Overslaan en naar de inhoud gaan

Regionale televisieomroepen

Wat

De regionale televisieomroepen hebben volgens het Mediadecreet (art. 151 en art. 165 e.v.) een specifieke opdracht rond de communicatie naar de bevolking en de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio’s.

Een regionale omroep bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van inwoners door nieuws en achtergrondinformatie uit de eigen streek te leveren, informatieve, ontspannende en culturele programma’s te brengen, en daarbij in te zoomen op plaatselijke evenementen, het historische en culturele erfgoed en de natuurlijke leefomgeving van de regio.

Samenwerkingsovereenkomsten 2024-2028

Via de conceptnota van 15 juli 2022 over de toekomst van de regionale mediaorganisaties werden de beleidslijnen voorgesteld om de regionale televisieomroepen meer toekomstperspectieven te geven. Deze beleidslijnen worden deels vertaald in samenwerkingsovereenkomsten voor de periode 2024-2028, en een addendum dat een specifieke regeling met de Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw (NORTV) omvat. 

In de nieuw onderhandelde samenwerkingsovereenkomsten voor de periode 2024-2028 wordt naast het vervullen van de informatieopdracht, de nadruk gelegd op de verdere ontwikkeling tot echte regionale mediaorganisaties. Door in te zetten op de ontwikkeling en implementatie van een crossmediale strategie, digitale ontsluiting, schaalvergroting en netwerkvoordelen en een duurzaam financieel kader, wordt ingespeeld op de uitdagingen in het sterk veranderend medialandschap. Er wordt ook aandacht besteed aan het verbeteren en garanderen van de economische leefbaarheid en de uitvoering van de maatschappelijke opdracht.

Belangrijkste actiepunten

Door resoluut het pad van crossmedialiteit en digitale ontsluiting in te slaan, staan volgende actiepunten op de agenda van de regionale televisieomroepen:

 • verschuiving van een analoge aanpak naar een geïntegreerde aanpak over platformen heen;
 • diversificatie van het aanbod naar de verschillende doelgroepen;
 • een constante online aanwezigheid;
 • aanwending van digitale mogelijkheden om te komen tot enerzijds meer regionale ontkoppelingen en een fijnmaziger aanbod tot op het lokale niveau en anderzijds een accurate aanwezigheid op diverse mediaplatformen;
 • een crossmediale samenwerking met relevante mediaspelers die actief zijn binnen het verzorgingsgebied.

Verder blijft het belangrijk te waken over de economische leefbaarheid van de regionale televisieomroepen. Dit kan onder meer door sterker in te zetten op samenwerking onderling, met NORTV en met andere partners. Het staat de omroepen vrij om hier zelf invulling aan te geven. Het voeren van een gezond financieel en duurzaam beleid en een gedegen organisatie van de bestuursorganen staan hierbij ook hoog in het vaandel.

Een belangrijkere rol voor NORTV

NORTV krijgt als overkoepelend orgaan uitdrukkelijk de opdracht toebedeeld om te professionaliseren om zo de omroepen nog beter te kunnen ondersteunen en in verschillende dossiers gezamenlijk en sterker op te kunnen treden. Deze specifieke taken en verbintenissen voor NORTV en de regionale televisieomroepen, werden in een gemeenschappelijk addendum toegevoegd bij de samenwerkingsovereenkomsten.

Vanaf 2024 - steunmaatregel en rapportering via KIOSK

De toekenning van de meerjarige steunmaatregel 2024-2028 aan de erkende regionale televisieomroepen en NORTV verloopt vanaf 2024 via het e-loket KIOSK (Mediadecreet: regionale televisieomroepen - werkingssubsidies).

Op te laden documenten 

Conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst 2024-2028 moeten de regionale televisieomroepen tegen uiterlijk 15 januari 2024 éénmalig een meerjarenplan 2024-2028 (gebruik makend van dit rapporteringsjabloon) op te laden via KIOSK

Aan NORTV wordt gevraagd om jaarlijks een jaarplan voor het komende jaar op te maken in samenspraak met de regionale televisieomroepen en dit op te laden via KIOSK bij aanvang van de termijn van het nieuwe jaarplan, in de loop van de maand januari.

Beoordeling van de ingediende documenten en toekenning van subsidies

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media controleert de ingediende meerjarenplannen van de regionale televisieomroepen en het jaarplan van NORTV op volledigheid en ontvankelijkheid en neemt contact op met de organisatie mochten er onduidelijkheden of bijsturingen nodig zijn.  Eens deze rapporteringen goed worden bevonden, wordt de procedure voor subsidietoekenning opgestart.

De minister van Media beslist over de toekenning van de subsidies, binnen de perken van de jaarlijkse begroting. De regionale televisieomroepen en NORTV worden via mail (KIOSK) op de hoogte gebracht van de beslissing van de minister.

Toelagen 2024-2028

Algemene regeling per regionale televisieomroep (cijfers excl. indexering vanaf 2025)

 1. Vertaald op maat van de verschillende begunstigden zal er per regionale televisieomroep die één enkel lineair journaal brengt een subsidie van:
  • maximaal 245.500 euro excl. indexering op jaarbasis toegekend worden, gedurende de periode 2024-2026 en
  • maximaal 255.500 euro excl. indexering op jaarbasis, voor de periode 2027-2028.
 2. Gedurende de duur van de samenwerkingsovereenkomsten wordt op jaarbasis aan regionale televisieomroepen die een extra lineair ontkoppeld journaal brengen 12.500 euro excl. indexering extra toegekend.

Aan NORTV wordt gedurende de volledige periode van de samenwerkingsovereenkomst een jaarlijkse subsidie van maximaal 180.000 euro excl. indexering toegekend.

Herstructureringstoelage Oost- en West-Vlaanderen

Specifiek voor de regionale televisieomroepen in Oost- en West-Vlaanderen wordt vanaf het moment van samensmelting aan elke rechtsopvolger een aanvullende jaarlijkse subsidie van 80.000 euro tot en met 2026 en 30.000 euro op jaarbasis voor 2027 en 2028 toegekend. Deze extra middelen worden toegekend als vergoeding voor specifieke kosten die met de schaalvergroting (voorbereiding en uitvoering) gepaard gaan en worden – anders dan het loon- en werkingsgedeelte van het subsidiedrag - niet geïndexeerd.

Bereikvergoeding

Een heel belangrijke inkomstenbron voor de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties (excl. Vlaams Brusselse Media (BRUZZ)) is de bereikvergoeding van de dienstenverdelers Proximus, Telenet, Orange en Nethys. Deze bereikvergoeding staat los van de steunmaatregel die vanuit mediabeleid wordt toegekend maar wordt wel ten aanzien van de diensterverdelers opgelegd via artikel 166/1.§2. van het mediadecreet.

Voor extra en nieuwe initiatieven die buiten de samenwerkingsovereenkomst vallen, verwijzen we naar

Raadpleeg ook de recente onderzoeksrapporten en publicaties over regionale televisie.

Jaarlijkse eindrapporteringen via KIOSK

De regionale televisieomroepen en NORTV bezorgen jaarlijks uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het werkingsjaar waarover gerapporteerd moet worden via KIOSK een werkingsverslag aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Daarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst en het Mediadecreet. Het rapporteringssjabloon wordt later op deze webpagina toegevoegd.

Mochten er zich ingrijpende wijzigingen opdringen voor de toekomstige meerjarenplanning, dan worden deze gemotiveerd en wordt een aangepaste toekomstgerichte meerjarenplanning als bijlage toegevoegd bij het ingevuld rapporteringssjabloon.

MEER INFO OF HULP NODIG?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier