De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat deze bedrijven ook een tweede subsidieschijf kunnen ontvangen die 1,5 % bedraagt van de aankoopwaarde van de voertuigen die in aanmerking komen voor deze subsidie. Hierdoor kunnen de autobus- en autocarbedrijven in totaal dus een subsidie ontvangen tot 2,5% van de aankoopwaarde van de voertuigen die in aanmerking komen voor deze subsidie.

Tegelijk doet De Lijn een beroep op de autobus- en autocarsector om versterkingsritten voor De Lijn uit te voeren. Bedrijven kunnen per voertuig kiezen of ze:

 • opteren voor de tweede subsidieschijf van 1,5%
 • of voor een contract met De Lijn voor het verlenen van versterkingsritten in de periode van oktober tot en met december 2020. Die contracten werden door De Lijn toegewezen na een aanbesteding.

In eerste instantie werd deze steunmaatregel voor de autobus- en autocarsector niet aangemeld bij de Europese Commissie. Dat had als gevolg dat de steun beperkt moest beperkt blijven tot maximaal 200.000 euro per onderneming of groep van verbonden ondernemingen. Er werd echter vastgesteld dat heel wat ondernemingen en groepen van verbonden ondernemingen op die manier niet het volledig subsidiebedrag zouden kunnen krijgen. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist om de steunmaatregel toch aan te melden bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft deze steunmaatregel op 6 oktober 2020 goedgekeurd. Hierdoor kan een onderneming of groep van verbonden ondernemingen meer dan 200.000 euro subsidie ontvangen.

Tweede subsidieschijf of versterkingsritten

Hebt u als autobus- of autocarbedrijf al een eerste subsidieschijf ontvangen? Dan zal u gecontacteerd worden met de vraag om uiterlijk op 20 november 2020 mee te delen:

 • voor welke voertuigen u een tweede subsidieschijf van 1,5% aanvraagt
 • voor welke voertuigen u een contract hebt afgesloten voor versterkingsritten voor De Lijn in de periode van oktober tot en met december 2020 (in dat geval ziet u af van een tweede subsidieschijf).

Hebt u vragen over de uitbetaling van de tweede subsidieschijf? Stuur dan een mail naar coronasteun-ta@mow.vlaanderen.be. (opent in uw e-mail applicatie)

Aangezien de steunmaatregel enigszins werd gewijzigd, kunnen bedrijven nog tot en met 20 november 2020 een aanvraag indienen voor deze steunmaatregel (via de blauwe knop rechtsboven deze pagina).

Voorwaarden

Voor deze steunmaatregelen komen alleen autobussen en autocars in aanmerking die beschikken over een:

 • vergunning voor ongeregeld vervoer (autobussen/autocars voor evenementen, reizen …) of
 • een vergunning of overeenkomst voor bijzonder geregeld vervoer (autobussen voor werknemersvervoer, leerlingenvervoer …).

Bussen die voor De Lijn rijden of voor bedrijfsvervoer dat tijdens de crisis kon blijven rijden (of waarvoor een andere regeling werd getroffen) komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregelen.

Ondernemingen die de premie en/of lening willen aanvragen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming heeft geen steun aangevraagd in een ander gewest.
 • De onderneming overschrijdt het de-minimisplafond ((opent in nieuw venster)) niet (200.000 euro overheidssteun over de laatste 3 belastingsjaren).

Ondernemingen die de coronalening (vanaf 5000 euro t.e.m. 24.999 euro) voor taxi- en autocarsector willen aanvragen, mogen die niet combineren met een achtergestelde coronalening ((opent in nieuw venster)) of Gigarantwaarborg van PMV.

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Om recht te hebben op de steunmaatregelen voor de autocarsector moet u in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor uw onderneming als hoofd- of nevenactiviteit een van de volgende NACE-codes hebben:

 • 4931 - Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
 • 4939001 - Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.

Als u over een vergunning beschikt, kunt u de NACE-code in de KBO aanpassen of toevoegen. Lees meer over hoe u uw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt aanpassen. ((opent in nieuw venster))

Premiebedrag

De grootte van de premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen van de onderneming. In een eerste schijf ontvangt de onderneming 1% van de aankoopwaarde van de autobussen en autocars die voor de premie in aanmerking komen.

De tweede subsidieschijf bedraagt 1,5 % van de aankoopwaarde van de voertuigen. Voertuigen waarvoor u met De Lijn een contract hebt afgesloten om in de periode van oktober tot en met december 2020 versterkingsritten uit te voeren, komen niet in aanmerking voor die tweede subsidieschijf van 1,5 %.

Kredietbedrag

Let op: de termijn voor het aanvragen van een krediet is verstreken.

Het maximale kredietbedrag bedraagt 1,5% van de aankoopwaarde van de voertuigen die in aanmerking komen. Op basis van dat maximale kredietbedrag kan de onderneming beslissen voor welk bedrag ze een achtergestelde lening wenst op te nemen. De achtergestelde ontlener komt bij faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers.

 • Als de onderneming kiest voor een kredietbedrag van 25.000 euro of meer, wordt ze doorverwezen naar PMV/z voor de achtergestelde coronalening ((opent in nieuw venster)).
 • Als de onderneming kiest voor een kredietbedrag van minder dan 25.000 euro en minstens 5000 euro, zal PMV/z in naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest een achtergestelde lening aanbieden aan de volgende voorwaarden:
  • Looptijd: 3 jaar
  • Intrest: 3%
  • Intrest op het einde van de lening te voldoen
  • De ontlener heeft de keuze om vanaf het tweede jaar te starten met kapitaalaflossing (vanaf maand 13 tot en met maand 36) of om de kapitaalsaflossing integraal op het einde van de lening (maand 36) uit te voeren.

Procedure

 • Stap 1

  Aanvraag

  Dien ten laatste op 20 november 2020 een aanvraag in via het e-loket coronasteun taxisector en autobus- en autocarsector ((opent in nieuw venster)).

  • Lever voor ieder voertuig dat in aanmerking komt voor steun de volgende info aan:
   • het kentekennummer van de autobus of de autocar
   • in geval van ongeregeld vervoer: de vergunning die bewijst dat de onderneming is toegelaten tot het beroep van personenvervoer over de weg (ingescand bestand op te laden, toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg)
   • in het geval van bijzondere vormen van geregeld vervoer: de vergunning of de overeenkomst die de toegang tot de markt regelt (ingescand bestand op te laden, toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg)
   • de aankoopfactuur of het leasecontract van het voertuig ter staving van de aankoopwaarde van het voertuig (ingescand bestand op te laden, toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg)
  • Selecteer of u naast de premie ook gebruik wil maken van de achtergestelde lening en zo ja, voor welk bedrag en met welk aflossingsregime.

  Belangrijk:

  • Om de aanvraagprocedure vlot te laten verlopen, kunt u vooraf alle vereiste documenten inscannen (toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg).
  • De applicatie is niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser zoals Mozilla Firefox of Google Chrome.
  • Bij problemen kunt u de handleiding van het e-loket (PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.
 • Stap 2

  Behandeling van uw aanvraag

  Zodra uw aanvraag behandeld is, zal u hiervan via e-mail op de hoogte worden gebracht. U kunt de status van uw dossier ook opvolgen via het e-loket.

 • Stap 3

  Betaling van de premie

 • Stap 4

  Aanbieding van de lening

  Bij goedkeuring van de ingediende aanvraag biedt PMV/z u in naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest een achtergestelde lening aan volgens de voorwaarden onder 'Kredietbedrag'.

 • Bevoegde instantie Departement Mobiliteit en Openbare Werken