Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Toekomst erfgoeddatabanken

In de overgangsperiode 2018-2019 zette het Departement CJM de werking van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet verder. In de tussentijd werd een proces opgestart om een nieuwe toekomst voor de erfgoeddatabanken te ontwikkelen. Het vraagstuk van de erfgoeddatabanken situeert zich binnen een ruimer kader aan initiatieven.

Studieopdracht integratie erfgoeddatabanken

In 2019 voerde Delaware in opdracht van het Departement CJM een studie uit naar de provinciale platformen voor collectieregistratie (de erfgoeddatabanken). Het onderzoek focust op collectieregistratie en is gebaseerd op een bevraging van diverse gebruikers in het brede veld: van professionele collectiebeheerders (musea) tot collectiehouders (kerkfabrieken, heemkundige kringen, …).

De studie resulteerde in een aantal strategische adviezen die je kan nalezen in het Plan Integratie Erfgoeddatabanken (Delaware, februari 2019).

Taskforce digitale collectieregistratie

Naar aanleiding van de studieopdracht van Delaware (2019) werd een werkgroep opgericht om de strategische adviezen uit het rapport praktisch uit te werken. De ' Taskforce digitale collectieregistratie' is samengesteld uit deelnemers van CJM, FARO, VIAA/PACKED en VKC met vertegenwoordigers voor de erfgoedcellen en musea. De taskforce heeft als opdracht om de doorontwikkeling van de erfgoeddatabanken op een toekomstgerichte en duurzame wijze te begeleiden. Er wordt ingezet op maximale uitwisselbaarheid, waarbij functionaliteiten van de toekomstige oplossingen op mekaar aansluiten. De Taskforce volgt het proces op en stuurt aan waar nodig.

 
Welk traject volgt de taskforce?

De studieopdracht formuleert strategische adviezen, maar gaat niet in op de praktische uitwerking. De taskforce startte daarom een grondig vooronderzoek. Dat brengt de concrete behoeften, beschikbare opties en knelpunten in kaart om registratieplatformen praktisch uit te werken. De taskforce wil een kader ontwikkelen om eventuele toekomstige aanbestedingen concreet vorm te geven.

Het traject startte eind 2019 en wordt in het najaar van 2020 afgerond. De collectiebeherende instellingen en collectiehouders worden actief bij dit onderzoek betrokken.

 
Wat betekent dit traject voor de huidige gebruikers van de Erfgoeddatabanken?
  • Er bestaan nog geen uitspraken rond systeemkeuzes of (licentie)modellen. Wordt het vervanging, verbetering of voortzetting? De taskforce neemt geen voorafnames en houdt alle opties open.
  • De taskforce neemt geen beslissingen die op korte termijn ingrijpen op de continuïteit van de erfgoeddatabanken.
  • Het aanbod van ondersteuning en begeleiding op het vlak van digitale collectieregistratie, -beheer en -ontsluiting blijft operationeel.
  • In afwachting van een uitkomst is verlies aan data geen optie. Tijdens het hele traject zet de taskforce maximaal in op het behoud en de toegankelijkheid van collectiegegevens.

Het culturele digitale ecosysteem

De erfgoeddatabanken maken deel uit van het ruimere culturele digitale ecosysteem. Dat ruimer beleidskader werd geschetst binnen de visienota 'Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk'. De visienota schetst de technische en functionele specificaties waaraan de digitale infrastructuur moet voldoen om systemen beter op elkaar af te stemmen. De toekomstige werking van de erfgoeddatabanken moet conform deze architectuur vorm krijgen.

De studieopdracht rond de integratie van de erfgoeddatabanken en de praktische stappen rond de erfgoeddatabanken kaderen binnen de optiek van de visienota.