Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Doorbraaktraject voor kunstenaars

Wat

Een doorbraaktraject heeft als doel om een kunstenaar (of een groep van kunstenaars) op een uitzonderlijk sleutelmoment in zijn/haar carrière eenmalig te ondersteunen om een doorbraak in het buitenland te realiseren. 

Lees meer over de regelgeving

Kunstendecreet

Voor wie

Een doorbraaktraject kan aangevraagd worden door een individuele kunstenaar, een groep van kunstenaars of een organisatie, die betrokken is bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en professioneel actief is in de kunstensector. 

Wil je in aanmerking komen, dan moet je beschikken over internationaal potentieel. Er moet bovendien een goede kans bestaan op positieve middellangetermijneffecten op vlak van artistieke ontwikkeling, uitstraling en ROI (Return On Investment).  

Indien de aanvrager een organisatie is, moet ze beschikken over rechtspersoonlijkheid en gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.  

De kunstenaar(s) of organisaties kunnen de aanvraag zelf indienen of ze kunnen een vertegenwoordiger of bemiddelaar aanduiden die de aanvraag voor hen indient. Een aangeduide vertegenwoordiger of bemiddelaar moet beschikken over rechtspersoonlijkheid. 

Komen niet in aanmerking: kunstenaars van wie de creatieve activiteit onder de bevoegdheden van Literatuur Vlaanderen of het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vallen. 

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een aantal beoordelingscriteria waaraan een score wordt toegekend.

De beoordelingscriteria zijn:

 1. de artistieke kwaliteit van de aanvrager; 
 2. het potentieel van de doorbraak; 
 3. de haalbaarheid van de planning; 
 4. de haalbaarheid van de ingeschatte kosten en opbrengsten; 
 5. de haalbaarheid van de effecten op middellange termijn.

Indiendata en looptijd

Een aanvraag voor een doorbraaktraject wordt minstens twee maanden voor de aanvang van het doorbraaktraject ingediend. 

Momenteel kan je geen aanvraag voor een doorbraaktraject indienen. 

Hoe aanvragen

Je kan een doorbraaktraject aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

De aanvraag voor een doorbraaktraject moet volgende elementen bevatten:

 1. een motivatietekst voor het doorbraaktraject
 2. een actueel artistiek curriculum vitae
 3. documentatiemateriaal dat een adequaat beeld geeft van het artistiek parcours van de kunstenaar of de organisatie en aantoont dat de aanvraag een sleutelmoment in de carrière betreft;
 4. een voorstel voor de planning van het doorbraaktraject; 
 5. voorstellen voor de begeleiding, de coaching en de in te zetten netwerken; 
 6. een raming van kosten en opbrengsten bij de diverse fasen van het doorbraaktraject; 
 7. een inschatting van de mogelijke terugverdieneffecten op middellange termijn.

Beoordeling van je aanvraag

De administratie controleert de aanvraag op ontvankelijkheid, tijdigheid en volledigheid. 

Daarna wordt de aanvraag voorgelegd aan één van de gedeeltelijk vaste commissies, zoals benoemd voor de beoordeling van reguliere projectsubsidies binnen het Kunstendecreet. 

Beslissing door de minister

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie neemt de minister van Cultuur een beslissing over de toekenning en de exacte omvang van de subsidie per begunstigde. Dit wordt vastgelegd in een subsidiebesluit. 

Overeenkomst: uitbetaling en verantwoording

Na de beslissing wordt voor het doorbraaktraject een overeenkomst afgesloten. 

Deze overeenkomst bevat bepalingen over:   

 1. de finaliteit van het traject; 
 2. de trajectfases; 
 3. de timing; 
 4. de grootte van het toegekende subsidiebedrag; 
 5. de inbreng van de aanvrager; 
 6. de begeleiding, de coaching en het inzetten van netwerken; 
 7. de betaalmodaliteiten; 
 8. de subsidievoorwaarden; 
 9. de modaliteiten inzake verantwoording; 
 10. de modaliteiten inzake toezicht en sancties; 
 11. de eventuele terugbetalingsmodaliteiten. 

Eens het doorbraaktraject is toegekend moet je het logo van de Vlaamse overheid vermelden in al je communicatie.  

Vragen

 • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be
 • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt
 • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42