Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Projectsubsidies

Wat

Een projectsubsidie is bedoeld als financiële ondersteuning van initiatieven in de kunstensector die in tijd en doelstelling beperkt zijn, zoals:

 • Creatie en spreiding van een voorstelling
 • Tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau
 • Tijdelijke tentoonstelling
 • Concerttournee in het buitenland
 • Lezingenreeks
 • Publicatie

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Enkel kosten gemaakt tussen de begin- en einddatum van een project worden aanvaard.

 

Information on project subsidies in English

Voor wie

Zowel individuen als rechtspersonen die professioneel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen kunnen een projectsubsidie aanvragen. Ook intermediairen die het initiatief nemen om een project op te zetten met of voor kunstenaars komen in aanmerking. Ten slotte kunnen buitenlandse kunstenaars en kunstenorganisaties een aanvraag voor een projectsubsidie indienen als er een link is met Vlaanderen is en als er een presentatieluik aan het project verbonden is.

De aanvrager is actief binnen een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan:

 • beeldende en audiovisuele kunsten
 • podiumkunsten
 • muziek
 • architectuur en vormgeving.

De projecten worden gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies:

 1. ontwikkeling
 2. productie
 3. presentatie
 4. participatie
 5. reflectie

Kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet.

Werkingssubsidies niet cumuleerbaar met projectsubsidies 

Vanaf de subsidieronde van 15 september 2021 kan een werkingssubsidie niet meer gecumuleerd worden met een projectsubsidie. Kunstenorganisaties met een werkingssubsidie voor de periode 2017-2022 kunnen vanaf deze subsidieronde bijgevolg geen aanvraag meer doen voor een projectsubsidie.  

Organisaties die geen werkingssubsidie ontvangen maar wel een werkingssubsidie voor de periode 2023-2027 zullen aanvragen, kunnen in de ronde van 15 september 2021 (eerste aanvraagronde 2022) wel nog een projectsubsidie aanvragen als de looptijd van het project tot maximaal één jaar beperkt is.

Criteria

Een commissie beoordeelt een projectaanvraag op basis van de volgende vier criteria:

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking   
 1. kwaliteit zakelijk beheer:  
 1. de kwaliteit van het zakelijk beheer en de haalbaarheid van de begroting  
 1. aandacht voor een correcte vergoeding voor kunstenaars
 1. landelijke en/of internationale positionering, samenwerking en betekenis;   
 1. de mate waarin het aanvraagdossier uitvoering geeft aan één of meerdere aandachtspunten uit de strategische visienota

Functies

Het criterium ‘kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking’ krijgt een specifieke invulling naargelang de functie:

 1. Ontwikkeling 
 • kwaliteit van het artistiek onderzoek en experiment  
 • bijdrage (van het project) aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar
 1. Productie
 • kwaliteit van het creatie- en productieproces
 • kwaliteit van het artistieke resultaat
 • visie op distributie en publieksbereik
 1. Presentatie  
 • kwaliteit van het gepresenteerde artistieke resultaat
 • kwaliteit van de presentatiecontext
 • visie op en uitwerking van de publiekswerking
 1. Participatie  
 • kwaliteit van de participatieve concepten en methodieken
 • kwaliteit van de procesbegeleiding
 • betrokkenheid van de deelnemers
 1. Reflectie
 • kwaliteit van de reflectie over de kunst(praktijk) en/of het kunstenveld, voor zover er een betrokkenheid is met het kunstenveld in het Nederlandse taalgebied en/of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • kwaliteit van de wijze waarop de reflectie toegankelijk gemaakt wordt

Indiendata

 • Een aanvraag voor een projectsubsidie moet uiterlijk op 15 september ingediend worden voor projecten die starten in de eerste jaarhelft van het daaropvolgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari van het volgende jaar)
 • Een aanvraag voor een projectsubsidie moet uiterlijk op 15 maart ingediend worden voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli van hetzelfde jaar).

Opgelet: Voor de subsidieronde van 15 september 2021 (eerste aanvraagronde 2022) is de startperiode van de looptijd van de initiatieven uitzonderlijk verlengd. Deze ronde staat open voor beurzen en projectsubsidies voor initiatieven die van start gaan in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 augustus 2022.  

De deadline van de tweede aanvraagronde 2022 wordt uitzonderlijk verschoven van 15 maart naar 15 mei 2022 en is bedoeld voor initiatieven die starten in de periode tussen 1 september 2022 en 31 december 2022. Dossiers voor deze tweede aanvraagronde kunnen vanaf 15 februari 2022 ingediend worden via KIOSK.

Hoe aanvragen

Je kan een projectsubsidie aanvragen via de webapplicatie KIOSK. Je vindt alle documenten op de formulierenpagina.

Personen en organisaties die officieel in het buitenland gevestigd zijn, kunnen hun aanvraag in het Engels invullen. Aanvragen van personen of organisaties gevestigd in België worden alleen behandeld als ze in het Nederlands ingediend zijn.

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

De ontvankelijke aanvragen worden verdeeld over verschillende beoordelingscommissies, die de aanvragen toetsen aan de criteria. Daarbij houden ze rekening met de richtlijnen vastgelegd in het draaiboek.

De beoordelingscommissie stelt een gemotiveerd advies op, waarbij ze kan terugvallen op een voorbereiding van de beoordeling van het criterium ‘kwaliteit van het zakelijke beheer’ door de administratie.

Als het gemotiveerd advies positief is, bevat het een indicatieve waardering over het volgen of beperken van de gevraagde subsidie.

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie beslist de minister over de toekenning en de grootte van de projectsubsidies, uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum. 

Toekenning en uitbetaling

Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Als het toegekende bedrag niet hoger is dan 7.000 euro wordt het volledige bedrag uitbetaald na de mededeling over de subsidietoekenning. Projectsubsidies hoger dan 7.000 euro worden in twee delen uitbetaald:

 1. Een voorschot van 90% (70% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit
 2. Het saldo van 10% (30% voor buitenlandse aanvragers) wordt uitbetaald na controle van het afrekeningsdossier door de administratie.

Afrekening

Uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief, moet je het afrekeningsdossier bezorgen (via KIOSK).

Het afrekeningsdossier moet op een vergelijkbare wijze opgesteld worden als de aanvraag.

Vragen

 • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be
 • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt
 • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42