Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Regelgeving

De gebarentaal die in Vlaanderen wordt gebruikt, heet Vlaamse Gebarentaal of VGT. Vlaamse Gebarentaal werd in 2006 door de Vlaamse overheid erkend als de taal van de Vlaamse Dovengemeenschap.  

De Vlaamse Gebarentaal, afgekort VGT, is de visueel-gestuele natuurlijke taal die gebruikt wordt door dove en horende Vlaamse Gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Vlaamse Gebarentaligen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de Vlaamse Gebarentaal een identificerende rol speelt. De Vlaamse Gebarentaal wordt hierbij erkend.

Decreet Vlaamse Gebarentaal

Het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal bevat vier belangrijke hoofdstukken: 

  1. een symbolische erkenning van VGT als taal van dove en horende Vlaamse Gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  2. de oprichting van een adviescommissie met een beleidsadviserende functie; 
  3. de erkenning van een kennis- en coördinatiecentrum; 
  4. de mogelijkheid om jaarlijks subsidies toe te kennen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. 

De nadere bepalingen zijn gespecificeerd in het bijhorende uitvoeringsbesluit van 7 september 2007

Memorie van toelichting

Uit de memorie van toelichting:

"Wat het cultureel erkennen van de Vlaamse Gebarentaal als taal in Vlaanderen betreft, is het Vlaams Parlement volledig bevoegd. Het is namelijk een culturele aangelegenheid. Dit soort erkenning brengt niet automatisch rechten met zich mee, en is in die zin veeleer symbolisch. Toch is de erkenning noodzakelijk, op z’n minst als referentiepunt voor verdere concrete wetgeving. Culturele erkenning houdt dus in dat de Vlaamse overheid de Vlaamse Gebarentaal erkent als de volwaardige taal van de Dovengemeenschap in Vlaanderen.  

Het is echter van belang dat die erkenning niet symbolisch blijft. Culturele erkenning brengt immers een aantal morele plichten met zich mee die enerzijds verankerd moet worden in decreten van het Vlaams Parlement of die anderzijds acties vragen van de Vlaamse Regering. In dat verband richt het decreet een adviescommissie op voor de Vlaamse Gebarentaal. "

Historiek

De erkenning van Vlaamse Gebarentaal stond al langer op de politieke agenda. Op 21 april 2005 was er een hoorzitting in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement naar aanleiding van een verzoekschrift met de eis om de erkenning van Vlaamse Gebarentaal.

Het verzoekschrift werd ingediend door Maartje De Meulder en werd ondersteund door een petitie van het Doof Actie Front, die door 71 330 mensen werd ondertekend.

Het verzoekschrift bevat onder meer informatie over wat Vlaamse Gebarentaal is, een historische schets van gebarentalen op de Europese politieke agenda en een uitgebreide bibliografie over de Vlaamse Dovengemeenschap en Vlaamse Gebarentaal. Het bevat ook een mooi overzicht van de historiek achter de erkenning van gebarentalen in Europa en België, en van VGT in het decreet in het bijzonder.

Toelichting bij de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal
door Doof Actie Front, Vlaams GebarentaalCentrum vzw, Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw (Fevlado)