Overslaan en naar de inhoud gaan
Steun aan structureel gesubsidieerde organisaties Steun aan structureel gesubsidieerde organisaties

Steun aan structureel gesubsidieerde organisaties

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor deze bijkomende subsidie. De deadline was 31 augustus 2020.
 

Wat

Door het verbod op publieke activiteiten tijdens de coronacrisis hebben heel wat organisaties te kampen met een onevenwicht tussen kosten en inkomsten. Met een bijkomende subsidie wil de Vlaamse Regering dat onevenwicht gedeeltelijk compenseren. Met die steun verhoogt ze immers de overlevingskansen van organisaties die ze met een meerjarige werkingssubsidie ondersteunt. De steun komt ook het netwerk ten goede waarop organisaties een beroep doen voor hun culturele activiteiten. Dat netwerk wordt verder ‘derden in de waardeketen’ genoemd.

Voor wie

De volgende organisaties komen in aanmerking voor deze subsidie:

 • organisaties die in het jaar 2020 structurele werkingssubsidies ontvangen in het beleidsveld cultuur;
 • circusorganisaties die in de jaren 2016 tot en met 2020 een projectsubsidie kregen door middel van
  •  het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen
  • of het besluit van 28 november 2002 van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij.

Overzicht gesubsidieerde organisaties

Hoe en wanneer aanvragen

Als hoofdvertegenwoordiger van een doelgroeporganisatie heb je op 27 juli 2020 een financieel sjabloon via KIOSK ontvangen.

Daarin moet je onder andere  de volgende zaken invullen:

 • De resultatenrekening 2019 (die is vooraf ingevuld bij organisaties die al een financiële verantwoording 2019 hebben ingediend);
 • een begroting die opgemaakt is voor een normaal budgettair jaar 2020;
 • de geschatte spreiding van de kosten en opbrengsten voor een normaal boekjaar 2020;
 • een schatting van de impact op elke boekhoudpost in de begroting 2020, dit voor de periode van verbod op of beperking van publieke activiteiten van 14 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Je kon t.e.m. 31 augustus een aanvraag indienen.

Herbekijk het webinar

Op 4 augustus organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar over de bijkomende subsidie voor structureel gesubsidieerde organisaties. Tijdens dit webinar legden medewerkers de voorwaarden, de aanvraagprocedure en het financiële sjabloon uit.

> Herbekijk de infosessie.

Beoordeling

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wijst elke ontvankelijke aanvraag  toe aan een groep op basis van de financieringsbehoefte van de organisatie. We berekenen die behoefte aan de hand van de sjabloon die je organisatie bij de aanvraag heeft ingediend.

Er zijn drie groepen:

 • Groep 1: de berekende financieringsbehoefte van je organisatie nul of negatief. Dat wil zeggen dat je schade kan vermijden door een beroep te doen op andere coronasteunmaatregelen en/of door te besparen op geplande kosten. Je kunt de werkingssubsidie inzetten om overblijvende kosten te vergoeden.
 • Groep 2: de berekende financieringsbehoefte van je organisatie is positief en je hebt extra financiering nodig heeft om voorziene kosten aan derden in de waardeketen te vergoeden. Je organisatie heeft geen extra financiering nodig om een bedrijfsresultaat te boeken dat nul is of niet méér verlieslatend dan oorspronkelijk begroot is voor 2020.
 • Groep 3: de berekende financieringsbehoefte van je organisatie positief is en je hebt extra financiering nodig heeft om een bedrijfsresultaat te boeken dat nul is of niet méér verlieslatend dan oorspronkelijk begroot is voor 2020 én om voorziene kosten aan derden in de waardeketen te vergoeden. 

Opgelet! Als we de financieringsbehoefte niet kunnen berekenen omdat je de structuur van het ingevulde sjabloon (met automatische formules en berekeningen) hebt gewijzigd, delen we je organisatie in bij groep 1. 

We tellen tot slot alle berekende financieringsbehoeften op om de totale financieringsbehoefte te kennen.

  Subsidieverdeling

  Het Departement CJM bepaalt voor elke organisatie de maximale subsidie. We hanteren daarbij de volgende regels:  

  1. Organisaties die toegewezen zijn aan groep 1, ontvangen geen subsidie.
  2. Als er voldoende budget beschikbaar is om de totale financieringsbehoefte te compenseren, ontvangt elke organisatie uit groep 2 en groep 3 een subsidiebedrag dat gelijk is aan de voor haar berekende financieringsbehoefte. 
  3. Als er onvoldoende budget beschikbaar is om de totale financieringsbehoefte te compenseren, reduceren we elke berekende financieringsbehoefte tot een definitieve gedeeltelijke compensatie. We houden daarbij rekening met de verhouding tussen de totale financieringsbehoefte en het beschikbare budget.

  Toekenning en uitbetaling

  Het Departement CJM betaalt elke subsidie volledig uit na ondertekening van het subsidiebesluit. De subsidie is pas definitief verworven als het toezicht op de besteding ervan in 2021 positief is (zie "Verantwoording en toezicht").

  De beslissing bevat voor elke aanvrager een oproep om zoveel mogelijk: 

  1. activiteiten uit te stellen;  
  2. gebruikers op te roepen tot solidariteit om opbrengstenverlies in te perken;  
  3. verplichtingen ten aanzien van derden in de waardeketen verder na te komen en hen daarvoor te vergoeden.

  Bijkomende voorwaarden voor organisaties uit groep 2 en groep 3:

  • Organisaties die ingedeeld zijn bij groep 2 en een subsidie ontvangen, moeten de subsidie volledig besteden aan derden in de waardeketen;
  • Organisaties die ingedeeld zijn bij groep 3 en een subsidie ontvangen, kunnen de subsidie zowel aan eigen bedrijfskosten als aan derden in de waardeketen besteden.

  Toegekende middelen

  118 structureel gesubsidieerde cultuurorganisaties ontvangen in totaal 12.429.078,35 euro vanuit het noodfonds cultuur. Zij hebben hierover een bericht ontvangen via KIOSK.

  Verantwoording en toezicht

  Voor organisaties die reeds een rapportering moeten indienen voor hun werkingsmiddelen, zal er geen aparte afrekening voor het noodfonds zijn. Aanvragers dienen hun jaarlijkse afrekening in, maar voegen de extra subsidie toe aan inkomstenzijde (met tegelijk een lagere inkomst door de coronacrisis en/of een uitgave aan derden). De afrekening volgt dan ook de algemene regels van het decreet, waarbinnen het actief is. Dit geldt zowel voor de reservevorming als voor de afwijkingen van de cijfers in de begroting.

  > Download het overzicht van begrotingsposten per decreet.

  Ontving je als organisatie een subsidie, maar heb je nog geen werkingssubsidie in 2020, dan moet je de besteding ervan ten laatste op 31 maart 2021 verantwoorden via een sjabloon in KIOSK.

  Bovendien moet je alle bewijsstukken ter beschikking houden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Op vraag van het departement toon je aan de hand van relevante bewijsstukken de volgende elementen aan:

  1. dat je stappen hebt ondernomen om uitstel van geplande activiteiten te maximaliseren;
  2. dat je stappen hebt ondernomen om solidariteit van gebruikers te stimuleren om geen terugbetaling van toegangsbewijzen te vragen of om vouchers te aanvaarden;
  3. dat derden in de waardeketen zijn betaald en de overeenkomsten op basis waarvan dat is gebeurd;
  4. dat en in welke mate je andere steunmaatregelen in het kader van COVID-19 hebt aangevraagd en ontvangen, met inbegrip van de maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

  > Download het inhoudelijk verslag voor derden in de waardeketen
  > Download het financieel verslag voor circusorganisaties

  Contact

  Heb je vragen over deze subsidie? Raadpleeg het document met veelgestelde vragen of stuur een mail naar noodfonds.cultuur@vlaanderen.be.