Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Taxshelter voor de audiovisuele sector

Wat

Taxshelter is een fiscale stimulans voor bedrijven die in België gevestigd zijn, om te investeren in audiovisuele (co)producties. 

Bedrijven die investeren in een erkend Europees audiovisueel werk kunnen dankzij taxshelter een belastingvrijstelling krijgen. Voor bedrijven is taxshelter een stimulans om te investeren in die sectoren, voor audiovisuele producenten een manier om extra middelen uit de markt te halen. Taxshelter vormt zo een belangrijke aanvullende financiering, naast de subsidies die ze van de overheid krijgen.

Taxshelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector, en werd in 2016 uitgebreid naar de podiumkunsten.

Voor wie

Alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van niet-Belgische vennootschappen, met als voornaamste doel de productie van audiovisuele werken, komen in aanmerking als producent. Je mag geen televisieomroep zijn, of verbonden zijn met een omroep. Sinds juli 2016 kan je als productievennootschap wel raamovereenkomsten afsluiten met een omroep en toch in aanmerking komen voor taxshelter. De productie en exploitatie van het audiovisuele werk mag de verbonden omroep in dat geval geen rechtstreeks voordeel opleveren.

Een producent kan zelf investeerders zoeken of beroep doen op een gespecialiseerde organisatie als tussenpersoon. Zowel de tussenpersoon als de producent moeten erkend zijn door de minister van Financiën.

Elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een belastingplichtige komt in aanmerking als investeerder, tenzij het een productievennootschap of televisieomroep is.

Op welke projecten is de taxshelter van toepassing?

Een grote verscheidenheid aan audiovisuele producties komt in aanmerking voor financiering onder taxshelter:

Fictiefilms, documentaires, animatiefilms, kortfilms bestemd voor de bioscoop, lange fictiefilms voor televisie, fictieseries, animatieseries, kinder- en jeugdreeksen, documentaires voor televisie, virtual reality producties en webseries.

Ze moeten door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn als Europese audiovisuele productie en vallen onder de EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten (2010/13/EU) of binnen het toepassingsgebied van een bilateraal coproductieakkoord van België of de Vlaamse Gemeenschap met een andere staat. 
 

Wat betekent de Brexit voor de coproductieakkoorden met het Verenigd Koninkrijk?

Wil je als producent een erkenning aanvragen voor een coproductie met het Verenigd Koninkrijk? Houd dan rekening met de volgende zaken:

  • Momenteel komen deze coproducties niet in het gedrang door de Brexit. Je kunt immers nog steeds een coproductieattest aanvragen via de Europese Conventie van de Raad van Europa. Wanneer je voor je productie de status van officiële coproductie aanvraagt  via dat verdrag van de Raad van Europa, moet je rekening houden met de in de conventie vastgelegde percentages in verband met de bijdrage van de verschillende coproducenten.
  • Mocht het Verenigd Koninkrijk beslissen uit de conventie te stappen, dan heeft dat wel een invloed op de coproducties. Maar daarvoor zijn er nog geen aanwijzingen. 

Voor werken die zijn uitgevoerd en voltooid vóór 31 december 2020 zal er geen herkwalificatie gebeuren. Een herkwalificatie betekent dat bij de voltooiing van het werk opnieuw wordt gecontroleerd of het werk wel degelijk een Europese coproductie is en voldoet aan de bepalingen uit de conventie. 

Voor werken in productie die zeker in 2021 of zelfs later voltooid zullen zijn, bestaat er wél een risico op herkwalificatie als:

  •  het Verenigd Koninkrijk beslist om niet langer partij te zijn bij de EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten;
  •  het Verenigd Koninkrijk beslist om niet langer partij te zijn bij de Europese coproductieconventie van de Raad van Europa.

Het is de verantwoordelijkheid van de producent of zijn tussenpersoon om de situatie te beoordelen en in te schatten. Word je geconfronteerd met een herkwalificatie, dan bestaat immers het risico dat alle betrokken investeerders hun belastingvoordeel verliezen. 

Welke stappen moet je als producent ondernemen?

Stap 1

Bij de FOD Financiën een erkenning aanvragen van de producent of tussenpersoon. Meer informatie hierover vraag je aan bij de cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be.

 
Stap 2

Voor je concrete productie bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een erkenning aanvragen als Europees audiovisueel werk, via de taxshelterapplicatie. Je ontvangt een eerste certificaat.

Als je aanvraag gaat over een documentairereeks voor televisie, bezorg je een intentieverklaring van de regisseur, waaruit blijkt dat het om een creatieve documentaire gaat.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Houd dus coproductieakkoorden, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan bij de hand.

 
Stap 3

Raamovereenkomsten afsluiten met investeerders, met het oog op de financiering van je productie. Binnen een maand na ondertekening moet je elke raamovereenkomst neerleggen bij de FOD Financiën.

 
Stap 4

Opvolgen of de investeerder binnen de 3 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst de sommen heeft gestort. Als producent maak je zelf de kwalificerende uitgaven binnen de 18 maanden, of binnen de 24 maanden voor animatiefilms.

 
Stap 5

Via de taxshelterapplicatie het tweede certificaat aanvragen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Je bewijst dat de productie is voltooid, dat de taxsheltermiddelen niet meer dan 50% van het totale budget bedragen en alleen aangewend werden voor de uitvoering van dat budget.

Het departement kan altijd bijkomende informatie opvragen. Houd dus coproductieakkoorden, deal memo's, overzichten van de uitgaven en een gedetailleerd financieringsplan bij de hand.

Stap 6

Het definitieve taxshelterattest aanvragen bij de FOD Financiën, cel Taxshelter, via taxshelter@minfin.fed.be. Reken op minstens twee maanden voor de behandeling van een aanvraag.

Opgelet!
  • Werd de raamovereenkomst ondertekend in 2017 en loopt de termijn ervan eind 2021 ten einde? Dien je dossier dan uiterlijk op 31 maart 2021 in bij de FOD Financiën. 
  • Het tweede certificaat, dat je via stap 5 bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media hebt opgevraagd, maakt deel uit van dat dossier. We raden je aan om dat certificaat zo snel mogelijk aan te vragen bij het departement. De behandelingstermijn bedraagt 6 weken.

Steun aanvragen via Eurimages

Als je voor een (co)productie zowel via Eurimages als via taxshelter steun wil aanvragen, raden wij je aan om goed op tijd een dossier in te dienen. Het kan twee maanden duren voor je een eerste certificaat voor taxshelter ontvangt.

Breng het Departement CJM (team Media en Film) via mail op de hoogte van je aanvraag, en vermeld dat je ook steun aanvraagt bij Eurimages.

Vragen

Heb je meer info nodig over taxshelter of over de verschillende stappen in de procedure? Stuur een e-mail naar taxshelter@vlaanderen.be.

Lees de uitgebreide infobrochure van de FOD Financiën over taxshelter voor audiovisuele werken.