Overslaan en naar de inhoud gaan

Visie en beleid

Digitale technologie doet meer en meer de lijnen tussen verschillende sectoren en disciplines vervagen. Binnen het brede domein van de cultuur, bieden recente technologieën enorme mogelijkheden om nieuw publiek te betrekken, eigen bedrijfsmodellen te innoveren, kunst en culturele inhoud te creëren en verspreiden en onze toegang tot rijke archieven en collecties te vergroten. 

Met die nieuwe mogelijkheden komen ook uitdagingen voor de sector. Hoe gaan we om met infrastructuur? Hoe kunnen we resources delen? Hoe werken we aan digitale vaardigheden en geletterdheid? Hoe stimuleren we leiderschap in deze veranderende context? 

Vanuit alle sectoren komt een grote vraag naar gecoördineerde acties. De toenmalige minister van Cultuur lanceerde eind 2017 dan ook de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk (pdf).

De nota schetst een langetermijnvisie die de sector handvaten moet bieden om met digitale en andere vormen van cultuurcreatie,  -beleving en kunst om te gaan. Er wordt op een efficiënte gezocht naar (financiële) impulsen. De visienota concentreert zich op zeven speerpunten:

  • Open en toegankelijke digitale culturele content
  • Digitale innovatie
  • Expertiseontwikkeling en -deling
  • Radicaal digitale organisaties
  • Digitale netwerkinfrastructuur voor Vlaanderen
  • Digitale contentcreatie
  • Beleidsinstrumenten voor een digitale toekomst

2019-2024

Deze ideeën werden hernomen in de beleidsnota cultuur 2019-2024 (pdf) waarin de minister-president aandacht vraagt voor het stimuleren van een performantere digitale sector. Een efficiënt strategisch beleid rond digitale transformatie zal in samenwerking met VIAA, publiq en Cultuurconnect geoperationaliseerd worden rond volgende pijlers: digitale infrastructuur, digitale content, digitale innovatie en digitale competenties.

Op woensdag 4 maart 2020 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media het startmoment digitale transformatie. Op basis van de input die uit dit startmoment kwam, ging het departement het gesprek aan met Digitaal Vlaanderen om een digitaal transformatietraject voor de culturele sector vorm te geven. In een eerste fase werd het algemene kader vastgelegd. Wat beoogt het departement met de digitale transformatie van de cultuursector en wat zijn daarin de inhoudelijke pijlers? Dit leidde tot een aanpak waarin het belang van een datagedreven beleid binnen de cultuursector centraal staat.

Op basis hiervan krijgt het vervolgtraject vorm:

  • Spoor 1: het vastleggen van de conceptuele data-architectuur

In samenwerking met Digitaal Vlaanderen wordt de conceptuele data-architectuur voor de culturele sector uitgewerkt, wat neerkomt op het creëren van een digitale basisinfrastructuur.  Zo wordt de technologische basis (hard- en softwarematig, standaarden, …) gelegd voor de digitale transformatie. Daarnaast kunnen er binnen dit technologische kader  nieuwe systemen, culturele en artistieke experimenten en nieuwe partnerschappen ontstaan.

  • Spoor 2: de uitrol van de basisinfrastructuur

Het uitbouwen van de basisinfrastructuur zal gebeuren aan de hand van projecten in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering en de beleidsmatige aansturing van de cultuursector.

Vragen

Wil je meer info over het digitale transformatietraject of heb je vragen over digitale cultuur? Neem contact op met Hans van der Linden of Leen Driesen.