Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Naar een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

Op 23 juni bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. In dat nieuwe decreet wordt de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak van het vrijwilligersbeleid vastgelegd. Zo regelt het de coördinatie tussen beleidsdomeinen, de subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en het overleg met het Europese, federale en lokale beleidsniveau.

Vrijwilligers

Decretale basis voor een sterk vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel van onze samenleving. In de vorige regeerperiode werd beslist om het vrijwilligersbeleid op Vlaams niveau meer gecoördineerd aan te pakken, voor alle sectoren waar organisaties vrijwilligers in hun werking inschakelen. Maar dat beleidsinitiatief was tot op heden niet vastgelegd in een decretaal kader of een andere reglementaire bepaling. Met het nieuwe decreet komt daar verandering in.

Door het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid een rechtsgrond te geven, kan Vlaanderen het klimaat waarin vrijwilligerswerk gedijt structureel verbeteren. Vlaanderen toont zo ook haar erkenning en waardering voor het vrijwilligerswerk in al zijn facetten. Belangrijk, want vrijwilligerswerk bevordert de sociale cohesie en het engagement van haar burgers.

Coördinatie en afstemming essentieel

Doel van het decreet over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid is het vrijwilligersbeleid in Vlaanderen beleidsdomeinoverschrijdend aan te pakken. Daarvoor voorziet het decreet in een aantal essentiële elementen:

  1. de coördinatie tussen beleidsdomeinen. Sinds 2016 gebeurt dat via het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid, een orgaan binnen de Vlaamse overheid waarin alle betrokken administraties vertegenwoordigd zijn.
  2. de subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, een sectoroverschrijdend expertisecentrum voor vrijwilligers, vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. Het steunpunt wordt al enige tijd door de Vlaamse overheid ondersteund. Het nieuwe decreet voorziet nu in een solide rechtsbasis voor de volledige werking.
  3. de afstemming met het Europese, federale en lokale beleid. Interbestuurlijke informatiedeling en beleidsafstemming zijn nodig om knelpunten en uitdagingen aan te kaarten en zo de vrijwilliger in Vlaanderen maximaal te kunnen beschermen en ondersteunen.