Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies verenigingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies verenigingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Decreet bovenlokaal jeugdwerk: werkingssubsidies verenigingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Wat

De Vlaamse Regering kan éénmaal om de zes jaar werkingssubsidies toekennen aan geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om de participatie van de kinderen en jongeren te creëren of te stimuleren. Hierdoor kunnen de betrokken kinderen en jongeren aansluiting vinden bij instellingen of organisaties die hen kunnen helpen te integreren in de samenleving om zo hun achterstelling of uitsluiting weg te werken.

Voor wie?

Als initiatiefnemer voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren voldoet jouw organisatie op het moment van de aanvraag reeds aan volgende voorwaarden:

  • Je bent gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Je organiseert zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties een jeugdwerkaanbod.
  • Je sensibiliseert voor mechanismen die afbreuk doen aan de rechten en gelijke kansen van kinderen en jongeren, op basis van eigen praktijkervaring.
  • Je dient een beleidsplan in voor een periode van zes jaar.
  • Je beschikt over een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.
  • Je hebt minstens 8 voltijdse VTE’s jeugdwerkaanbod in dienst.

Indiendatum

De uiterlijke indiendatum is 1 juni 2020.

OPGELET: de deadline valt op Pinkstermaandag. Telefonische ondersteuning wordt verzekerd tijdens de kantooruren tot vrijdag 29 mei, 18 u.

Hoe aan­vra­gen

Aanvragen gebeuren digitaal via de KIOSK-applicatie.

Voor het financieel luik moet je dit standaard formulier (xls) invullen en opladen in de KIOSK-applicatie.

Daarnaast dien je ook een beleidsplan in.

Lees ook de leidraad: Handleiding aanvragers Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

De minister beslist uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing voor het jeugdwerkinitiatief wordt het jaarlijks toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld.

In het eerste en het derde jaar van de vierjaarlijkse periode wordt per kwartaal 25% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald.

In het tweede en vierde jaar van de vierjaarlijkse periode wordt per kwartaal 20% van het toegezegde subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo van 20% wordt uitbetaald voor 1 juli van het jaar dat volgt op het werkjaar.

Ver­ant­woor­ding

Het jeugdwerkinitiatief bezorgt het Departement Cultuur, Jeugd en Media uiterlijk op 31 maart van het vierde jaar van de zesjaarlijkse periode een voortgangsrapport. Het voortgangsrapport omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije drie jaar en een concreet uitgewerkte inhoudelijke en financiële planning voor het vierde, vijfde en zesde jaar.

Het voortgangsrapport wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Als uit het voortgangsrapport blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de door het jeugdwerkinitiatief verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat eventueel daarna nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het derde jaar van de zesjaarlijkse periode.

Het jeugdwerkinitiatief bezorgt de administratie uiterlijk op 31 maart van het derde jaar dat volgt op de vierjaarlijkse periode een werkingsverslag. Het werkingsverslag omvat een financieel en inhoudelijk verslag van de werking van de voorbije twee jaar. Het werkingsverslag wordt opgesteld en ingediend conform de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

Als uit het werkingsverslag blijkt dat de toegekende subsidies hoger zijn dan de door het jeugdwerkinitiatief verantwoorde uitgaven, wordt het teveel ingehouden van het nog uit te keren saldo van de subsidie. Het bedrag dat daarna eventueel nog resteert, wordt in mindering gebracht op de nog uit te betalen subsidies, tot maximaal het bedrag van de subsidie dat toegekend is voor het zesde jaar van de zesjaarlijkse periode.

Vragen

Voor technische informatie over de KIOSK-applicatie kan je terecht op kiosk@vlaanderen.be.
Vragen over het decreet de toepassing ervan kan je stellen aan het team Transversaal en Bovenlokaal.

Team Transversaal en bovenlokaal
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27