Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidies voor sociaal-culturele organisaties met werking in Vlaanderen (en Brussel)

Wat

Per beleidsperiode kent de Vlaamse Regering subsidies toe aan sociaal-culturele (volwassenen)organisaties met een werking in Vlaanderen en Brussel.

Meer specifiek wil de regering sociaal-culturele volwassenenorganisaties steunen

 • met een civiel perspectief en respect voor de gemeenschappelijk waarden, rechten en vrijheden;
 • die betekenisvol bijdragen aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen;
 • die een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving versterken;
 • die sociaal-cultureel participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen bevorderen;
 • die van gedeelde samenlevingsvraagstukken een publieke aangelegenheid maken;
 • en daarvoor praktijken ontwikkelen en verspreiden die werkende antwoorden bieden.

Voor wie

Sociaal-culturele (volwassenen)organisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad komen in aanmerking voor deze subsidies.

Hoe en wanneer aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de steun, dien je als organisatie een subsidieaanvraag in, één jaar voor de start van een nieuwe beleidsperiode. Voor de beleidsperiode 2021-2025 kan je geen aanvraag meer indienen. 

Je subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie is gebonden aan het visitatie- en beoordelingsprotocol dat de Adviescommissie Sociaal-cultureel Volwassenenwerk uitwerkte. 

Na toekenning - Geactualiseerd beleidsplan

Als de toegekende subsidie-enveloppe afwijkt van de gevraagde subsidie-enveloppe heeft jouw organisatie de mogelijkheid om een geactualiseerd beleidsplan in te dienen (artikel 12, Decreet).

Wat is het doel? Met een geactualiseerd beleidsplan kun je het oorspronkelijke beleidsplan afstemmen op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe.

Richtlijnen voor de opmaak van het geactualiseerde beleidsplan

Laad het geactualiseerde beleidsplan vóór 1 april 2021 op in KIOSK. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media valideert de documenten vóór 15 mei 2021.  Het departement zal geen inhoudelijke beoordeling maken van het geactualiseerd beleidsplan en/of de meerjarenbegroting en zal de ingediende documenten als meest actuele documenten aannemen. Na validatie zullen het departement en de visitatiecommissie deze documenten gebruiken bij het toezicht en de evaluatie gedurende de beleidsperiode 2021-2025. 

Na toekenning - Visitatie

In het derde jaar van een beleidsperiode komt een visitatiecommissie op bezoek. Die commissie bestaat uit externe deskundigen en deskundigen van de administratie. Ze evalueren de werking van je organisatie op basis van het beleidsplan, het voortgangsrapport, de begrotingen, de financiële verslagen en algemene gegevens over de werking.

Deze visitaties zijn belangrijke evaluatie- en leermomenten voor alle gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Ze zijn bedoeld om de werking van de afgelopen twee jaar te evalueren en je te inspireren om de sterke punten van je organisatie uit te bouwen.
 

Hoe verloopt een visitatie?

De visitaties gebeuren op basis van de beoordelingselementen en onderliggende criteria uit het decreet en het uitvoeringsbesluit. De visitatiecommissie spreekt zich per criterium uit en bepaalt of de werking van je organisatie eraan ‘voldoet’, ‘ten dele voldoet’, of ‘onvoldoende is’. In de memorie van toelichting bij het decreet worden de beoordelingselementen en criteria gekaderd.

De visitatiecommissies zijn gebonden aan het visitatie- en beoordelingsprotocol dat de Adviescommissie Sociaal-cultureel Volwassenenwerk uitwerkte. 
 

Na visitatie: remediëringsrapport en plan van aanpak

Als je organisatie na een visitatie een negatieve evaluatie met aanbevelingen kreeg, dien je ten laatste een jaar na dat definitieve visitatieverslag een remediëringsrapport in. Op basis van dat rapport, word je opnieuw gevisiteerd. De commissie evalueert de kwaliteit en doeltreffendheid van de acties die je hebt ondernomen naar aanleiding van hun aanbevelingen.

Als je organisatie een positieve evaluatie met aanbevelingen ontving, dien je een plan van aanpak in bij de administratie.

Na toekenning - Verantwoording

Elk jaar voert het Departement Cultuur, Jeugd en Media toezicht uit op de werking van de erkende sociaal-cultureel volwassenenorganisaties, aan de hand van deze documenten, die je jaarlijks voor 1 april indient:

 1. een financieel verslag met:
  1. de afrekening 
  2. de balans
  3. een begroting
 2. een verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse werking van je organisatie, met commentaar bij de waarheidsgetrouwe weergave van de afrekening en de balans;
 3. een overzicht van de individuele bezoldigingen, met vermelding van de totale loonkosten per werknemer.

We stellen daarvoor een sjabloon en een handleiding ter beschikking:

 

Dien de documenten met zorg in. Wanneer we tekortkomingen vaststellen na dit jaarlijkse toezicht, maken we een ontwerp op tot beslissing van sanctionering.

Vragen

Team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk
Subsidiëren en erkennen
02 553 06 30