Contextinformatie

De NV Vlaamse Havens is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) en behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

De NV Vlaamse Havens heeft als taak het aansturen, het coördineren en de realisatie van de uitbreiding van de maritieme toegangswegen tot het havengebied van Antwerpen, het havengebied van Brugge – Zeebrugge en het havengebied van Gent. Zij kan dit doen door de aanleg van nieuwe zeesluizen en aanhorigheden voor de respectievelijke havenbedrijven.

Daarnaast staat de NV Vlaamse Havens ook mee in voor de financiering van deze projecten.

De opdrachten die NV Vlaamse Havens uitvoert staan beschreven in het Decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven externe verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (B.S. 05.06.2009)

De NV Vlaamse Havens heeft een eigen Raad van Bestuur.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 legt een aantal bepalingen op voor EVA’s met een Raad van Bestuur. Eén van de bepalingen omvat de vereiste dat minimaal één derde van het aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur een onafhankelijke bestuurder is. In concreto betekent dit dat de NV Vlaamse Havens op zoek is naar 3 onafhankelijke bestuurders voor haar Raad van Bestuur.

Opdrachten van de Raad van Bestuur

De Raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De Raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan het zij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van raad van bestuur moeten leveren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Competentie

U heeft minstens 5 jaar een belangrijke rol vervuld in de maritieme wereld en u heeft inzicht in de werking van de Vlaamse overheid.

Deskundigheid in één of meerdere van volgende domeinen strekt tot aanbeveling:

 • Kennis van de zeehavensector
 • De planning en uitvoering van grote infrastructuurwerken
 • Vlaamse reglementering in maritieme sector, ruimtelijke ordening en leefmilieu

Ervaring als bestuurder en/of leidinggevende in een bedrijf is een meerwaarde.

Elke bestuurder dient blijk te geven van integriteit en toewijding.

Elke bestuurder handelt in het belang van NV Vlaamse Havens en zet zich in om de continuïteit en ontwikkeling te garanderen en de middelen effectief en efficiënt in te zetten.

Voorwaarden

U kunt zich tijdens de kantooruren minstens één halve dag per kwartaal vrijmaken om te zetelen in de Raad van Bestuur.

De agenda en bijhorende documenten worden per email bezorgd aan de leden. Er wordt van de leden verwacht dat de vergaderingen degelijk worden voorbereid.

De leden verkrijgen een presentievergoeding conform het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

De leden worden gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Onafhankelijkheidsvoorwaarden

Kandidaten mogen noch deelgenoot zijn aan de Vlaamse overheid noch aan de NV Participatiemaatschappij Vlaanderen.

De onafhankelijkheidscriteria worden verduidelijkt in de bijlage bij de code Daems en zijn ook hier richtinggevend:

 • Gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de aanstelling noch in de entiteit, noch in een daarmee verbonden entiteit een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend,
 • Niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van de entiteit hebben uitgeoefend zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan 12 jaar,
 • Gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel van de entiteit of een daarmee verbonden entiteit,
 • Geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de entiteit of een daarmee verbonden entiteit, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan,
 • Geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de entiteit of met een daarmee verbonden entiteit, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel van een entiteit die een dergelijke relatie onderhoudt,
 • In de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de entiteit of een daarmee verbonden entiteit,
 • Geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere entiteit waarin een uitvoerend bestuurder van de entiteit zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de entiteit uit hoofde van functies bij andere entiteiten,
 • Geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de entiteit of in een daarmee verbonden entiteit een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, uitoefenen, of die zich in een van de in voorgaande punten beschreven gevallen bevinden.

Selectie

Er zal een voorselectie van de kandidaten gebeuren op basis van de sollicitatiebrief en uw cv door de Raad van Bestuur.

Geef vooral uw motivatie en uw ervaring aan. In eerste instantie zal bij deze voorselectie worden getoetst of de kandidaten beantwoorden aan de in de vorige rubriek opgenomen deelnemingsvoorwaarden en onafhankelijkheidsvoorwaarden. Daarnaast worden bij deze voorselectie o.m. de gevolgde opleiding(en), relevante werkervaring en motivatie in aanmerking genomen.

Op basis hiervan stelt de Raad van Bestuur 2 kandidaturen voor per in te vullen mandaat van onafhankelijk bestuurder aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt uiteindelijk de onafhankelijke bestuurders aan.

De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

De Vlaamse overheid zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Het gebouw waar de Raad van Bestuur doorgaat, is toegankelijk voor mensen met een handicap.

Hoe solliciteren?

Heeft u interesse in deze vacature, stuur dan uw cv en een begeleidende motivatiebrief naar het NV Vlaamse Havens, t.a.v. Els Van Hecke.

U doet dit bij voorkeur via e-mail en stuurt uw sollicitatie dan naar dit mailadres:
els.vanhecke@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Als we uw sollicitatie via mail ontvangen, sturen we u een ontvangstbevestiging.

Uw kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 24 april 2022.

We garanderen een discrete behandeling van uw sollicitatie.