Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuwsbericht

Vlaamse Regering keurt Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goed

De Vlaamse Regering keurde vandaag het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) goed. Dat plan bundelt de concrete inspanningen van alle Vlaamse ministers voor kinderen en jongeren in deze regeerperiode, over de verschillende beleidsdomeinen heen. Het plan is opgebouwd rond vijf prioriteiten, waaraan concrete acties en engagementen gekoppeld zijn. De minister van Jeugd, die hierbij een coördinerende rol opneemt, wil de uitrol van prioriteiten op een interactieve manier invullen, met als hoogtepunt een groot kind- en jongerencongres in het najaar van 2021.

Wat

Met het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) wil de Vlaamse Regering concrete antwoorden bieden op de uitdagingen waar kinderen en jongeren vandaag mee worden geconfronteerd. Het focust sterk op waar de regering naartoe wil met jeugd- en kinderrechten. Het plan richt zich tot alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen nul en dertig jaar.

We leven in bijzonder uitdagende tijden. Nog nooit veranderde onze samenleving zo snel. Daarom is een duidelijke focus essentieel. Dit plan vormt een goede startbasis om werk te maken van een samenleving waar kinderen en jongeren maximale kansen krijgen.

Vijf prioriteiten

In februari werden er de vijf prioriteiten van het plan al goedgekeurd.

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling;
  2. Gezonde en leefbare buurten;
  3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet;
  4. Vrijetijdsbesteding voor allen;
  5. Mediawijsheid.

De keuze voor die vijf prioriteiten kwam er na een uitgebreide consultatie van de jeugdsector en breder. Zo werden er diverse inspraakmomenten georganiseerd, maakte het Departement Cultuur, Jeugd en Media een brede omgevingsanalyse en was er een rondetafelgesprek met de minister van Jeugd, die de coördinerende rol van het JKP op zich neemt.

Een stuurgroep samengesteld uit De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad, het Kenniscentrum Kinderrechten, het Minderhedenforum, Bataljong en de administratie werd bij dit voorbereidende proces betrokken.

Concrete inspanningen van alle ministers

Bij elk van de vijf prioriteiten voegde elke minister in de regering nu concrete acties en engagementen toe.

Het actieplan is geen opsomming van alles wat Vlaanderen doet voor kinderen en jongeren. Het focust wel op enkele cruciale uitdagingen voor kinderen en jongeren. Daarnaast werd er ook binnen de regering nauw samengewerkt om overlap met andere plannen te vermijden. Kinderarmoede bijvoorbeeld is eveneens  een van de prioriteiten binnen de Vlaamse Regering. Specifieke acties om die te bestrijden zijn opgenomen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, dat ook vandaag werd goedgekeurd door de regering.

Een plan dat leeft

De Vlaamse minister van Jeugd zal de komende maanden het gesprek aangaan met de Vlaamse jeugd, de jongerenorganisaties, experten en het Vlaamse Parlement over het JKP. Doorheen het parlementaire jaar volgen er interactieve sessies over de thema’s van het JKP. Ook de andere leden van de Vlaamse Regering zullen daarin betrokken worden. Dat moet resulteren in een groot kind- en jongerencongres in het najaar van 2021.

Dit is een belangrijk startmoment. Het is de bedoeling dat dit plan de komende maanden en jaren echt gaat leven in Vlaanderen. Ik wil samen met de jongeren, organisaties actief in het middenveld en het parlement werk maken van een beleid dat kinderen en jongeren versterkt. Ik zal hen dan ook nauw betrekken bij de uitvoering en verdere uitrol van deze prioriteiten.
Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024

Accenten vanuit de bevoegdheden Jeugd, Media en Brussel

  • Er wordt een platform rond (cyber)pesten ontwikkeld waar iedereen toegang zal hebben tot betrouwbare informatie specifiek over (cyber)pesten, gekoppeld aan tweedelijnshulp.
  • Samen met de minister van Binnenlands Bestuur en de minister van Mobiliteit worden lokale besturen gestimuleerd om in te zetten op een kindvriendelijk beleid in de stad of gemeente.
  • Samen met de minister van Werk wordt ingezet op jong maatschappelijk ondernemerschap.
  • Samen met de minister van Welzijn wordt ingezet op trajecten om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren toe te leiden naar een vrijetijdsaanbod op hun maat.
  • Er komt extra aandacht voor mediawijsheid. Dat kan bijvoorbeeld door journalistiek door kinderen en jongeren te stimuleren. Samen met de minister van Onderwijs worden daarvoor ook tal van acties in het onderwijs opgezet.