Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op regionaal niveau

Wat

Een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet  dient als financiële ondersteuning voor besturen die een dienstverlenende rol uitvoeren ter ondersteuning van cultureel erfgoed, beheerders ervan en cultureel-erfgoedgemeenschappen.

De dienstverlening moet inspelen op een aantoonbare en duidelijk afgebakende nood in de cultureel-erfgoedwerking op het grondgebied of een bredere regio.

Voor wie

De Vlaamse Regering kan een werkingssubsidie toekennen aan de volgende besturen die een dienstverlenende rol opnemen op regionaal niveau:

 • steden en gemeenten, verenigd in een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 • een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die door de stad Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven of Mechelen gemandateerd is om een regionale dienstverlenende rol op te nemen. In voorkomend geval wordt de werkingssubsidie aangevraagd door de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau moet de Vlaamse Gemeenschapscommissie een depotbeleid ontwikkelen voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor de werking van een cultureel-erfgoedcel die een initiërende, coördinerende en ondersteunende rol opneemt, en van eventuele collectiebeherende organisaties voor zover deze de dienstverlenende rol mee opnemen.

Criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau moet een organisatie:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
 • gevestigd zijn in het Vlaamse gewest;
 • tijdig een aanvraag indienen;
 • beschikken over rechtspersoonlijkheid conform de regelgeving over de intergemeentelijke samenwerking.

Als gemeente mag je slechts deel uitmaken van één intergemeentelijk samenwerkingsverband voor deze werkingssubsidie.

Bijkomende subsidiëringsvoorwaarden

 • Er is voldoende cultureel erfgoed en er zijn voldoende cultureel-erfgoedactoren aanwezig om een cultureel-erfgoedwerking op regionaal niveau te verantwoorden.
 • Het werkingsgebied telt ten minste 85.000 inwoners. (Deze voorwaarde vervalt indien de samenstelling van het intergemeentelijke samenwerkingsverband overeenkomt met een intergemeentelijk samenwerkingsverband inzake onroerend erfgoed.)

Criteria voor de toekenning van een werkingssubsidie

 • belang van het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren op het grondgebied of de bredere regio en de noden ervan;
 • kwaliteit van de aanwezige expertise;
 • wijze waarop de dienstverlenende rol wordt opgenomen en de mate waarin de dienstverlenende rol inspeelt op de noden;
 • kwaliteit van de samenwerking en netwerking met relevante partners, zowel binnen Vlaanderen als internationaal;
 • wijze waarop de strategische visie wordt uitgevoerd;
 • inbreng van middelen van de deelnemende besturen in de regionale dienstverlening;
 • afstemming met andere relevante actoren die een regionale dienstverlening aanbieden, in het bijzonder met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake onroerend erfgoed, indien van toepassing;
 • kwaliteit van het zakelijk beheer, en de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting.

De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

Indiendata

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen

Voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen loopt de subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau over een termijn van zes jaar.

De volgende periode waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden, loopt van 1 januari 2027 tot 31 december 2032.

De deadline voor aanvragen voor de deze periode is 1 april 2026.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie loopt de subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau over een termijn van vijf jaar.

De volgende periode loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode is 15 januari 2021 .

Hoe aanvragen

Je kan een werkingssubsidie voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Vervolgens toetst de beoordelingscommissie de ontvankelijke aanvragen aan de criteria en formuleert ze een voorlopig advies.

Repliek

Je kan het voorlopig advies consulteren via KIOSK. Na publicatie kan je binnen de tien werkdagen reageren via deze tool.

In deze repliek kan je reageren op feitelijke onjuistheden in het voorlopige advies. Het indienen van een repliek is niet verplicht. Een repliek die niet gaat over feitelijke onjuistheden zal niet in overweging genomen worden door de beoordelingscommissie.

Rekening houdend met deze repliek, formuleert de bevoegde beoordelingscommissie een definitief advies.

Beslissing

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media maakt op basis van het definitieve advies een ontwerp van beslissing op en bezorgt dat aan de minister.

De minister van Cultuur bezorgt een voorstel van beslissing aan de Vlaamse Regering. Vervolgens beslist de Vlaamse Regering over de indeling, de toekenning en het bedrag van de werkingssubsidie.

Binnen een termijn van tien werkdagen deelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de beslissing mee, samen met het definitieve advies.

Beroepsprocedure

Ben je niet tevreden met de wijze waarop je aanvraag werd behandeld? Dan kan je schriftelijk of mondeling een klacht indienen. Contacteer de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700 voor meer info.

Je kan in beroep gaan tegen een beslissing bij de Raad van State. Je verzoekschrift moet binnen de 60 dagen aangetekend verstuurd worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Op de website van de Raad van State vind je meer informatie over de procedure.

Convenant

Op basis van de beslissing wordt een cultureel-erfgoedconvenant gesloten met de aanvrager. Hierin wordt het bedrag van de werkingssubsidie en de doelstellingen opgenomen.

Toekenning en uitbetaling

Een werkingssubsidie wordt toegekend voor een beleidsperiode van vijf jaar (voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie) of zes jaar (voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) en wordt jaarlijks uitbetaald. Het bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden.

De subsidie wordt in verschillende schijven uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald vanaf 1 februari.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijkse toezicht.

Eens de werkingssubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Toegekende werkingssubsidies 2021-2026

De Vlaamse Regering besliste op 9 oktober 2020 om 5 steden en 21 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te ondersteunen voor het opnemen van een dienstverlenende rol op een regionaal niveau. Lees er meer over.

Steden

AANVRAGER

SUBSIDIEBEDRAG (JAARLIJKS) IN EURO

Stad Antwerpen

595.000

Stad Brugge

355.000

Stad Gent

475.000

Stad Leuven

270.000

Stad Mechelen (incl. subsidie ’t Grom)

363.000

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Bestaande werkingen

AANVRAGER SUBSIDIEBEDRAG (JAARLIJKS) IN EURO

BIE

310.000

Cultuurnetwerk Kempen (incl. subsidie Gasthuismuseum)

441.000

Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)

275.000

Cultuuroverleg 7 (CO7) (incl. subsidie Talbot House)

356.000

Cultuurregio Leie Schelde

150.000

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei

310.000

Dijk92

310.000

Erfgoed Denderland

275.000

Erfgoed Haspengouw

275.000

Erfgoed Noorderkempen

310.000

Interwaas

275.000

Kempens Karakter

275.000

Kusterfgoed

275.000

Mijnstreek

300.000

Viersprong

230.000

Zuidwest

275.000

 

Nieuwe werkingen

AANVRAGER SUBSIDIEBEDRAG (JAARLIJKS) IN EURO

De Merode

150.000

Erfgoed Voorkempen

200.000

IGEMO

150.000

Streekvereniging Zuidrand

150.000

Variant

200.000

 

Jaarverslag

Organisaties die een werkingssubsidie voor collectiebeherende organisaties ontvangen, moeten jaarlijks op 1 april een jaarverslag indienen over het voorbije jaar via KIOSK.

Het jaarverslag bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag met een rapportage over de doelstellingen;
 • een financieel verslag:
  • een overzicht van de kosten en de opbrengsten;
  • een verslag van de persoon die belast is met het financieel toezicht, met commentaar bij de waarheidsgetrouwe weergave van het overzicht van de kosten en de opbrengsten;
  • een overzicht van de individuele bezoldigingen, met vermelding van de totale loonkost per werknemer.
 • een lijst met beleidsrelevante gegevens, waarvoor het Departement Cultuur, Jeugd en Media een model voorziet.

Toezicht en controle

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op de werkingssubsidie door:

 • controle op het jaarlijkse jaarverslag;
 • maximaal twee evaluaties, eventueel bijgestaan door externe experten.

Bij het jaarlijks toezicht stelt het departement de reserves vast die ten laste van subsidies zijn aangelegd. Na afloop van de beleidsperiode worden de reserves, die niet voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring, ingehouden of teruggestort aan de Vlaamse overheid.

De evaluaties kunnen aangevuld worden met gesprekken en plaatsbezoeken. Bij ernstige tekortkomingen kunnen volgende sancties worden opgelegd:

 • inhouding of terugvordering van een deel van of van de toegekende werkingssubsidie;
 • definitieve stopzetting van de werkingssubsidie.

Vragen

Hulp nodig bij de aanvraag van een werkingssubsidie? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Cultureel erfgoed i.v.m. inhoudelijke vragen.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.

Team Cultureel erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42