Uitstel van betaling voor bedrijven

Onroerende voorheffing: uitstel verzending aanslagbiljetten

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei).

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verkeersbelastingen: verlenging betaaltermijn voor bedrijven

Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen:

 • Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).
 • Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend.

Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een  termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

Voorlopig geldt dus een algemene termijnverlenging tot 19 juni.

Mocht de periode van verstrengde corona-maatregelen (voorlopig vastgesteld tot 19 april) nog verlengd worden, dan zal de bovenvermelde termijnverlenging (voorlopig tot 19 juni) automatisch mee verlengd worden.

Het is niet nodig om deze termijnverlenging aan te vragen.

Concreet: 

 • Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 13 maart 2020 en 19 juni 2020 (zijnde de start van de verstrengde coronamaatregelen en het einde ervan + twee maanden)
 • en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 19 juni 2020 (zijnde twee maanden na afloop van de verstrengde coronamaatregelen)
 • dan is er  geen belastingverhoging verschuldigd.

Enkele concrete voorbeelden zijn:

Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen

De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt binnen de twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen. De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven. Op dit moment kan de aangifte dus ingediend worden tot 19 juni. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen.

Bijvoorbeeld:

 • erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt nu al verlengd tot 19 juni (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.
 • erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 15 mei. Deze termijn wordt nu al verlengd tot 19 juni (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte

Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 april. Deze termijn wordt verlengd tot 19 juni (twee maanden na het einde van de periode met verstrengde corona-maatregelen). De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Registratiebelasting: termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden

Men krijgt 2 maanden extra tijd na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen om aan de voorwaarden te voldoen. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Bijvoorbeeld:

 • Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.
 • Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.
 • Domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning: om het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.
 • Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”): om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd met twee maanden na het einde van de periode van verstrengde corona-maatregelen.

Deze toleranties op het vlak van de registratiebelasting zorgen er voor dat notarissen geen akten moeten verlijden enkel en alleen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen.

Soepel toestaan van afbetalingsplannen

De Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor:

 • onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken;
 • navorderingen registratiebelasting: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig voldaan werd aan de voorwaarde om een gunstregime te behouden), kan een afbetalingsplan gespreid worden over maximaal 48 maanden (in plaats van 24 maanden). Om de administratieve last te beperken, zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.
 • ...