Voorwaarden

Voor deze steunmaatregelen komen alleen autobussen en autocars in aanmerking die beschikken over een:

Bussen die voor De Lijn rijden of voor bedrijfsvervoer dat tijdens de crisis kon blijven rijden (of waarvoor een andere regeling werd getroffen) komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregelen.

Ondernemingen die de premie en/of lening willen aanvragen, moeten voldoen aan deze voorwaarden:

 • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
 • De onderneming heeft geen steun aangevraagd in een ander gewest.
 • De onderneming overschrijdt het de-minimisplafond (opent in nieuw venster) niet (200.000 euro overheidssteun over de laatste 3 belastingsjaren).

Ondernemingen die de coronalening (vanaf 6000 euro t.e.m. 24.999 euro) voor taxi- en autocarsector willen aanvragen, mogen die niet combineren met een achtergestelde coronalening (opent in nieuw venster) of Gigarantwaarborg van PMV.

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Om recht te hebben op de steunmaatregelen voor de autocarsector moet u in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor uw onderneming als hoofd- of nevenactiviteit een van de volgende NACE-codes hebben:

 • 4931 - Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden,
 • 4939001 - Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.

Als u over een vergunning beschikt, kunt u de NACE-code in de KBO aanpassen of toevoegen. Lees meer over hoe u uw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt aanpassen. (opent in nieuw venster)

Premiebedrag

Voor premies voor de volledige autobus en autocarsector wordt een totaal budget voorzien van 15.540.000 euro. De grootte van de premie wordt berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen van de onderneming. In een eerste schijf ontvangt de onderneming 1% van de aankoopwaarde van de voor de premie in aanmerking komende autobussen en autocars. In een tweede schijf wordt het resterende beschikbare budget opnieuw op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen evenredig verdeeld over de aanvragers. Deze tweede schijf wordt uitbetaald na het afsluiten van de aanvraagperiode (31 augustus 2020).

Kredietbedrag

Het maximale kredietbedrag bedraagt 1,5% van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende voertuigen. Op basis van dit maximale kredietbedrag kan de onderneming beslissen voor welk bedrag ze een achtergestelde lening (de achtergestelde ontlener komt bij faillissement in de volgorde van schuldeisers achter de andere schuldeisers) wenst op te nemen.

 • Indien de onderneming kiest voor een kredietbedrag van 25.000 euro of meer, wordt ze doorverwezen naar PMV/z voor de achtergestelde coronalening (opent in nieuw venster).
 • Indien de onderneming kiest voor een kredietbedrag van minder dan 25.000 euro en minstens 5.000 euro, zal PMV/z in naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest een achtergestelde lening aanbieden aan de volgende voorwaarden:
  • Looptijd: 3 jaar
  • Intrest: 3%
  • Intrest op het einde van de lening te voldoen
  • Ontlener heeft de keuze om vanaf het tweede jaar te starten met kapitaalaflossing (vanaf maand 13 tot en met maand 36) of om de kapitaalsaflossing integraal op het einde van de lening (maand 36) uit te voeren

Procedure

 • Stap 1

  Aanvraag

  Dien ten laatste tegen 31 augustus 2020 een aanvraag in via het e-loket coronasteun taxisector en autobus- en autocarsector (opent in nieuw venster).

  • Lever voor ieder voertuig dat in aanmerking komt voor steun volgende info aan:
   • het kentekennummer van de autobus of de autocar
   • in geval van ongeregeld vervoer: de vergunning die bewijst dat de onderneming is toegelaten tot het beroep van personenvervoer over de weg (ingescand bestand op te laden, toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg)
   • in het geval van bijzondere vormen van geregeld vervoer: de vergunning of de overeenkomst die de toegang tot de markt regelt (ingescand bestand op te laden, toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg)
   • de aankoopfactuur of het leasecontract van het voertuig ter staving van de aankoopwaarde van het voertuig (ingescand bestand op te laden, toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg)
  • Selecteer of u naast de premie ook gebruik wil maken van de achtergestelde lening en zo ja, voor welk bedrag en met welk aflossingsregime.

  Belangrijk:

  • Om de aanvraagprocedure vlot te laten verlopen raden we u aan om vooraf alle vereiste documenten in te scannen (toegestane bestandtypes: pdf, jpg, jpeg).
  • De applicatie is niet geoptimaliseerd voor Internet Explorer. Gebruik bij voorkeur een andere browser zoals Mozilla Firefox of Google Chrome.
  • Bij problemen kunt u de handleiding van het e-loket (PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.
 • Stap 2

  Behandeling aanvraag

  Van zodra uw aanvraag behandeld is, zal u hiervan via e-mail op de hoogte worden gebracht. U kunt de status van uw dossier ook opvolgen via het e-loket.

 • Stap 3

  Betaling premie

  • Bij goedkeuring van de ingediende aanvraag ontvangt de onderneming een eerste schijf van 1% van de aankoopwaarde van de voor de premie in aanmerking komende autobussen en autocars.
  • Na het afsluiten van de indieningsperiode (31 augustus 2020) zal het nog beschikbare budget opnieuw evenredig (op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen) toegekend worden aan de ondernemingen die een aanvraag indienden.
 • Stap 4

  Aanbieding lening

  Bij goedkeuring van de ingediende aanvraag biedt PMV/z u in naam van en voor rekening van het Vlaams Gewest een achtergestelde lening aan volgens de hierboven bij Kredietbedrag vermelde voorwaarden.

 • Bevoegde instantie Departement Mobiliteit en Openbare Werken