Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies intergemeentelijke samenwerking Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies intergemeentelijke samenwerking

Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies intergemeentelijke samenwerking

Wat

De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen én het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied. De eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026. 

Voor wie?

Enkel een intergemeentelijke projectvereniging zoals bepaald in art.398 van Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 komt in aanmerking voor deze werkingssubsidie. Op het moment van de aanvraag is de projectvereniging opgericht en voldoet die aan de volgende specifieke voorwaarden: 

  • de vereniging geeft uitvoering aan de opdracht, namelijk samenwerking en netwerking stimuleren; 
  • de vereniging dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar. 

Het beleidsplan bevat een inhoudelijk en financieel plan voor zes jaar en een concrete inhoudelijke en financiële planning voor de eerste drie jaar (2021-2023). 

Na afloop van het derde jaar wordt het beleidsplan verder geactualiseerd in een voortgangsrapport. 
Na afloop van het zesde jaar bezorgt de intergemeentelijke projectvereniging een werkingsverslag. 

In­dien­da­tum

Er moet uiterlijk ingediend worden op maandag 1 juni 2020.

OPGELET: de indiendatum is Pinkstermaandag. 
Telefonische ondersteuning wordt verzekerd tijdens de kantooruren tot vrijdag 29 mei, 18 u.

Hoe aan­vra­gen

Aanvragen gebeuren digitaal via de KIOSK-applicatieLees de handleiding.

Meer uitleg over de subsidielijn

Leidraad Werkingssubsidies IGS (pdf)

Be­oor­de­ling van je aan­vraag

Nadat jouw dossier is ingediend en ontvankelijk werd verklaard, wordt het beoordeeld door de administratie. Het advies van de administratie wordt tegen 1 september aan de minister bezorgd.  

De minister beslist uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing wordt ook het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld. 

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de zes jaarlijkse periode wordt per kwartaal 25% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. In het derde en zesde jaar van de zes jaarlijkse periode wordt per kwartaal 20% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo van 20% wordt uitbetaald na het indienen van respectievelijk het voortgangsrapport in het vierde jaar en het werkingsverslag in het zevende jaar. 

De intergemeentelijke projectvereniging bezorgt via KIOSK uiterlijk op 31 maart van het vierde jaar van de beleidsperiode een voortgangsrapport dat opgesteld en ingediend wordt conform de richtlijnen die de administratie ter beschikking stelt. 

Het voortgangsrapport omvat een financieel en een inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije drie jaar en een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor het vierde, vijfde en zesde jaar. 

De intergemeentelijke projectvereniging bezorgt via KIOSK voor 31 maart van het jaar dat volgt op de zes jaarlijkse beleidsperiode een werkingsverslag dat opgesteld en ingediend wordt conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt. 

Vra­gen

Voor technische informatie over de KIOSK-applicatie kan je mailen naar kiosk@vlaanderen.be.
Heb je inhoudelijke vragen over deze subsidielijn? Raadpleeg het document 'Veelgestelde vragen' of contacteer het team Transversaal en bovenlokaal.

Team Transversaal en bovenlokaal
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27