Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidies Vlaamse Gebarentaal

Het decreet Vlaamse Gebarentaal voorziet de mogelijkheid om elk jaar projecten te ondersteunen die bijdragen aan de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal.  

Heb je een goed idee of interessant project in gedachten? Raadpleeg dan de subsidievoorwaarden in de rubriek 'Subsidies aanvragen' om te weten of jouw project in aanmerking komt voor subsidies. 

Wordt je project aanvaard, dan moet je toegekende subsidies verantwoorden door een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen. Alle details hierover vind je in de rubriek 'Subsidies verantwoorden'.

Subsidies aanvragen

Waarvoor 

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van Vlaamse Gebarentaal. Dat kan bijvoorbeeld door sensibiliserende initiatieven te organiseren of te ondersteunen. Het kan daarbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten. Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het volgende jaar bepaald.

Voor wie

De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De subsidie wordt aan de aanvragende organisatie uitgekeerd. Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Hoe aanvragen

Gebruik het standaard aanvraagformulier om je subsidieaanvraag in te dienen. Vermeld daarin de contactgegevens en financiële gegevens van je organisatie en geef een algemene beschrijving van je initiatief. Indien je voor het project zal samenwerken met andere organisaties, moet je ook per partner een intentieverklaring indienen. In het aanvraagformulier moet je minstens volgende elementen duiden:  

 • de inhoud van het project; 
 • de doelstellingen van het project; 
 • de doelgroep van het project; 
 • de concrete realisaties die het project beoogt; 
 • de fasering en duur (maximaal 12 maanden) van de subsidiëringstermijn die je wil verkrijgen; 
 • een gemotiveerde raming van inkomsten en uitgaven, met aanduiding en bestemming van de gewenste ondersteuning. 

Het aanvraagdossier moet in het Nederlands worden ingediend. Uit respect voor de Dovengemeenschap vragen we om het inhoudelijke luik van het dossier ook in Vlaamse Gebarentaal te bezorgen. 

Wanneer en hoe indienen

Dien het aanvraagdossier vóór 1 februari in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Mail het elektronisch ingevulde formulier samen met de bijlagen naar tine.vandevondele@vlaanderen.be

Procedure na aanvraag

Een ingediend dossier doorloopt volgende procedure:

 • nazicht of het dossier ontvankelijk is;
 • advies van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal over de ingediende aanvragen;
 • ten laatste op 15 maart: beslissing van de minister over de ingediende aanvragen;
 • brief over de beslissing van de minister aan alle organisaties die een project hebben ingediend.

Beoordeling

De ingediende projecten worden aan de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal voorgelegd. Bij de beoordeling van de dossiers houdt de adviescommissie rekening met:

 •  de sensibiliserende kracht van het project en bijdrage tot maatschappelijke verankering van VGT;
 •  de beoogde doelgroep, doelstellingen en concrete realisaties van het project;
 • de betrokkenheid van dove mensen en organisaties in het project;
 • de haalbaarheid van het project;
 • de kwaliteit van de begroting en inspanningen die de aanvrager levert om eigen middelen (financieel, personeel en materieel) in het project in te brengen;
 • de aandacht voor duurzame effecten in de inhoudelijke aanvraag en de begroting;
 • de expertise op het vlak van projectwerking;
 • de fasering en de duur van het project (het project mag maximaal 12 maanden duren).

Betaling van de subsidie

De toegekende subsidie wordt in 2 schijven betaald:

 • een voorschot van 80% wordt onmiddellijk na de toekenning van de subsidie betaald;
 • het resterend saldo van 20% wordt betaald nadat het departement de besteding van de middelen gecontroleerd heeft op basis van een inhoudelijk en financieel verslag van het project. 

Subsidies verantwoorden

Subsidies verantwoorden via een verslag

Je moet de toegekende subsidies verantwoorden aan de hand van een inhoudelijk en financieel verslag met daarin:  

 • een beschrijving van de gerealiseerde acties en initiatieven; 
 • een evaluatie van de beoogde resultaten en doelstellingen; 
 • een overzicht van je inkomsten en uitgaven. 

Voor het inhoudelijke luik geef je een duidelijk en volledig overzicht van alle stappen die je hebt gezet om tot het eindproduct te komen, de betrokken partners, eventueel de bekendmaking en verspreiding en een evaluatie van de beoogde resultaten. Kortom, een verslag dat de dossierbehandelaars mogelijk maakt om in te schatten of de vooropgestelde projectdoelstellingen zijn verwezenlijkt en welke bijsturingen eventueel gebeurd zijn. 

Voor het financiële luik maak je een afrekening met vermelding van alle uitgaven en inkomsten die aan het project verbonden zijn. Je moet geen financiële verantwoordingsstukken zoals facturen toevoegen, maar die moeten wel beschikbaar zijn bij de organisatie en kunnen later nog worden opgevraagd. 

Hoe en wanneer indienen

Bezorg het inhoudelijk en financieel verslag ten laatste 2 maanden na afloop van de subsidieperiode aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het verslag moet ondertekend worden en "voor waar en echt verklaard" zijn door minstens 2 leden van de raad van bestuur.  

Mail het verslag naar tine.vandevondele@vlaanderen.be. 

Meer info of hulp nodig?

Gebruik het contactformulier