Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau

Wat

Een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau dient als financiële ondersteuning voor organisaties die een landelijk en/of internationaal project opzetten dat focust op cultureel erfgoed.

Projectsubsidies worden toegekend voor:

 • het uitvoeren van een of meer functies (= basistaken van de cultureel-erfgoedwerking);
 • het aanbieden van een dienstverlenende rol;
 • of een combinatie van bovenstaande doelstellingen.

De basistaken van cultureel-erfgoedwerking:

 • herkennen en verzamelen van cultureel erfgoed;
 • behouden en borgen van cultureel erfgoed;
 • onderzoeken van cultureel erfgoed;
 • presenteren en toeleiden van cultureel erfgoed;
 • participatie aan cultureel erfgoed stimuleren.

Je kan deze projectsubsidie aanvragen voor bv. tentoonstellingen, waarderingstrajecten, initiatieven rond behoud en beheer, onderzoek en participatieve trajecten. Ook voor eenmalige publicaties kan je een aanvraag indienen. Bij projectsubsidies voor een dienstverlenende rol ligt de focus op het ontwikkelen en delen van expertise met de sector.

Projectsubsidies voor meerjarige projecten moet in meerdere fasen (maximaal 3) aangevraagd worden.

Voor wie

Elke organisatie die beschikt over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel en die gevestigd is in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (indien de organisatie wegens haar activiteiten moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap) kan een aanvraag indienen.

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen als cultureel-erfgoedinstelling, komen alleen in aanmerking voor een projectsubsidie voor projecten met een internationale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie.

Criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau moet een organisatie:

 • beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (indien de organisatie wegens hun activiteiten moet worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap);
 • voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
  • beschikken over een kwaliteitslabel op basis van dit decreet of een werkingssubsidie ontvangen op basis van dit decreet;
  • samenwerken met een organisatie die een werkingssubsidie ontvangt op basis van dit decreet;
 • tijdig een aanvraag indienen.

Bijkomende subsidiëringsvoorwaarden

 • Het project heeft in hoofdzaak betrekking op cultureel-erfgoedwerking
 • Het project heeft een landelijke of internationale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie
 • Het project overstijgt de structurele werking van de organisatie.

Criteria voor de toekenning van een projectsubsidie

 • Voor projecten die het uitvoeren van een of meer functies als doelstelling hebben:
  • belang van het cultureel erfgoed;
  • wijze waarop het project uitvoering geeft aan een of meer functies.
 • Voor projecten die het aanbieden van een dienstverlenende rol als doelstelling hebben:
  • kwaliteit van de expertise;
  • wijze waarop de dienstverlenende rol wordt uitgevoerd;
  • mate waarin de dienstverlenende rol inspeelt op noden van cultureel erfgoed, beheerders ervan of cultureel-erfgoedgemeenschappen.
 • voor alle projecten:
  • kwaliteit van het inhoudelijke concept, de concrete uitwerking van het project en de haalbaarheid ervan;
  • samenwerking met andere relevante actoren;
  • duurzame verankering van de resultaten;
  • mate waarin het project aansluit bij de strategische visie;
  • financiële onderbouw, de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting.

De noodzaak voor een projectsubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de eigen ontvangsten uit het project.

Indiendata

Je kan tweemaal per jaar een aanvraag indienen voor een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau:

 • Voor een project dat start in de eerste jaarhelft, is de uiterste indiendatum 15 oktober van het jaar dat voorafgaat.
 • Voor een project dat start in de tweede jaarhelft, is de uiterste indiendatum 15 maart van hetzelfde jaar.

Hoe aanvragen

Je kan een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Vervolgens onderzoekt de administratie of de aanvrager voldoet aan de subsidiëringsvoorwaarden, toetst de aanvraag aan de criteria en stelt een ontwerp van beslissing op. Ze laat zich daarin bijstaan door meerdere externe experten.

De minister van Cultuur neemt een beslissing op basis van het voorstel van beslissing van de administratie. Deze beslissing wordt uiterlijk genomen vier maanden na de indiendatum:

 • op 15 juli, voor aanvragen ingediend tegen 15 maart
 • op 15 februari, voor aanvragen ingediend tegen 15 oktober van het voorgaande jaar.

Maximum tien dagen na de beslissing van de minister brengt de administratie jou hiervan op de hoogte.

Toekenning en uitbetaling

De projectsubsidie wordt in verschillende schijven uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald kort na de beslissing.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de controle van de verantwoording.

Eens de werkingssubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Wanneer er een subsidie is toegekend moet je rekening houden met de richtlijnen voor projectsubsidies voor cultureel erfgoed (pdf).

Eindverslag

Organisaties die een projectsubsidie voor cultureel-erfgoedwerking op landelijk en internationaal niveau ontvangen, moeten een eindverslag indienen via KIOSK.

Het eindverslag bestaat uit:

 • Een inhoudelijk rapport waarin gerapporteerd wordt over de uitvoering van het project. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de aanvraag, of in voorkomend geval van de aangepaste projectplanning, worden daarbij toegelicht.
 • Een financiële afrekening van het project met bewijsstukken voor de besteding van de projectsubsidie.

De organisatie waaraan een projectsubsidie werd toegekend, bezorgt het eindverslag aan de administratie, uiterlijk twee maanden nadat het project beëindigd is en uiterlijk op 1 november van het jaar dat volgt op het jaar waarin het project van start gaat.

Toezicht en controle

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op de projectsubsidie. Ze gaat na of de toegekende subsidie gebruikt werd in overeenstemming met de doelstellingen van het project en de financiële richtlijnen. Tegelijk wordt ook nagegaan of de doelstellingen die met het project beoogd werden, ook effectief gerealiseerd zijn.

Vragen

Hulp nodig bij de aanvraag van een projectsubsidie? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het cultureelerfgoeddecreet?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Cultureel erfgoed i.v.m. inhoudelijke vragen.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.

Team Cultureel erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42