Overslaan en naar de inhoud gaan
Media Media

Gaming

Wat

De Vlaamse gamesector heeft de ambitie en het potentieel om aan te sluiten bij de internationale en Europese markt en krijgt daarvoor de nodige ondersteuning van de Vlaamse overheid. Met een gecoördineerd en transversaal gamebeleid wil de Vlaamse overheid een zo goed mogelijk kader creëren waarbinnen talentvolle gameontwikkelaars en gamedesigners zich creatief kunnen ontplooien.

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Gaming goed. Het actieplan bevat een transversale visie en concrete maatregelen voor een gecoördineerd en geïntegreerd Vlaams gamebeleid. De looptijd van het actieplan is 2018-2021.

Met het Actieplan Gaming wil de Vlaamse overheid een antwoord bieden op de noden van de Vlaamse gamesector en de beleidsaanbevelingen die in de studie ‘Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid’ (imec, 2016) werden geformuleerd. Naast de Vlaamse minister van Media engageerden ook de Vlaamse ministers bevoegd voor Onderwijs, Buitenlands Beleid, Cultuur, Economie en Innovatie zich om een aantal acties op te nemen.

De algemene doelstelling en ambitie van het Actieplan Gaming is om de Vlaamse gamesector op korte of middellange termijn te laten uitgroeien tot een volwassen sector binnen de creatieve industrie en aansluiting te vinden bij de Europese en internationale gamesindustrie. Daarbij gaat ook de nodige aandacht naar de culturele, educatieve en maatschappelijke meerwaarde van games

  Concrete maatregelen

  De focus van het plan ligt op meer investeringen in de Vlaamse gamesector, een specifiek ondersteunings- en begeleidingsaanbod op maat van gameontwikkelaars, internationalisering, een gecoördineerd gamebeleid en sensibilisering over het thema gaming.

  De voorgestelde maatregelen hebben onder meer betrekking op het verhogen van de subsidies voor gameontwikkeling, matchmaking en kruisbestuiving met andere relevante sectoren, marketing en promotie, stimuleren van innovatie en samenwerking tussen de verschillende actoren die actief zijn rond gaming.

  Het Actieplan Gaming bestaat uit onderstaande 6 actiedomeinen, die 29 maatregelen omvatten:

  1. Stimuleren/aanzwengelen van (directe) investeringen in gameontwikkeling;
  2. Meer informatiedeling, nauwere (interne) afstemming en monitoring van de verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven ten aanzien van de gamesector;
  3. Inzetten op een kwalitatief opleidings- en begeleidingsaanbod voor de gamesector;
  4. Stimuleren van innovatie en cross-sectorale samenwerking in en met de gamesector;
  5. Inzetten op promotie, marketing en internationalisering van games;
  6. Inzetten op de educatieve, maatschappelijke en culturele functie van games.

  Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid

  In 2016 kreeg imec de opdracht om het Vlaamse gamebeleid en de werking van het VAF/Gamefonds tegen het licht te houden. Het onderzoeksrapport ‘Doorlichting van het Vlaamse gamebeleid’ werd begin oktober 2016 opgeleverd en omvat vier luiken:

  1. Een evaluatie van het VAF/Gamefonds en de rol ervan voor de Vlaamse gamesector;
  2. Een kwalitatieve stakeholderbevraging van de gamesector in Vlaanderen;
  3. Een analyse van buitenlandse beleidsincentives ter ondersteuning van de gamesector;
  4. Concrete beleidsaanbevelingen voor de verdere uitwerking van een geïntegreerd Vlaams gamebeleid en het ondersteunende kader.

  De algemene conclusie van de studie is dat de Vlaamse gamesector onder druk staat en nood heeft aan een geïntegreerd beleid dat goed afgestemd is op haar noden en verwachtingen. De beleidsaanbevelingen in het onderzoeksrapport vormden de inspiratie en basis voor het Actieplan Gaming, dat in 2018 gelanceerd werd.

  Meer specifiek formuleerden de onderzoekers volgende negen aanbevelingen:

  1. Stimuleer (directe) investeringen in gameontwikkeling;
  2. Versterk het VAF/Gamefonds als cruciale schakel in de ondersteuning van de gamesector;
  3. Waarborg een kwalitatief opleidings- en begeleidingsaanbod, met specifieke aandacht voor zakelijke vaardigheden en ondernemerschap;
  4. Monitor de gamesector en de impact van steunmaatregelen;
  5. Zet in op match-making, bewustmaking en sensibilisering;
  6. Verscherp de visie in het Vlaamse gamebeleid;
  7. Stimuleer innovatie door onderzoek;
  8. Zet in op clustervorming, maar enkel vanuit een gevoelde nood en behoefte;
  9. Organiseer structureel overleg en dialoog.