Rechtspersonen: betalingsuitstel tot 30 april 2021 voor onroerende voorheffing 2020

 • Alle aan rechtspersonen verzonden aanslagbiljetten onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2020 mogen uitzonderlijk betaald worden tegen uiterlijk 30 april 2021, ondanks de gewone betaaltermijn die op de aanslagbiljetten vermeld staat.
 • Er zullen geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden, voor zover er uiterlijk op 30 april 2021 wordt betaald.
 • Let op: deze maatregel geldt enkel voor aanslagjaar 2020. Voor andere aanslagjaren blijft de betaaltermijn die op het aanslagbiljet staat van toepassing en blijven de interesten doorlopen als er niet tijdig betaald wordt.

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan vragen.

Eenmanszaken: soepel afbetalingsplan tot 30 april 2021 voor onroerende voorheffing 2020

 • Voor de aanslagbiljetten onroerende voorheffing aanslagjaar 2020 die betrekking hebben op onroerende goederen die beroepsmatig gebruikt worden door eenmanszaken, moeten geen bewijzen van financiële problemen voorgelegd worden bij het aanvragen van een afbetalingsplan, met 30 april 2021 als uiterste betaaldatum.
 • Er zullen geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden, voor zover er uiterlijk op 30 april 2021 betaald wordt.
 • Let op: deze maatregel geldt enkel voor aanslagjaar 2020. Voor andere aanslagjaren blijft de betaaltermijn die op het aanslagbiljet staat van toepassing en blijven de interesten doorlopen als er niet tijdig betaald wordt.

Erfbelasting en registratiebelasting: verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot 30 april 2021.

Het is niet nodig om deze termijnverlenging aan te vragen.

Concreet:

 • Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 30 april 2021
 • en de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 30 april 2021
 • dan is er geen belastingverhoging verschuldigd.

Enkele concrete voorbeelden zijn opgenomen in de paragrafen hieronder.

Erfbelasting: termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen

De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal niet opgelegd worden als de aangifte ingediend wordt ten laatste op 30 april 2021. Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen..

Bijvoorbeeld: erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 november 2020. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021

Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte

Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden.

Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis), zou een authentieke akte geregistreerd moeten worden op 28 november 2020. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april.

Registratiebelasting: termijn om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden

Men krijgt extra tijd om aan de voorwaarden te voldoen.

Bijvoorbeeld:

 • Teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar: de authentieke verkoopakte moet in principe binnen een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.
 • Meeneembaarheid door verrekening: de authentieke akte van de nieuwe aankoop moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.
 • Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf”): om het verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden moet men in principe binnen de drie jaar na datum van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.
 • Voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes: om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor enige gezinswoning te verkrijgen, mag men geen andere woning of bouwgrond bezitten, tenzij die binnen het jaar alsnog verkocht wordt. Deze termijn wordt verlengd tot en met 30 april 2021.

Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Door de verstrengde coronamaatregelen vastgelegd door de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en 28 oktober 2020 zijn horecazaken, speelhallen, kermissen, … momenteel gesloten of opgeschort. In afwachting van een heropening moet u geen online aangifte indienen voor de opstelling van automatische ontspanningstoestellen.

Nieuwe grensbedragen loonbeslag

VLABEL zal ook rekening houden met de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) (B.S. 24/12/2020).

Eerdere coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst