Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Aanvraagprocedure geprofessionaliseerde jeugdhuizen geëvalueerd

Dit voorjaar organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een bevraging rond de aanvraagprocedure van de subsidielijn voor geprofessionaliseerde jeugdhuizen. We stuurden de vragenlijst naar alle 55 indieners die in 2019 een beleidsplan hebben ingediend. 25 jeugdhuizen vulden de vragenlijst in. We vermelden hier de voornaamste conclusies en opmerkingen.

Conclusies

De informatie over de werkingssubsidies was volgens de respondenten voldoende duidelijk en vlot te vinden. Ze maakten vooral via de communicatiekanalen van Formaat en collega’s uit de sector kennis met de subsidielijn. Vragen op inhoudelijk en technisch vlak werden volgens de respondenten voldoende en binnen een redelijke termijn beantwoord. De aanvragers vonden de communicatie na de bekendmaking van de beslissing te beperkt. 

De keuze van de door Vlaamse Regering gekozen prioriteiten ondernemerszin, sociale cohesie en artistieke expressie werd positief geëvalueerd. De keuzemogelijkheid tussen een geïntegreerd initiatief of maximaal drie verschillende initiatieven heeft bij de meerderheid van de respondenten geholpen om een goed beleidsplan op te maken. 

Volgens de respondenten bevordert de aanpassing naar een meerjarige subsidie de stabiliteit van de bovenlokale werking van het jeugdhuis. Ook de enveloppefinanciering wordt positief geëvalueerd. Een aantal van de bevraagde jeugdhuizen merkte uitdrukkelijk op dat voor een degelijke uitvoering van het beleidsplan wel genoeg middelen moeten worden voorzien. Een hoger budget zou de stabiliteit en het effect van het initiatief ten goede komen. Verder werd opgemerkt dat de inspanningen die nodig waren om een goed dossier samen te stellen niet altijd in verhouding staan tot de toegekende subsidie. 

Bijna de helft van de respondenten vond dat de motivering van de beslissing helder opgesteld en onderbouwd was. Een kwart was niet akkoord met het toegekende subsidiebedrag. Een aantal van de respondenten gaf aan dat er nood is aan begeleiding, communicatie en feedback bij het toekennen van een lager subsidiebedrag dan het gevraagde. In dergelijk geval werd ook de vraag naar een mogelijkheid tot herwerking van de aanvraag gesteld. 

De webapplicatie KIOSK voor het online aanvragen van subsidies werd voornamelijk positief ervaren. Over de opbouw van het aanvraagformulier waren er diverse opmerkingen, zoals te veel herhalingen bij de vragen en te weinig mogelijkheid tot een duidelijke weergave van de koppeling tussen acties, doelstellingen en begroting. De meest gemaakte opmerking was het gebrek aan voldoende toegelaten tekens om het beleidsplan ten gronde toe te lichten. Een respondent gaf de soms beperkte overzichtsmogelijkheden binnen de KIOSK-applicatie aan, waar een aanpassing in opmaak mogelijks wonderen kan doen. Verder werd de vraag gesteld naar de mogelijkheid tot het toevoegen van bijlages of tot het mondeling toelichten van de aanvraag aan de beoordelaars. 

 

Ook de beoordelaars hebben een enquête ingevuld. We nemen de conclusies en aanbevelingen uit beide bevragingen mee naar de volgende aanvraagronde en bedanken de respondenten voor hun bijdrage. 

Lees meer over deze subsidielijn

Geprofessionaliseerde jeugdhuizen