Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkeersveiligheid en vergroening van goederenvervoer op het menu van "lichte" Formele Raad Transport Nieuwsberichten van Mobiliteit en Openbare Werken

Verkeersveiligheid en vergroening van goederenvervoer op het menu van "lichte" Formele Raad Transport

Nieuwsbericht
1 juni 2023

Op 1 juni ging de Transportraad door in Luxemburg. De agenda voor deze Raad was eerder licht met een beleidsdebat over de herziening van de richtlijn rijbewijzen en een voortgangsverslag voor de herziening van de richtlijn Cross Border Enforcement. Tijdens de lunch werd een debat gehouden over “Measures for more efficient and environmentally friendly freight transport”. Federaal transportminister Gilkinet nam voor België deel aan deze Raad.

Beleidsdebat

De Europese Commissie stelde het voorstel voor de richtlijn rijbewijzen en de richtlijn rond informatieuitwisseling van verkeersveiligheidsgerelateerde informatie voor op 1 maart 2023 in het kader van het Road Safety Package (in het Engels)(opent in nieuw venster) ter verbetering van de verkeersveiligheid en het vrij verkeer. De nieuwe regels zullen de veiligheid voor alle weggebruikers verbeteren en zullen bestuurders beter voorbereiden op emissievrije voertuigen en op het rijden op stadswegen, naast meer fietsen en tweewielers en met veel voetgangers in de buurt.

  • Richtlijn Rijbewijzen

Het nieuwe voorstel probeert de huidige best practices in een aantal lidstaten verder uit te rollen met de invoering van een aantal nieuwe regels die de verkeersveiligheid moeten bevorderen zoals een proefperiode van 2 jaar met nultolerantie voor alcohol voor nieuwe chauffeurs, aanpassen van de rij opleiding met extra aandacht voor zwakke weggebruikers en een meer gerichte beoordeling van de medische geschiktheid. Om de erkenning van rijbewijzen tussen de lidstaten te vereenvoudigen, stelt de Commissie de invoering van een digitaal rijbewijs voor.

Zweden zoomde als voorzitter van de Europese Raad bij het beleidsdebat daaromtrent in op drie zaken, nl. de impact op verkeersveiligheid, het voorstel van zelfbeoordeling en het digitale rijbewijs. De Europese Commissie onderstreepte het belang van de zero visie en het blijvend hoge aantal verkeersslachtoffers waardoor er ambitieuze voorstellen moeten komen. Algemeen steunen de LS de verkeersveiligheidsdoelstellingen van de voorstellen. Hierbij moet er de nodige aandacht zijn voor de administratieve lasten. Over de andere aspecten zoals proefperiode, begeleid rijden, medische fitheid,… zijn de meningen nog verdeeld.

  • Richtlijn Informatie-uitwisseling Verkeersovertredingen

De richtlijn wil bijdragen tot het respecteren van verkeersregels door niet ingezetenen door het uitbreiden van het toepassingsgebied met een aantal nieuwe overtredingen en een versterking van de samenwerking tussen de handhavingsinstanties. Zweden als voorzitter heeft hard gewerkt op het toepassingsgebied en een uitbreiding naar o.a. toegangsbeperkende zones. Er moet verder gekeken worden naar de procedures en de taalvereisten. Hier kunnen best practices uit andere lidstaten mogelijk nog helpen.

De Europese Commissie ziet dit voorstel als een belangrijk onderdeel in de strijd voor meer verkeersveiligheid, vandaag is er een ongelijke behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Het is positief dat lidstaten de uitbreiding van de scope kunnen steunen, o.a. een aantal bijkomende voorstellen zoals vluchtmisdrijf worden bekeken. Uitbreiding inzake voertuigtoegang, toegangsbeperkende zones, lage emissiezones en parkeerboetes waar de link met verkeersveiligheid er niet is, kunnen het voorstel wel verder ondermijnen. Administratieve last voor wederzijdse bijstandsprocedures tot slot moet gebalanceerd worden benaderd. De commissie hoopt dat het Spaans voorzitterschap tegen het eind van het jaar een algemene benadering kan bereiken.

Vergroening van goederenvervoer

De lunchdiscussie ging dieper in op mogelijke maatregelen voor een meer efficiënt en milieuvriendelijker goederenvervoer in de EU. De ministers gingen daarbij in op de volgens hen prioritair te nemen maatregelen en grootste uitdagingen om deze doelstelling binnen de Unie te realiseren.

In een breder politiek kader werd het belang van het herdenken van het Europees industriebeleid onderlijnt. Door het mogelijk verhogen van de EU-productiecapaciteit kan de behoefte aan en de afhankelijkheid van invoer via lange transportroutes worden verminderd.

Inzake infrastructuur en voer- en vaartuigen benadrukten de Ministers o.m. het belang van coördinatie tussen publieke en private investeringen en van onderzoek naar manieren om de energie-efficiëntie van het goederenvervoer verder te optimaliseren. Ook bijzondere aandacht voor de scheepvaart- en luchtvaartsectoren werd onderlijnd omdat deze gelet op hun mondiaal karakter en de lange investeringscycli en levensduur van hun activa nog steeds uitermate moeilijk te decarboniseren zijn.