Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voor wie was de Vlaamse renovatiepremie?

Voor wie was de Vlaamse renovatiepremie?

Nieuw: 'Mijn VerbouwPremie'

Sinds 1 juli 2022 zijn de renovatiepremie en de meeste energiepremies van Fluvius eengemaakt in ‘Mijn VerbouwPremie’. Mijn VerbouwPremie kan online aangevraagd worden in plaats van de renovatiepremie.

Sinds 1 juli 2022 kunt u de renovatiepremie niet meer aanvragen. De oplijsting hieronder heeft dus enkel betrekking op reeds ingediende aanvragen.

Investeerde u al in uw woning? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 1 oktober 2022.

Aanvrager

U kon de premie aanvragen

 • als bewoner

U was meerderjarig en op de aanvraagdatum bewoonde u de woning zelf als hoofdverblijfplaats, en dit op grond van een zakelijk recht. Het zakelijk recht houdt bij deze aanvraag in: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning of mede-eigendom.

Uitsluitend naakte eigendom volstaat dus niet om een premie aan te vragen.

Opgelet: de inkomens- en eigendomsvoorwaarden gold ook voor de meerderjarige medebewoners zonder zakelijk recht. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen.

Uitzondering: De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gold niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hadden in de premiewoning.

De controle van bewoning gebeurt op basis van de gegevens van het Rijksregister.

 • als verhuurder

U moest de woning op aanvraagdatum als natuurlijke persoon (dus geen vennootschap) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

Voor verhuurders gold geen voorwaarden voor het inkomen of het bezit van een andere woning.

Opgelet: een aanvraag in de laatste drie jaar van de lopende huurovereenkomst was niet mogelijk.

Uw inkomen

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2021 mocht u als bewoner in 2019 niet meer verdiend hebben dan:

 • 44.620 euro voor een alleenstaande
 • 63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 63.740 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 mocht u als bewoner in 2020 niet meer verdiend hebben dan:

 • 46.170 euro voor een alleenstaande
 • 65.960 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.700 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 65.960 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste

Het inkomen van 2 jaar geleden heeft betrekking op de som van:

 1. het gezamenlijk belastbaar inkomen;
 2. de afzonderlijke belastbare inkomsten;
 3. het leefloon;
 4. de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de personen met een handicap;
 5. de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Opgelet! De inkomensvoorwaarde gold niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hadden in de premiewoning. Naakte eigendom (bv. door erfenis) wordt niet meegerekend.

Als persoon ten laste kwam in aanmerking:

 1. een kind dat op de aanvraagdatum bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;
 2. het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op de aanvraagdatum op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag uitbetaald wordt;
 3. de persoon die op de aanvraagdatum beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;

Als u de woning verhuurde aan een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen inkomensgrens.

De premiewoning

U kon de renovatiepremie krijgen voor het renoveren van een bestaande woning, of het realiseren van een nieuwe woning door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur tot woning) of opsplitsing (verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande woning).

De woning of het gebouw moest op de datum van de aanvraag minstens 30 jaar oud zijn, en gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. Bij twijfel over de ouderdom van de woning, geeft het Rijksregister de doorslag.

Opgelet: voor kamerwoningen en studentenkamers kon u geen renovatiepremie aanvragen.

Geen andere eigendommen

U kon als bewoner alleen een renovatiepremie aanvragen als u op de aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom had, tenzij het gaat om een ongeschikte woning die door u werd bewoond.

Opgelet: als u de woning verhuurde aan een sociaal verhuurkantoor gold er geen eigendomsvoorwaarde.

Facturen

De (voorschot)facturen mochten op de datum van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn. U moest per categorie van werken voor min. 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.

U mocht facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als facturen of bewijzen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan en de volgende gegevens bevatten:

 • de naam, het adres en het btw-nummer van de leverancier of aannemer
 • de datum van afgifte van de factuur
 • het factuurnummer
 • uw naam en uw adres (aanvrager)
 • het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn (werfadres)
 • datum van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden of leveringen (eventueel gedetailleerd bestek, offerte of bestelbon als bijlage)
 • de kostprijs per onderdeel en de btw apart.

Heeft u de werken zelf uitgevoerd, dan moeten bovenstaande gegevens ook vermeld worden op het bewijs van de materiaalaankopen (met uitzondering van de datum van de uitvoering).

U mocht geen werken meerekenen die al voor een aanpassingspremie in aanmerking zijn genomen.

U moest ook een kopie van uw facturen toevoegen aan uw dossier. Bewaar uw originele facturen steeds tot uw dossier volledig afgerond is. U bent ook verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen in Vlaanderen.

Aantal aanvragen

Iedereen – bewoner en verhuurder – kon per woning maximaal 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar. Per categorie van werken kon slechts 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden aangevraagd.

Verhuurders én bewoners die bij de eerste aanvraag recht hebben op 30% premie konden:

 • Bij de eerste aanvraag het aantal categorieën vrij kiezen, zonder beperking

 • Een tweede aanvraag voor andere werken indienen tot maximaal 10 jaar na de eerste aanvraag

Bewoners die bij de eerste aanvraag recht hebben op 20% premie konden:

 • Bij de eerste aanvraag maximaal 2 categorieën van werken aanvragen

 • Een tweede aanvraag voor andere werken indienen minstens 1 jaar en maximaal 2 jaar na de eerste aanvraag.

Voorbeeld:

U doet een eerste aanvraag voor het dak (categorie 2) en de centrale verwarming (categorie 4). Na 1,5 jaar doet u een tweede aanvraag voor buitenschrijnwerk (categorie 3) en de badkamer (categorie 4). De badkamer komt niet in aanmerking, omdat dit een werk is uit categorie 4 (technische installaties), die al in de eerste aanvraag is benut.

De maximale renovatiepremie voor de twee aanvragen samen bedroeg 10.000 euro, zowel voor bewoners als verhuurders

Veelgestelde vragen