Overslaan en naar de inhoud gaan

Stimuleringsinstrument Kunst in opdracht in de publieke ruimte

De publieke ruimte biedt heel wat interessante aanleidingen voor het realiseren van kunstwerken. Naast de vele sport- en belevingsinitiatieven van het voorbije jaar, kan de realisatie van kunstwerken in de publieke ruimte inspelen op de behoefte van inwoners aan kunst- en cultuurbeleving. In het relanceplan Vlaamse Veerkracht geeft de minister van Cultuur ook ruimte voor een projectoproep die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstprojecten in de publieke ruimte mogelijk maakt.

Deze subsidie kende twee oproepen, waarvan een in 2021 en een in 2022. De voorziene 3 miljoen euro subsidies werden toegekend aan 37 projecten.

Wat

In het kader van de relancemaatregelen van de Vlaamse Regering kun je financiële ondersteuning aanvragen voor de realisatie van een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte.

Deze projectoproep zet in op de volgende doelstellingen:  

 • de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte;
 • een breed publiek in contact brengen met hedendaagse kunst;
 • stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren ter bevordering van het creëren van maatschappelijk draagvlak;
 • bijdragen aan de specifieke betekenis en beleving van allerlei soorten plekken en situaties in Vlaanderen;
 • het debat stimuleren rond maatschappelijke thema’s en transities;
 • de waarde van de publieke ruimte voor de samenleving zichtbaar maken.

Het doel is het verlenen van een kunstopdracht aan een professionele kunstenaar. De concrete zichtbaarheid of ervaring in de publieke ruimte kan zowel permanent als tijdelijk, materieel of immaterieel, of van voorbijgaande aard zijn. Het werk moet wel uitgaan van een (duurzame) output die publiek ervaarbaar, toegankelijk of zintuigelijk waarneembaar is in de (semi-)publieke ruimte.

Voor wie

Publieke actoren uit alle domeinen en sectoren van de samenleving kunnen een aanvraag indienen. Lees het reglement voor meer informatie hierover.

De aanvrager gaat met zijn project een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband aan. Dit kan zowel bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen verschillende maatschappelijke diensten als tussen rechtspersonen, natuurlijke personen en/of rechtspersoonlijkheden van privaat recht uit verschillende maatschappelijke sectoren.

Een natuurlijke persoon kan met een initiatief naar een potentiële aanvrager stappen en partner zijn in een samenwerkingsverband.

Voorwaarden

Project

Het projectvoorstel speelt in op een maatschappelijke context of situatie. Dit kan door een voorstel in te dienen dat zich duidelijk verbindt met een specifieke locatie in de publieke ruimte. Maar ook een project dat niet aan een specifieke plek gebonden is of een situatie die voor een gemeenschap een maatschappelijke meerwaarde heeft, kan een aanleiding zijn voor een kunstopdracht in de (semi-)publieke ruimte.

De aanleiding van de kunstopdracht is geen specifiek bouw- of verbouwproject, cultureel evenement of openluchttentoonstelling.

Doelpubliek

Het projectvoorstel moet zich richten tot een breed spectrum van gebruikers van de publieke ruimte of een gemeenschappelijk en gedeeld publiek gebruik van de stedelijke of open ruimte voor ogen hebben.

Subsidiebedrag

Het aangevraagde subsidiebedrag moet tussen 10.000 en 245.000 euro liggen en bedraagt maximum 50% van de definitieve totale projectbegroting.

Uitvoeringstermijn en begroting

 • Kleine projecten zijn projecten die een uitvoeringstermijn van maximum anderhalf jaar en een geraamde projectbegroting tussen de 20.000 euro en 75.000 euro hebben.
 • Voor middelgrote projecten ligt de uitvoeringstermijn op maximum 2,5 jaar en een geraamde projectbegroting tussen 75.000 euro en 150.000 euro.
 • Voor de grote projecten wordt een minimale start van de realisatietermijn verwacht voor het einde van het jaar na toekenning van de subsidie en is de geraamde projectbegroting groter dan 150.000 euro.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan op gemotiveerd verzoek een verlenging van de uitvoeringstermijn toestaan.

Beoordelingscriteria

Een expertenpanel beoordeelt in een eerste fase een projectaanvraag op basis van de volgende criteria:

 1. het belang en de kwaliteit van de context- en opdrachtsituatie;
 2. de motivatie en kwaliteit van het globale opzet van het artistiek ontwikkelingstraject;
 3. de realiseerbaarheid en realistisch ambitieniveau;
 4. de sterkte van de inhoudelijke samenwerkingsverbanden en cross-sectorale verbindingen (tussen burgers, private partners, publieke partners, diverse maatschappelijke sectoren, …).

Beoordeling van je aanvraag

Binnen de vijf werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

De ontvankelijke aanvragen worden overgemaakt aan het expertenpanel die de aanvragen toetst aan de criteria. Daarbij houdt het expertenpanel rekening met de richtlijnen vastgelegd in het reglement.

Het expertenpanel stelt een gemotiveerd advies op, waarbij het kan terugvallen op een voorbereiding door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Een positief advies bevat aanbevelingen voor de te nemen stappen in het ontwikkelingstraject ter voorbereiding van de definitieve indiening. Als het gemotiveerd advies negatief is, ontvangt de aanvrager deze beslissing tegen half juli 2021.

Op basis van het gemotiveerde advies van het expertenpanel in de tweede fase beslist de minister van Cultuur over de toekenning van de subsidies, uiterlijk twee maanden na de indiendatum.

Uitbetaling

De subsidie in het kader van het Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte wordt in verschillende schijven uitbetaald:

 • Het voorschot van 40% wordt uitbetaald kort na de beslissing.
 • Vlak voor de opstart van de effectieve realisatie van de kunstopdracht wordt op basis van een tussentijdse terugkoppeling een tweede schijf van 40% uitbetaald.
 • Het saldo van 20% wordt uitbetaald nadat het departement, aan de hand van het verantwoordingsdossier, de realisatie van het kunstproject heeft kunnen vaststellen.

Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Toezicht en controle

Het platform Kunst in Opdracht oefent toezicht uit op de subsidie. Ze gaat na of de toegekende subsidie gebruikt werd in overeenstemming met de doelstellingen van het project en de financiële richtlijnen. Tegelijk wordt nagegaan of de doelstellingen die met het project beoogd werden, ook effectief gerealiseerd zijn. 

Infosessies

Op woensdag 19 mei, woensdag 2 juni en dinsdag 23 november 2021 organiseerden we online infosessies over deze subsidielijn. Tijdens de presentaties verduidelijkten we de inhoudelijke contouren van deze stimuleringsregeling en gaven we meer uitleg over de aanvraagtool KIOSK.

> Bekijk de opname van de laatste infosessie
> Download de presentatie

Toegekende subsidies

Bij de eerste oproep in 2021 voor het stimuleringsinstrument Kunst in opdracht in de publieke ruimte werden 16 aanvragen goedgekeurd. Ontdek hier welke projecten in 2021 subsidies ontvingen.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier