Overslaan en naar de inhoud gaan
Vragen en maatregelen CULTUUR en MEDIA Vragen en maatregelen CULTUUR en MEDIA

Vragen en maatregelen CULTUUR en MEDIA

Versoepelingen vanaf 1 oktober

- Laatste update: 30 september 2021 - 

Dankzij de hoge vaccinatiegraad en de stabiele coronacijfers kan de heropening van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector vanaf 1 oktober een verdere fase ingaan.

De voorwaarden waaraan de activiteiten moeten voldoen zijn opgenomen in het basisprotocol Cultuur en volgen steeds de bepalingen uit het Ministerieel Besluit.

Raadpleeg ook het document van Cultuurloket met gedetailleerde en specifieke informatie voor de cultuursector: veelgestelde vragen en antwoorden  (versie 21 oktober 2021).

Ondersteuning door Cultuurloket

Cultuurloket bundelt - in samenwerking met het departement - alle relevante informatie voor individuen, organisaties en ondernemingen uit de culturele sector in een gedetailleerd document met veelgestelde vragen en antwoorden

Dat overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk.
 

Coronalijn Cultuurloket

Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket. Naar aanleiding van Covid-19 is er een speciale infolijn 02 534 18 24. Juristen staan van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 13 u. ter beschikking om vragen te beantwoorden. Daarnaast biedt Cultuurloket ook crisisbegeleiding aan in het kader van de coronacrisis.
 

Webinars

Cultuurloket organiseert regelmatig webinars over topics waarover ze de meeste vragen krijgen. 

Proef- en pilootprojecten

Het overlegcomité heeft op 14 april beslist dat er proef- en pilootprojecten kunnen worden georganiseerd. Een aantal proef- en pilootprojecten zullen worden geselecteerd, in samenspraak met de culturele, sport- en evenementensector, zowel binnen als buiten en variërend inzake omvang, op basis van een algemeen kader inzake modaliteiten, testing en alignering met protocollen en evaluatie.

De selectie van de proef- en pilootprojecten wordt gevoerd door de bevoegde ministers, in afstemming met de betrokken lokale besturen en de federale minister van Volksgezondheid. In de schoot van het COVID-19-Commissariaat formuleert de Task Force Testing een advies over de geselecteerde projecten.

Overzicht proef- en pilootprojecten cultuur

KVS / Toneelhuis Brussel en Antwerpen 26/4 – 13/5 Vergelijkend onderzoek omtrent luchtkwaliteit in functie van publieksopschaling en accommodatie
The Arena Group Gent 15/5 Hoe kunnen sneltesten logistiek snel en veilig opgezet worden bij events?

Welke maatregelen gelden voor mijn sector?

Protocollen voor een veilige heropstart

Als de maatregelen een heropstart toelaten, moet dit zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers, het personeel als het publiek.  Daarvoor worden protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten, zoals bepaald in de nationale veiligheidsraad. Deze protocollen worden door de bevoegde minister bepaald, na advies van de GEES, en in overleg met de sector.

Lees meer over de sectorgidsen en protocollen voor de cultuur- en mediasector
 

Her­o­pe­ning mu­sea

Volgens het Ministerieel Besluit  van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mochten de musea en kunsthallen die door de federale regering of een deelstaat erkend zijn, heropenen. Ook tentoonstellingen in culturele centra kunnen onder deze definitie vallen.

> Raadpleeg de sectorgids musea van FARO.

Een overzicht van de musea die door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn, vind je in het register of in deze lijst.

Wat betekent deze crisis voor je subsidiedossier of verslaggeving?

De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving.

Als je wegens de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur) naar kiosk@vlaanderen.be. In de titel van de e-mail vermeld je duidelijk de naam van subsidielijn. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen vervolledigen en motiveer de looptijd. Het departement  zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen. Deze regeling geldt zowel voor dossiers die via Kiosk als via e-mail worden ingediend.

Daarnaast kan de pandemie aanleiding geven tot overmacht. Als de verstrengde maatregelen een directe impact hebben op je werking en de beoogde doelstellingen van je werking, zal het departement daar rekening mee houden bij de beoordeling en de verslaggeving 2020 volgend voorjaar.

Danseres

Wat betekent deze crisis voor tax shelterdossiers?

Naar aanleiding van de coronacrisis voerde de FOD Financiën via de Circulaire 2020/C/72 een aantal tijdelijke fiscale maatregelen in rond taxshelter voor audiovisuele werken en podiumwerken. We zoomen in op de belangrijkste bepalingen:

  • Zowel voor de podiumkunsten als voor de audiovisuele sector kan de termijn waarbinnen de uitgaven gedaan moeten worden, met 12 maanden verlengd worden.
  • Het audiovisuele werk of de podiumproductie, bepaald in de raamovereenkomst, kan vervangen worden door een ander erkend werk.
  • Voor podiumkunsten gelden specifieke bepalingen over de uitgaven voor voorstellingen die waren geprogrammeerd binnen de maand na de première, maar die zijn uitgesteld door de coronamaatregelen.

Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moet de producent kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft geleden door de invoering van de coronamaatregelen.

Gaming

Welke maatregelen neemt het VAF in verband met de projecten Creatie (VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds)?

Het VAF neemt een eerste reeks maatregelen rond toegekende steun aan projecten. Bedoeling is de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden in deze onzekere periode.

Kasteel van Gaasbeek

Toe­gan­ke­lijk­heid van onze in­stel­lin­gen en mu­sea

De instellingen en musea die onder het beheer van het Departement CJM vallen, zijn opnieuw open. Voor meer informatie neem je best een kijkje op de respectieve websites. 

De werking van het depot in Vilvoorde (Collectie Vlaamse Gemeenschap) is opnieuw opgestart. Selecties in het depot zijn dus weer mogelijk, evenals transporten van en naar het depot. Daarvoor moet je wel voorafgaandelijk een afspraak maken via collectievlaamsegemeenschap@vlaanderen.be.

Bereikbaarheid medewerkers Departement Cultuur, Jeugd en Media

De medewerkers van het Departement CJM werken maximaal van thuis uit, maar zijn zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar. Je vindt hun contactgegevens op de thematische pagina's. 

Daarnaast kun je het departement bereiken op het algemene telefoonnummer en e-mailadres: