Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie

Wat

Een werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie kadert in het Cultureelerfgoeddecreet. De organisatie neemt de cultureelerfgoedwerking op voor immaterieel erfgoed in minstens de volgende vijf domeinen:

 • verhalen en taalvariaties
 • immaterieel cultureel erfgoed binnen het kunstenveld
 • sociale praktijken, rituelen en feesten
 • kennis over en praktijken verbonden met de natuur en het universum
 • kennis verbonden met ambachten en vakmanschap

De organisatie bewaakt en begeleidt cultureel-erfgoedorganisaties, maar vooral ook erfgoedgemeenschappen. Ze beheert het immaterieel-erfgoedplatform en voert een duurzaam herkennings- en borgingsbeleid in samenspraak met erfgoedgemeenschappen en cultureel-erfgoedorganisaties. Tegelijk zet ze ook in op sensibilisering voor immaterieel erfgoed, op kennisdeling, opvolging en ontwikkeling van methodieken en praktijken, en op samenwerking en netwerking in Vlaanderen en internationaal.

Voor wie

De Vlaamse Regering wil een organisatie ondersteunen die volgende doelstellingen onderschrijft:

 • ontwikkelen en opvolgen van de functies voor immaterieel erfgoed;
 • uitbouwen en modereren van een platform dat immaterieel erfgoed inventariseert en zichtbaar maakt;
 • uitbouwen van een cultureel-erfgoedwerking rond de vijf domeinen van immaterieel erfgoed zoals aangegeven in de UNESCO-conventie van 17 oktober 2003 houdende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed;
 • opbouwen, versterken en coördineren van een breed netwerk van erfgoed gemeenschappen die werkzaam zijn rond immaterieel erfgoed;
 • coördineren van verschillende actoren die een rol opnemen inzake immaterieel erfgoed, met bijzondere aandacht voor collectiebeherende organisaties.

Voorwaarden en criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie moet de organisatie:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of door een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 • gevestigd zijn in Vlaanderen of een Nederlandstalige organisatie zijn gevestigd in Brussel;
 • tijdig en volledig een aanvraag indienen.
Criteria

Een aanvraag voor werkingssubsidies wordt beoordeeld op basis van volgende criteria: 

 • wijze waarop de doelstellingen worden opgenomen;
 • kwaliteit van de samenwerking en netwerking, met relevante partners, zowel binnen Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als internationaal;
 • wijze waarop er binnen de cultureel-erfgoedwerking invulling wordt gegeven aan:
  • maatschappelijke of culturele diversiteit;
  • duurzaamheid;
  • digitaal beleid.
 • wijze waarop er invulling wordt gegeven aan de strategische visienota Cultureel Erfgoed;
 • wijze waarop erfgoedgemeenschappen die werkzaam zijn rond immaterieel erfgoed vertegenwoordigd zijn in de organisatie en de werking ervan mee aansturen;
 • kwaliteit van het zakelijke beheer;
 • haalbaarheid en realiteitsgehalte van de begroting, waarbij de noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet worden meer gedetailleerde voorwaarden en criteria opgenomen en verdere bepalingen vastgelegd.

Uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet

Subsidievereisten

Een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie waaraan een werkingssubsidie is toegekend, leeft de volgende subsidievereisten na:

 • toepassen van de principes van goed bestuur;
 • vermelden van de steun van de Vlaamse Gemeenschap bij alle publieke communicatie in het kader van de cultureelerfgoedwerking door de standaard logo's en de bijbehorende tekst en baselines te gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Indiendata

De subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie loopt over een termijn van vijf jaar. De huidige periode loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2028.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode (2029-2033) is 15 januari 2028.

Hoe aanvragen

Je kan een werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.