Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidie voor een belangenbehartiger

De Federatie is de belangenbehartiger die de belangen van de sector en van het sociaal-cultureel volwassenenwerk verdedigt. Het is een autonome en onafhankelijke vzw, opgericht door erkende organisaties.

  Kernopdrachten

  Dit zijn de kernopdrachten van De Federatie:

  • de verdediging van de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele sector bij overheden en andere beleidsinstanties;
  • het behartigen van de belangen van de hele sector, en van individuele organisaties.

  Subsidiëring

  De subsidiëring van de belangenbehartiger is verankerd in het vorige decreet van 4 april 2003 en het bijhorende uitvoeringsbesluit van 13 juni 2003

  Artikel 56 van het nieuwe decreet van 7 juli 2017 heft het decreet van 4 april 2003 op, met uitzondering van artikels 2, 18°, 37 tot en met 41, en art 47bis.  Artikel 47bis regelt de subsidiëring van de belangenbehartiger van organisaties voor volksontwikkeling.

   

  De belangenbehartiger wordt gesubsidieerd via een jaarlijkse enveloppe.

  Jaarlijks vóór 1 december van het jaar dat voorafgaat aan het subsidiejaar, moet de belangenbehartiger een dossier indienen bij de administratie. Dat dossier bevat deze elementen:

  • een lijst van de erkende of gesubsidieerde organisaties die lid zijn van De Federatie
  • de activiteitenplanning en begroting voor het volgende kalenderjaar, goedgekeurd door de algemene vergadering