Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Ad­vies­com­mis­sie So­ci­aal-Cul­tu­reel Vol­was­se­nen­werk

Samenstelling

De Vlaamse Regering stelt de Adviescommissie Sociaal-cultureel Volwassenenwerk aan. Zij moet met haar visie en methodiek het gemeenschappelijke beoordelings- en visitatiekader verfijnen en kwaliteitsvol uitvoeren.

De adviescommissie bestaat voor de periode 2017-2021 uit deze personen:

 • An Kint (Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg):
 • Lode Vermeersch (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - HIVA);
 • Joris Piot (KHLeuven/UCLL - Sociale School Heverlee);
 • Hilde Sels (Thomas More Hogeschool - cel kwaliteit);
 • Yves Rosseel (Kenniscentrum ARhus, vzw Het Portaal Roeselare, Innovatief Platform Levenslang & Levensbreed Leren);
 • Piet Callens (Hefboom vzw, Brussel);
 • Britt Dehertogh (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, departement gezondheid en welzijn);
 • Jessy Siongers (Universiteit Gent Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep CuDOS; Vrije Universiteit Brussel Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR);
 • Sofie Taghon (Departement Cultuur, Jeugd en Media).

Visitatie- en beoordelingsprotocol

De taak van de Adviescommissie Sociaal-cultureel Volwassenenwerk is om het visitatie- en beoordelingsprotocol uit te werken. De adviescommissie verduidelijkt in dit protocol haar visie op het evaluatie- en beoordelingsproces. Het protocol bepaalt bovendien de aanpak van de commissies en de manier waarop evaluatie- en beoordelingscriteria onderdeel vormen van het visitatieverslag en het subsidieadvies.

 

Visitatie- en beoordelingsprotocol voor organisaties met een werking in Vlaanderen of Brussel

Het protocol bevat de volgend onderdelen:

 • Doel van het visitatie- en beoordelingsprotocol;
 • Situering van het visitatie- en beoordelingsprotocol;
 • Visie op de evaluatie en de beoordeling;
 • Taakverdeling van adviescommissie, beoordelingscommissie, visitatiecommissie en administratie;
 • De evaluatie- en de beoordelingsmethodiek;
 • Het evaluatie/visitatieproces in de beleidsperiode 2016-2020;
 • Het beoordelingsproces in de beleidsperiode 2021-2025.

Visitatie- en beoordelingsprotocol voor organisaties met een werking in Vlaanderen of Brussel

 

Beoordelingsprotocol voor organisaties met een werking in specifieke regio's

Het protocol bevat de volgend onderdelen:

 • Doel van het beoordelingsprotocol;
 • Situering van het beoordelingsprotocol;
 • Visie op de beoordeling;
 • Taakverdeling van adviescommissie, beoordelingscommissie en administratie;
 • De beoordelingsmethodiek;
 • Het beoordelingsproces;
 • De relatie tussen de beoordelingselementen en criteria van het decreet van 2003 en het decreet van 2017.

Beoordelingsprotocol voor organisaties met een werking binnen specifieke regio’s

Evaluatie en optimalisering evaluatie- en beoordelingscyclus

 

Organisaties met een werking in Vlaanderen of Brussel

Na elke visitatiecluster worden de gevisiteerde organisaties en de externe deskundigen van de betrokken visitatiecommissies bevraagd over de kwaliteit van het visitatie- en beoordelingsprotocol en de operationalisering ervan. Die bevraging wordt verwerkt in een rapport, waarin ook een zelfevaluatie van de administratie aan bod komt. Dat rapport gaat naar de adviescommissie.

De bevraging over het visitatieproces van 2018, waarin 12 visitatiecommissies de werking van 111 gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties evalueerden, resulteerde in een uitgebreid evaluatierapport van de adviescommissie. 

In 2021 wordt het beoordelingsproces geëvalueerd.

 

Organisaties met een werking in specifieke regio's

De organisaties en de externe deskundigen van de betrokken beoordelingscommissie worden uitgenodigd voor focusgroepen, waarin de kwaliteit van het beoordelingsprotocol en de operationalisering ervan wordt besproken.

Op het einde van het beoordelingsproces (in 2020) wordt het resultaat van de focusgroepen verwerkt in een rapport, waarin ook een zelfevaluatie van de administratie aan bod komt. Dat rapport gaat naar de adviescommissie. De adviescommissie kan aanbevelingen formuleren om de beoordelingscyclus te verbeteren.