Overslaan en naar de inhoud gaan

Verantwoording van de subsidies

Structureel gesubsidieerde cultuurorganisaties

Voor organisaties die reeds een rapportering moeten indienen voor hun werkingsmiddelen, zal er geen aparte afrekening voor het noodfonds zijn. Aanvragers dienen hun jaarlijkse afrekening in, maar voegen de extra subsidie toe aan inkomstenzijde (met tegelijk een lagere inkomst door de coronacrisis en/of een uitgave aan derden). De afrekening volgt dan ook de algemene regels van het decreet, waarbinnen het actief is. Dit geldt zowel voor de reservevorming als voor de afwijkingen van de cijfers in de begroting.

> Download het overzicht van begrotingsposten per decreet.

Ontving je als organisatie een subsidie, maar heb je nog geen werkingssubsidie in 2020, dan moet je de besteding ervan ten laatste op 31 maart 2021 verantwoorden via een sjabloon in KIOSK.

Bovendien moet je alle bewijsstukken ter beschikking houden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Op vraag van het departement toon je aan de hand van relevante bewijsstukken de volgende elementen aan:

  1. dat je stappen hebt ondernomen om uitstel van geplande activiteiten te maximaliseren;
  2. dat je stappen hebt ondernomen om solidariteit van gebruikers te stimuleren om geen terugbetaling van toegangsbewijzen te vragen of om vouchers te aanvaarden;
  3. dat derden in de waardeketen zijn betaald en de overeenkomsten op basis waarvan dat is gebeurd;
  4. dat en in welke mate je andere steunmaatregelen in het kader van COVID-19 hebt aangevraagd en ontvangen, met inbegrip van de maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

> Download het inhoudelijk verslag voor derden in de waardeketen
> Download het financieel verslag voor circusorganisaties

Regelgeving: Besluit van de Vlaamse Regering inzake steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers

Structureel gesubsidieerde jeugdorganisaties

Voor organisaties die reeds een rapportering moeten indienen voor hun werkingsmiddelen, zal er geen aparte afrekening voor het noodfonds zijn. Aanvragers dienen gewoon hun jaarlijkse afrekening in, maar voegen de extra subsidie toe aan inkomstenzijde (met tegelijk een lagere inkomst door COVID-19 en/of een uitgave aan derden). De afrekening volgt dan ook de algemene regels van het decreet. 

> Download het overzicht van begrotingsposten per decreet.

Bovendien moet je alle bewijsstukken ter beschikking houden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Op vraag van het departement moet je aan de hand van relevante bewijsstukken kunnen aantonen:

  1. dat je stappen hebt ondernomen om geplande activiteiten zoveel mogelijk uit te stellen;
  2. dat je stappen hebt ondernomen om gebruikers te stimuleren om geen terugbetaling van toegangsbewijzen te vragen of om vouchers te aanvaarden;
  3. dat en in welke mate je andere steunmaatregelen in het kader van COVID-19 hebt aangevraagd en ontvangen, met inbegrip van de maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

RegelgevingBesluit van de Vlaamse Regering inzake steun aan jeugdorganisaties 
 

Geen sprake van staatssteun

De werkingssubsidies die de jeugdorganisaties ontvangen op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid worden niet beschouwd als staatssteun.

Ook de subsidies op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan (deze ) jeugdorganisaties in het kader van het noodfonds beschouwt het Departement Cultuur, Jeugd en Media niet als staatssteun.

Dit betekent dat de ontvangers van deze subsidies ook geen verklaring op eer moeten indienen, in het kader van de de-minimis verordening.

Regionale televisieomroeporganisaties

Organisaties die een subsidie uit het noodfonds hebben ontvangen, moeten de besteding ervan ten laatste op 30 april 2021 verantwoorden, of samen met de werkingssubsidie 2020, via een sjabloon in KIOSK.

Bovendien moet je alle bewijsstukken ter beschikking houden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Op vraag van het departement toon je aan de hand van relevante bewijsstukken de volgende elementen aan:

  1. dat en in welke mate je andere steunmaatregelen in het kader van COVID-19 hebt aangevraagd en ontvangen, met inbegrip van de maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht;
  2. dat en in welke mate je bijkomende stappen hebt ondernomen om reclame-inkomsten of andere inkomsten te verwerven.

> Download het financieel verslag voor regionale televisieomroeporganisaties

RegelgevingBesluit van de Vlaamse Regering inzake steun aan regionale televisieomroeporganisaties

Cultuurcoronapremie

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan controleren of je jouw inkomsten naar waarheid gerapporteerd hebt - op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding van de zelfstandige - zowel vóór de subsidie uitbetaald is als tot 5 jaar erna.

Als na de toekenning van de premie blijkt dat je valse informatie hebt doorgegeven en je niet voldeed aan de voorwaarden, en dat de premie dus ten onrechte werd toegekend, zal het departement de premie terugvorderen. Dat doen we binnen de 6 jaar na de indiening van je aanvraag.

Je blijft op elk moment verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden waaronder de steun is toegekend. Je hoeft geen verantwoording in te dienen.

Regelgeving: Besluit van de Vlaamse Regering inzake steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers