Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Tussenkomsten voor buitenlandse presentatiemomenten

Wat

Een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten dient als financiële ondersteuning voor een actor in het kunstenveld om deel te nemen aan buitenlandse activiteiten waaraan een presentatiemoment gekoppeld is. Ook de expositie van Vlaamse kunstenaars op internationale kunstbeurzen door promotiegaleries komt in aanmerking voor een tussenkomst.

Niet alleen reis-, verblijf-, verzekerings- en transportkosten, maar ook materiaal- en andere kosten komen in aanmerking voor deze subsidie, zolang deze kosten strikt verbonden zijn aan de presentatie. De kosten voor de creatie van een werk dat in het buitenland getoond wordt, komen niet in aanmerking.

Controleer reisadvies voor aanvraag

Voor je een dossier indient, moet je het reisadvies en de concrete presentatiemogelijkheden ter plekke zelf nagaan. Een negatief reisadvies en/of de onmogelijkheid om de geplande presentatie op de buitenlandse presentatieplek te laten doorgaan, leiden momenteel tot een negatieve beslissing, zelfs bij een positieve beoordeling van het dossier door de adviseurs.

Zodra een negatief reisadvies wijzigt naar een positief reisadvies, is het mogelijk om een positief geadviseerd (maar negatief beslist) dossier opnieuw in te dienen, op voorwaarde dat de presentatie nog moet plaatsvinden.

Raadpleeg de reisadviezen

Voor wie

Zowel de bij de presentatie betrokken kunstenaar(s) of organisaties als een bemiddelaar of de buitenlandse organisatie kunnen een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlandse presentatie indienen.

Een kunstenaar of groep van kunstenaars kan per jaar meerdere aanvragen voor een tussenkomst indienen, maar daarvan kunnen er slechts maximaal twee per jaar worden goedgekeurd.

Specifieke voorwaarden:

 • Organisaties moeten over rechtspersoonlijkheid beschikken.
 • Kunstenaars of organisaties gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, moeten betrokken zijn bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap en professioneel actief zijn.
 • Buitenlandse organisaties moeten één of meerdere Vlaamse kunstenaars of organisaties programmeren.
 • Kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten.
 • Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen die groter is dan of gelijk aan 300.000 euro komen niet meer in aanmerking voor een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst voor buitenlandse presentaties, moet er sprake zijn van een presentatiemoment. Er moet dus een actieve deelname zijn in de vorm van een concert, voorstelling, tentoonstelling, lezing, etc.

Er zijn drie criteria waaraan een aanvraagdossier voor een tussenkomst wordt getoetst:

 • Kwaliteit van de buitenlandse activiteit
 • Redelijkheid van de ingebrachte kosten
 • Nadere bepaling van de criteria door de Vlaamse Regering (indien van toepassing)

Indiendata

Aanvragen tot tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten kunnen doorlopend ingediend worden, maar wel ten minste twee maanden vóór de aanvang van het presentatiemoment.

Hoe aanvragen

Je kan een tussenkomst aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Enkel organisaties die officieel in het buitenland gevestigd zijn, kunnen hun aanvraag in het Engels invullen. Aanvragen voor organisaties die niet officieel in het buitenland gevestigd zijn, worden alleen behandeld als ze in het Nederlands ingediend worden.

Beoordeling van je aanvraag

Het departement maakt op basis van het dossier een advies op over de zakelijke en beheersmatige aspecten van de aanvraag. Op basis hiervan beslist de minister welke aanvraagdossiers geselecteerd worden voor een tussenkomst. Dit gebeurt uiterlijk twee maanden na de indiendatum van de aanvraag.

Toekenning en uitbetaling

Eens de tussenkomst is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Het maximale bedrag dat je als tussenkomst in de kosten voor een buitenlands publiek presentatiemoment kan ontvangen, bedraagt 7.000 euro.

Een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten wordt meteen volledig uitbetaald na ondertekening van het besluit.

Voor buitenlandse aanvragers bedraagt het voorschot 70% (uitbetaald na ondertekening van het toekenningsbesluit) en het saldo 30% (uitbetaald na controle op de aanwending van de subsidie).

Afrekening

Als ontvanger van een tussenkomst voor buitenlandse publieke presentatiemomenten moet je een verantwoordingsdossier indienen via KIOSK. Hierin toon je aan dat je de tussenkomst gebruikt voor het doel waarvoor ze is verleend.

 • Individuele kunstenaars moeten toelichten op welke wijze de subsidie heeft bijgedragen tot hun professionele artistieke ontwikkeling.
 • Organisaties moeten verduidelijken of ze de aanvraag getrouw hebben uitgevoerd.
 • Organisaties met rechtspersoonlijkheid moeten aantonen dat ze:
  • de toepasselijke cao’s naleven
  • hun medewerkers correct verlonen
  • hun boekhouding in orde hebben

Vragen

 • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be
 • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt
 • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42