te adviseren en te ondersteunen. Ze werkt daarvoor in dialoog met bibliotheken en verschillende partners. Als professioneel knooppunt tussen beleid en sector, en vanuit een helikoptervisie, deelt en verspreidt het expertisecentrum kennis waarbij ‘betekenisvol verbinden’ centraal staat. 

Dit vertaalt zich in de inbedding in de visie, missie en doelstellingen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media,  in een visie op bibliotheekbeleid met grote openheid naar buiten, en in het opvullen van leemtes in de sector. De ambitie is opgebouwd rond vier fundamenten: schaalvergroting, professionalisering, zichtbaarheid en transversale prioriteiten. Die werden vertaald naar pijlers waarin de werking concreet vorm krijgt:

Pijler 1: Bovenlokaal maakt sterker

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid versterkt en verankert de maatschappelijke rol van de bibliotheken. Het stimuleert een optimale schaalgrootte om een brede dienstverlening aan de burger te garanderen. De cel zit in de regiestoel, van waaruit ze ondersteuning biedt en de noden capteert van de bibliotheken als betrokken actoren binnen het samenwerkingsverband. Een bovenlokale samenwerking kan een dynamisch netwerk realiseren dat mee vorm geeft aan het Vlaamse bibliotheek- en cultuurlandschap. Het bovenlokaal bibliotheekbeleid zoekt samen met relevante partners naar toekomstgerichte organisatiemodellen. Het inspireert en ondersteunt samenwerkingsverbanden rond ontwikkelingen, leerpaden en pilootprojecten.

Pijler 2: Mensen en middelen voor morgen

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid zet in op professionalisering en praktijkontwikkeling om de huidige werking van bibliotheken te actualiseren én futureproof te maken. De cel capteert de actuele en toekomstgerichte behoeften van het werkveld en koppelt die aan opleidingsbehoeften, visieontwikkeling en kennis- en informatieverspreiding. Ze adviseert rond trends en mogelijkheden en zoekt actief naar vernieuwende concepten. De cel is een netwerker en inspirator die kennis en ervaring verzamelt en zorgt voor een doorstroming naar bibliotheekmedewerkers. Ze debatteert constructief mee en draagt op internationale fora haar ambities uit, als partner van het Vlaams cultuurbeleid.

Pijler 3: Vinden en verbinden

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid ondersteunt de inbedding van de bibliotheken in de gemeenschap en hun ontwikkeling tot een vanzelfsprekende plaats voor ontmoeting en debat. Het werkt vanuit de visie dat de bibliotheek wordt vormgegeven voor, samen met en door de burgers. De cel stimuleert die open visie van participatieve samenwerking en moedigt de bibliotheken aan om gastvrijheid op de voorgrond te plaatsen en debat te faciliteren. Uit de interactie ontstaan nieuwe relaties voor de bibliotheek en nieuwe relaties voor anderen. Zo is de bibliotheek de derde plek bij uitstek in de gemeenschap.

Pijler 4: Verweven waarden

Dwars doorheen de visie en werking van het bovenlokaal bibliotheekbeleid worden een aantal aandachtspunten voortdurend meegenomen: duurzaamheid, sociale cohesie, educatie en participatie. Die punten vormen een toetssteen voor de toekomst en bewaken de maatschappelijke relevantie van de volledige aanpak. Ze garanderen een connectie met andere beleidsdomeinen waarbinnen ze eveneens als waardevol zijn.

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid schreef een visietekst waarin deze vier pijlers verder werden uitgewerkt en vertaalde die visie naar concrete acties voor de komende jaren.

Vragen

Heb je vragen over het bovenlokaal bibliotheekbeleid? 

Bovenlokaal bibliotheekbeleid
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27