Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidie voor het steunpunt voor cultureel erfgoed

Wat

Een werkingssubsidie voor het steunpunt voor cultureel erfgoed in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet.

Voor wie

De Vlaamse overheid erkent een aantal organisaties die de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid in de praktijk ondersteunen: de steunpunten. Het steunpunt vormt de link tussen de Vlaamse overheid en de vele organisaties en instellingen op het terrein. Het doel van het steunpunt is cultureel-erfgoedorganisaties, lokale en provinciale besturen en beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te stimuleren.

Het steunpunt verwerkt informatie vanuit verschillende hoeken en geeft dit door aan het veld. Het zorgt ervoor dat het veld zich hierdoor ontwikkelt in de richting van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau moet een organisatie:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
 • gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • tijdig een aanvraag indienen.

Criteria voor de toekenning van een werkingssubsidie

 • De kwaliteit van de aanwezige expertise;
 • de wijze waarop de kerntaken worden opgenomen;
 • de mate waarin de werking inspeelt op de noden van cultureel erfgoed, beheerders ervan of cultureelerfgoedgemeenschappen;
 • de schaalgrootte en de landelijke reikwijdte van de werking;
 • de samenwerking en netwerking, zowel binnen Vlaanderen als internationaal;
 • de mate waarin uitvoering wordt gegeven aan de strategische visienota, vermeld in artikel 5, in de eigen werking en in de dienstverlening aan derden;
 • de mate waarin de noden van cultureelerfgoedorganisaties, beheerders van cultureel erfgoed en cultureelerfgoedgemeenschappen in kaart gebracht zijn via een sectorbrede bevraging, en beantwoord worden in de werking en in de beleidsnota van het steunpunt;
 • de kwaliteit van het zakelijke beheer en de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De noodzaak van een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de eigen ontvangsten uit de werking.

Indiendatum

De subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau loopt over een termijn van vijf jaar. De huidige periode loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2023.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode is 15 december 2022.

Hoe aanvragen

Je kan een werkingssubsidie voor dienstverlenende rol op landelijk niveau aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Vervolgens worden de ontvankelijke aanvragen verdeeld over verschillende beoordelingscommissies.  Deze toetsen de ontvankelijke aanvragen aan de criteria en formuleren een voorlopig advies.

Ter voorbereiding van dit voorlopig advies word je door de beoordelingscommissie uitgenodigd op een gesprek. Na het indienen van je aanvraag word je gecontacteerd voor een afspraak.

Repliek

Je kan het voorlopig advies consulteren via KIOSK. Na publicatie kan je binnen de tien werkdagen reageren via deze tool.

In deze repliek kan je reageren op feitelijke onjuistheden in het voorlopige advies. Het indienen van een repliek is niet verplicht. Een repliek die niet gaat over feitelijke onjuistheden zal niet in overweging genomen worden door de beoordelingscommissie.

Rekening houdend met deze repliek, formuleert de bevoegde beoordelingscommissie een definitief advies.

De verschillende adviezen worden afgestemd door een afstemmingscommissie bestaand uit de adviescommissie en de voorzitters van de beoordelingscommissies.

De steden, gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie waar aanvragers gevestigd zijn, kunnen gehoord worden op basis van het definitieve advies.

Beslissing

Op basis van het definitieve advies en het horen van de lokale besturen, maakt het Departement Cultuur, Jeugd en Media een ontwerp van beslissing op en bezorgt dat aan de minister.

De minister van Cultuur bezorgt een voorstel van beslissing aan de Vlaamse Regering. Vervolgens beslist de Vlaamse Regering over de indeling, de toekenning en het bedrag van de werkingssubsidie.

Binnen een termijn van tien werkdagen deelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de beslissing mee, samen met het definitieve advies.

Beroepsprocedure

Ben je niet tevreden met de wijze waarop je aanvraag werd behandeld? Dan kan je schriftelijk of mondeling een klacht indienen. Contacteer de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700 voor meer info.

Je kan in beroep gaan tegen een beslissing bij de Raad van State. Je verzoekschrift moet binnen de 60 dagen aangetekend verstuurd worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Op de website van de Raad van State vind je meer informatie over de procedure.

Beheersovereenkomst

Op basis van de beslissing wordt een beheersovereenkomst gesloten met de aanvrager. Hierin wordt het bedrag van de werkingssubsidie en de doelstellingen opgenomen.

Toekenning en uitbetaling

Een werkingssubsidie wordt toegekend voor een beleidsperiode van vier jaar en wordt jaarlijks uitbetaald. Het bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden.

De subsidie wordt in verschillende schijven uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald vanaf 1 februari.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijkse toezicht.

Eens de werkingssubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Jaarverslag

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen, moeten jaarlijks op 1 april een jaarverslag indienen over het voorbije jaar via KIOSK.

Het jaarverslag bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag met een rapportage over de doelstellingen;
 • een financieel verslag: de jaarrekening, het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor en een overzicht van de individuele bezoldigingen;
 • een lijst met beleidsrelevante gegevens, waarvoor het Departement Cultuur, Jeugd en Media een model voorziet.

Als de werkingssubsidie is toegekend aan een bestuur, of aan een cultureel-erfgoedorganisatie die onderdeel is van een bestuur, kan het financieel verslag bestaan uit:

 • een overzicht van de kosten en de opbrengsten;
 • een verslag van de persoon die door het bestuur belast is met het financieel toezicht;
 • een overzicht van de individuele bezoldigingen, waarin de totale loonkost per werknemer vermeld wordt.

Toezicht en controle

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op de werkingssubsidie door:

 • controle op het jaarlijkse jaarverslag;
 • maximaal twee evaluaties, eventueel bijgestaan door externe experten.

De evaluaties kunnen aangevuld worden met gesprekken en plaatsbezoeken. Bij ernstige tekortkomingen kunnen volgende sancties worden opgelegd:

 • inhouding of terugvordering van een deel van of van de toegekende werkingssubsidie;
 • definitieve stopzetting van de werkingssubsidie.

Toegekende werkingssubsidies 2019 - 2023

Voor de periode 2019-2023 werd een beheersovereenkomst gesloten met FARO.
FARO ontvangt een jaarlijkse werkingssubsidie van 1.761.000 euro.

 

Vragen

Hulp nodig bij de aanvraag van een werkingssubsidie? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Cultureel erfgoed i.v.m. inhoudelijke vragen.

Team Cultureel erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42