Tijdelijke aanpassing prijsherzieningsclausule

Kraan en bouwvakkers spreiden asfalt uit.
© Joris Casaer

De meerderheid van de opdrachtdocumenten van het beleidsdomein MOW bevatten een prijsherzieningsclausule om tegemoet te komen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de kostprijs. De prijsherzieningsclausule is een formule die gebruikmaakt van een aantal parameters zoals de afzetprijsindex. Zo kan de clausule de schommelingen van o.a. materiaalprijzen opvangen.

Desondanks ontvangt het beleidsdomein MOW van verschillende opdrachtnemers meldingen dat de opgenomen prijsherzieningsclausules de huidige prijsstijgingen onvoldoende opvangen. Normaal wordt er in de prijsherzieningsclausules voorgeschreven dat gebruikgemaakt wordt van de parameterwaarden van de voorafgaande maand (of voorafgaande maanden). Dit om vertragingen in het betalingsproces te voorkomen. De prijsherzieningsclausules worden nu tijdelijk gewijzigd zodat bij de berekening van de prijsherziening een latere parameterwaarde wordt gehanteerd dan oorspronkelijk voorzien in de opdrachtdocumenten. Er werd geopteerd voor deze aanpassing aangezien op deze manier de gehanteerde parameterwaarden nauwer aansluiten bij de realiteit en de periode waarin de prestaties waarop de herziening van toepassing is, uitgevoerd werd.

De wijziging van de prijsherzieningsclausule wordt vastgelegd in een bijakte(PDF bestand opent in nieuw venster).

Omgang met toeleveringsproblemen

Opdrachtnemers melden niet enkel sterke prijsstijgingen, maar ook problemen in de toeleveringsketen van materialen door lange levertijden, schaarste van materialen en productiebelemmeringen. Deze problematiek beperkt zich niet tot Vlaanderen maar is een globaal probleem. In de dienstorder werd de volgende aanpak beslist:

  • Als de problemen niet van die aard zijn dat de volledige opdracht dreigt stil te vallen en andere prestaties verder kunnen worden uitgevoerd, dan zal de aanbestedende overheid zich soepel opstellen en termijnverlenging toekennen.
  • Als de problemen van die aard zijn dat de opdracht niet kan worden verdergezet, dan kan de aanbestedende overheid de opdracht eenzijdig schorsen.

Meer informatie

Meer informatie over de gewijzigde prijsherzieningsclausule, het toepassingsgebied, de praktische toepassing ervan en de inhoud van de toeleveringsproblemen vindt u terug in het dienstorder(PDF bestand opent in nieuw venster).