Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidies

De info op deze pagina is gebaseerd op het huidige, nog geldende Kunstendecreet. Op vrijdag 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering principieel het voorontwerp van een nieuw decreet goedgekeurd.

Van zodra deze goedkeuring definitief is, passen we deze pagina aan.

Voor wie

Werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties die hun kwaliteit en positie in het kunstenlandschap al bewezen hebben en die actief zijn in een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan:

 • beeldende en audiovisuele kunsten
 • podiumkunsten
 • muziek
 • architectuur en vormgeving

De werking van deze organisaties wordt gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies:

 1. ontwikkeling
 2. productie
 3. presentatie
 4. participatie
 5. reflectie

Kunstuitingen die onder de bevoegdheden vallen van Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) komen niet in aanmerking voor subsidiëring via het Kunstendecreet.

Criteria

Een commissie beoordeelt de werking van organisaties op basis van de volgende criteria:

 1. de kwaliteit van het inhoudelijke concept en de concrete uitwerking
 2. de kwaliteit van het zakelijke beheer:
  • de kwaliteit van het zakelijke beheer en de haalbaarheid van de begroting;
  • de evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur, rekening houdend met maatschappelijke en culturele diversiteit;
  • de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt;
  • een kwaliteitsvol personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor de correcte vergoeding van kunstenaars.
 3. de kwaliteit van de voorbije werking
 4. de landelijke en/of internationale positionering, samenwerking en betekenis
 5. de kennisopbouw en kennisdeling
 6. de maatschappelijke en culturele diversiteit
 7. de ondersteuning van kunstenaars, met specifieke aandacht voor startende kunstenaars
 8. de mate waarin het aanvraagdossier een of meer aandachtspunten uitvoert uit de strategische visienota

Meer toelichting bij deze aandachtspunten vind je in de strategische visienota en de handleiding op deze pagina.

Functies

Het criterium ‘kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking’ heeft voor wer­kingssubsidies een specifieke invulling naargelang de functie:

 1. Ontwikkeling
  • visie op en kwaliteit van de begeleidings- en ondersteuningsfunctie en/of van het artistiek onderzoek, het experiment en de artistieke vernieuwing.
 2. Productie
  • Kwaliteit van het creatie- en productieproces
  • Kwaliteit van het artistieke resultaat
  • Visie op distributie en publieksbereik
 3. Presentatie
  • Kwaliteit van het programma
  • Kwaliteit van de presentatiecontext
  • Visie op en uitwerking van de publiekswerking
 4. Participatie
  • Kwaliteit van de participatieve concepten en methodieken
  • Kwaliteit van de procesbegeleiding
  • Betrokkenheid van de deelnemers
 5. Reflectie
  • Kwaliteit van de reflectie over de kunst(praktijk) en/of het kunstenveld, voor zover er een betrokkenheid is met het kunstenveld in het Nederlandse taalgebied en/of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • Kwaliteit van de wijze waarop de reflectie toegankelijk gemaakt wordt.

Indiendatum

De uiterste indiendatum voor de subsidieronde voor vijfjarige werkingssubsidies is 1 december 2021.

Hoe aanvragen

Je kan een werkingssubsidie aanvragen via de webapplicatie KIOSK

Meer informatie hierover volgt in het voorjaar van 2021.

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

De ontvankelijke aanvragen worden verdeeld over verschillende beoordelingscommissies, die de aanvragen toetsen aan de criteria. Daarbij houden ze rekening met de richtlijnen vastgelegd in het draaiboek.

De beoordelingscommissie stelt een gemotiveerd voorlopig advies op waarbij ze kan terugvallen op de volgende informatie:

 1. Een voorbereiding van de beoordeling van het criterium ‘kwaliteit van het zakelijke beheer’ door de administratie
 2. Een verduidelijking van bepaalde aspecten van je aanvraag tijdens een hoorzitting. Na het indienen van je aanvraag zal de administratie contact opnemen om hiervoor een datum vast te leggen.

Als het gemotiveerd voorlopig advies positief is, bevat het een indicatieve waardering over het volgen of beperken van de gevraagde subsidie. 

Repliek

Je kan het gemotiveerd voorlopig advies consulteren via KIOSK en hierop binnen de tien werkdagen een repliek indienen. Het indienen van een repliek is niet verplicht.

In de repliek kan je alleen reageren op feitelijke onjuistheden in het voorlopige advies.

De repliek wordt behandeld door dezelfde beoordelingscommissie die ook de initiële aanvraag behandelde.

Rekening houdend met deze repliek, formuleert de bevoegde beoordelingscommissie een definitief advies. Een positief definitief advies bevat ook een indicatieve waardering over het volgen of beperken van het gevraagde bedrag.

Beslissing

De minister van Cultuur neemt een beslissing over je aanvraag uiterlijk op 1 oktober 2022.

Binnen een termijn van tien werkdagen deelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de beslissing mee, samen met het definitieve advies.

Toekenning en uitbetaling

Als je een werkingssubsidie toegekend krijgt, moet je uiterlijk op 31 december 2022 een geactualiseerd beleidsplan indienen.

Meer informatie hierover volgt in de loop van 2021.

Daarnaast moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Een werkingssubsidie wordt toegekend voor een beleidsperiode van vijf jaar. Ze wordt jaarlijks uitbetaald in verschillende schijven:

 • Een eerste voorschot van 45% wordt uitbetaald vanaf 1 februari.
 • Een tweede voorschot van 45% wordt uitbetaald vanaf 
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijkse toezicht.

Toegekende werkingssubsidies 2017 - 2021

Toezicht

De administratie kijkt jaarlijks na of je aan de subsidievoorwaarden voldaan hebt. Daarvoor evalueert ze het verantwoordingsverslag dat je uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar moet indienen via KIOSK.

Nazicht van dit verslag kan worden aangevuld met een plaatsbezoek. In dat geval neemt de administratie contact op om een datum vast te leggen.

Goed bestuur

Organisaties die in de periode 2017-2021 (verlengd tot 2022) een werkingssubsidie ontvangen via het Kunstendecreet, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen inzake goed bestuur. Dat moet leiden tot een verdere professionalisering van de kunstenorganisaties.

De administratie screent de organisaties die sinds 2017 werkingssubsidies ontvangen op dit punt. Zij hebben tot 2022 de tijd om volledig te voldoen aan de voorwaarden. Voor de Vlaamse kunstinstellingen worden deze principes opgenomen in hun beheersovereenkomst die werd afgesloten voor de periode 2017-2021 (verlengd tot 2022).

Het besluit houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur is gebaseerd op:

Vragen

 • Technische vragen over KIOSK: kiosk@vlaanderen.be
 • Vragen over de situering van je aanvraag binnen het Kunstendecreet: Kunstenpunt
 • Inhoudelijke vragen over je dossier: Team Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42